Wereldnieuws

WERELDNIEUWS ( Bij “laatste nieuws” staan de laatste nieuwsitems)

14 december 2020

Door verschillende omstandigheden heeft de explosie zoals was aangegeven nog niet plaats kunnen vinden. Alles dient zeer zorgvuldig en tot in de kleinste details nauwkeurig op elkaar afgestemd te zijn. Ik heb begrepen dat ook het sterrenstelsel hier mee te maken heeft. Nauwkeurig het juiste moment bepalen, blijkt vanuit de Lichtwereld een moeilijke aangelegenheid te zijn, omdat daar tijd niet bestaat zoals bij ons. Dat de explosie zal plaatsvinden en veel ten goede zal veranderen op aarde  staat vast. Tot zo lang blijven wij met gebed en positieve gedachten onze aandacht hierop vestigen. In vertrouwen dat alles op het juiste moment zal gebeuren.

Liefdevolle Lichtgroeten voor allen.
Debora en medewerksters.


 

29-11-2020

GEVAAR NIET GEWEKEN. HOGE LICHTPERSONEN ZULLEN AFDALEN OM HET GROTE GEVAAR TE VOORKOMEN. Enkele weken geleden mocht ik het onderstaande bericht ontvangen waarin gesproken wordt over de dreiging van chemicaliën. Nog steeds is deze dreiging niet afgenomen, dit gevaar dat door grote opwinding de ’ knop’ ingedrukt zou kunnen worden, waardoor de aarde voor een groot gedeelte verwoest zou worden. De ramp die hierdoor zou ontstaan is niet te overzien. Vandaar opnieuw de vraag, of wij onze gebundelde Liefdes energieën en hoogstaande positieve gedachten willen laten stralen naar die gevaarlijke gebieden en naar hen, die zich laten leiden door ingevingen, die niet afkomstig zijn van het Licht. Het wordt tevens ondersteund door meerdere hoge zielen vanuit het Licht. Dit is en blijft dringend nodig. Er wordt echter ook gesproken over hoop en troost hoe deze eventuele ramp voorkomen zal worden. Het gevaar wat dreigt en wat te maken heeft met de chemicaliën, is nog aanwezig en daarom, geliefde mensenkinderen van de aarde, blijf uw Liefdeskrachten bundelen. Blijf uw positieve gedachtegangen en uw liefdesgedachten ook voor hen stralen naar die gebieden. Want enkel en alleen door werkelijke liefdesenergieën en hoogstaande positieve gedachten, gebundeld met velen, ondersteund door Ons Allen, werkt hier aan mee, dat dat gevaarlijke punt niet bereikt wordt. Maar de troost is er en de hoop voor u allen, dat mocht hij toch in staat zijn dit trachten uit te voeren, dat Wij dan aanwezig zullen zijn en die ramp kunnen en mogen voorkomen. Laat u dit weten maar krachtig tot u doordringen. En geef dit maar door aan hen, die dit wensen te horen. De verzachting die optreedt, tussen alle corruptie en agressie en alles wat op aarde plaatsvindt, de verzachting treedt op, zoals u weet, door gebundelde Liefdeskracht. En velen zijn hiermee werkzaam in de goede zin des woords. Niet alleen op die plek is gevaar aanwezig, maar op meerdere plaatsen op uw aarde. En de nood stijgt en de wanhoop evenzo. De verdrukking die is ingezet, veroorzaakt reeds zeer veel leed, maar zoals u weet, zal de verdrukking op aarde nog meer in kracht toenemen. Laat dit u niet verontrusten, want dit moet gebeuren, om al hetgeen wat plaatsvindt en wat niet van het Licht is, te kunnen stoppen en transformeren tot Licht. De doorbraak naar het Licht zal geschieden en uw aarde bewaard blijven voor de algehele ondergang. Ook hier mag u zich zeer zeker over verheugen. Maar voordien, zoals u allen weet, zal nog zeer veel plaatsvinden.


1 november 2020

Tijdens een afstemming op het Licht werd op 1 november 2020 het volgende aangegeven: ”De aarde en alles wat leeft, is in nood, dit is u bekend. Maar Wij bemerken, dat velen op aarde zich hier terdege van bewust zijn. En al hun liefdeskrachten bij elkaar bundelen en laten stromen over de aarde, waardoor veel goed werk wordt verricht door hen allen. Het mensdom is wakker geschud, het mensdom is zich bewust van een groot gevaar, maar ook worden meerderen zich bewust van hun eigen innerlijke liefdeskracht. Een hoger bewustzijn ontwaakt bij velen. En ook dit was en is de bedoeling van deze zuivering op aarde. U weet en Wij weten, dat door deze zuivering van de aarde en door de toename van agressie, velen deze aarde zullen verlaten. Zeer velen.  De indaling van de Geest, de Christusgeest, zal bij velen plaatsvinden, waardoor al hetgeen wat plaatsvindt op uw aarde, op een goede wijze gedragen kan worden. In vreugde en dankbaarheid, zult u zolang als het mogelijk is, met elkaar in contact mogen blijven. Maar u bent reeds op de hoogte, dat op bepaalde tijden communicatie niet meer mogelijk zal zijn. U bereidt zich hier reeds op voor en Wij vragen u om dit op een juiste wijze aan meerderen door te geven, zodat ook zij zich mede met u, kunnen voorbereidenSluit uw innerlijke deuren goed af, zodat geen kwaad u kan benaderen. Blijf in liefde verbonden met elkaar en met Ons Allen.  De zeer grote hoge Meester, afgedaald naar uw aarde, zal op veel gebieden aan het hoofd staan van velerlei ontwikkelingen. De Profeten elders wonende op uw aarde en veel meer Hoog gestegen zielen, zullen zich met zeer sterke gedachtekrachten met elkaar blijven verbinden. De kracht die hier vanuit gaat en waar u en hen die met u gaan, aan mee zullen werken, de kracht die hier vanuit gaat is overweldigend sterk en zal veel, zeer veel mogen en kunnen voorkomen. Overal op de aarde bundelen zich zuivere krachten met elkaar. Er wordt getracht hier, steeds opnieuw, verwarring in aan te brengen, maar Wij zeggen u dat deze verwarring ook steeds weer spoedig zal verdwijnen, zodat het krachtige licht gehandhaafd kan blijven.”

Nabericht op 2 november 2020:
Alarm en gevaar De toestand op aarde is nog veel ernstiger en bedreigender dan wij dachten. Bovenal nu, tijdens de verkiezingen in Amerika. Ons wordt gevraagd om onophoudelijk extra Licht en veel liefdesenergie te laten stralen rondom hen heen die in een heftige strijd verwikkeld zijn. Bovendien is een scherm van Licht om hen heen geplaatst  als extra bescherming tegen nog meer negativiteit van buiten af. Alarm!  Gevaar ! Laten wij er allen goede aandacht aan geven en blijven geven. !

In liefde, Debora


25 oktober 2020. 

Er dreigt groot gevaar!    Dit werd mij en Kiesha Crowther gisteren bekend gemaakt tijdens een gezamenlijke afstemming. Gevaar door de dreiging van een machtsstrijd, die al langer gaande is. Deze neemt nu ernstige vormen aan voor Amerika en meerdere delen van Moeder Aarde. Het gevaar dat dreigt, werd ons bekend gemaakt, is dat er chemicaliën gebruikt kunnen gaan worden. Waardoor grote delen van onze mooie aarde ernstig kunnen worden aangetast en er voor zeer lange tijd geen leven meer mogelijk zal zijn. Enkele jaren geleden was hier ook al sprake van, toen is het gelukkig voorkomen, daar op grote schaal Licht is gebundeld, waardoor het gevaar werd afgezwakt. Nu echter, is de dreiging groter dan hiervoor. Met gebundelde Licht-en Liefdeskrachten, kunnen wij met elkaar dit gevaar afzwakken. Daarom de vraag of jij ook hier aandacht en bekendheid aan zou willen geven, waardoor wij met elkaar een krachtig Lichtveld kunnen vormen waar geen negativiteit doorheen kan dringen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank en veel Licht en Liefde toegewenst, Debora (Profetes)


3 september 2020

Waarschuwing. Mij werd vanuit het Licht aangegeven om zeer alert te zijn op bepaalde verschijnselen, die zich zouden kunnen aandienen om verwarring te brengen onder de mensen. Verschijnselen in het luchtruim die waarheidsgetrouw lijken, doch het niet zijn. Een ander, positief bericht is, dat er de komende tijd wondere tekenen in het Luchtruim kunnen worden waargenomen. Tekenen die mede verband houden met de afdaling van de Hoge Zielen, die waargenomen kunnen worden door meerderen bij wie hun geestelijke ogen zo ver ontwikkeld  zijn om dit op te kunnen vangen. Dit houdt verband met de afdaling van de Hoge Zielen, zoals genoemd in de voorgaande tekst:  “Hoge Zielen gaan afdalen”. Wees dan verheugd, waakzaam en alert en blijf geloven in het wonder!

Debora


26 augustus 2020 Hoge Zielen gaan afdalen. Afgelopen zondag, 23 augustus was ik in de geest, samen met mijn  zielszuster, op uitnodiging bij de Geestelijke Hiërarchie. Zij hadden ons iets belangrijks te melden, namelijk dat zij toestemming hadden ontvangen om regelmatig af te dalen naar de aarde. De zogeheten G.H. vertoeft in één van de Lichtsferen en is op Hoog Niveau werkzaam. Zij gaven aan dat de toestand op onze aarde zeer zorgwekkend is. De beïnvloeding van lagere krachten vindt op bepaalde tijden meer toegang bij de mensen. Met zeer sterke gedachtenkrachten bewerken lagere krachten bepaalde mensen, om maatregelen te nemen die indruisen tegen de Goddelijke wetten. Dit dient tot stoppen gebracht te worden op korte termijn. Vandaar dat het besluit is genomen vanuit het Hoge Licht tot afdaling van de Geestelijke Hiërarchie. Zij zullen in mensen- gedaanten regelmatig op aarde vertoeven om geen opzien te baren. De Lichtkracht die Zij met zich meedragen is niet te evenaren. En volledig opgewassen tegen de krachten der duisternis. Zij zullen daar zijn waar Zij moeten zijn en waar de nood het hoogst is. En zullen met veel Lichtkracht aanwezig zijn waar menselijke plannen worden gemaakt die het leven op aarde zeer verzwaren en niet noodzakelijk worden geacht. De letterlijke woorden die vervolgens gesproken werden waren: ”Tot verwondering van velen zullen Wij aanwezig zijn als mens en onze kracht tonen, door daarna op te lossen in het niets. Op die wijze worden plannen doorbroken en stil gelegd, daar men niet meer in staat zal zijn om verder te overleggen. Verwarring en verbijstering zal zich meester maken bij zeer velen. De vooropgezette plannen vallen in duigen. Men zal niet meer in staat zijn deze verder uit te werken. De chaos onder hen, ook bij de Elite, zal zeer groot zijn.” Zij, de leden van de Geestelijke Hiërarchie, zijn niet aan één plaats gebonden. Zij zullen zich razendsnel verplaatsen en nimmer ergens te laat zijn. Ik kreeg de vraag deze boodschap onder andere via het beeldscherm bekend te maken. Met dankbaarheid voor dit bericht, alle hulp en steun geef ik deze berichtgeving bij deze aan u en aan jou door.

Met vriendelijke groet, Debora


24 augustus 2020

Stille tochten voor veiligheid en vrijheid van kinderen.
Zaterdag 22 augustus voerde de organisatie Freedom for the Children wereldwijd acties, om op te komen voor de veiligheid en vrijheid van kinderen. Het doel van deze organisatie is om een definitief einde te maken aan kinderhandel en kindermisbruik. In tientallen steden in onder meer in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland, België en Nederland gingen mensen de straat op om aandacht te vragen voor dit belangrijke doel. Op meerdere plaatsen in Nederland, waaronder Arnhem, Den Haag en Eindhoven, vond een stille tocht plaats voor de duizenden kinderen die vermist zijn en verborgen worden gehouden, kinderen die misbruikt worden en de handel in kinderen. Velen van hen die meededen aan de stille tochten waren in het wit gekleed,  zij droegen spandoeken en andere uitingen, waarop zij aandacht vroegen voor het kinderleed in de wereld. De vreedzame stille tochten verliepen rustig. Daarnaast waren er veel mensen die hun positieve liefdevolle kracht aan de stille tochten toevoegden. Een vreselijk en groot onrecht werd en wordt veel kinderen aangedaan. Dit is al zeer lang gaande is, maar werd tot nu toe verborgen gehouden door bijna alle media. Het is diep verweven met het hele systeem waarin  wij leven. Eindelijk is het nu zover dat dit wereldwijd aan het Licht gaat komen. Ook onze diepe wens is het, dat alle kinderen die slachtoffer zijn bevrijd worden en liefdevol worden opgevangen. Ons wordt gevraagd vreedzaam en met kracht op te staan tegen alle onrecht en onze Licht- en Liefdesenergieën toe te voegen.


22 augustus 2020

De beeldspraak van Johannes wordt helder.

De belofte staat dat de aarde niet vergaat, maar getransformeerd  wordt in de Nieuwe (Hemel op) Aarde, in een hogere dimensie, met een hogere Lichtfrequentie. Johannes, vroeger discipel van Jezus, informeerde mij hier al jaren geleden over. Toen Johannes verbannen was op Patmos waren er regelmatig enkele betrouwbare mensen bij hem, die samen met hem de visioenen zagen. In deze tijd zijn enkelen hiervan weer geïncarneerd, waaronder ik, liet Johannes mij weten. Onze incarnatie heeft o.a. als doel de beeldspraak van Johannes te verhelderen en dit te delen met wie het wil horen, om zo voorbereid te zijn op wat er staat te gebeuren. De overgang van de ene naar de andere dimensie is niet zonder gevaar: wij dienen eerlijk en oprecht te zijn om de overgang te kunnen maken. Als alle Lichtwerkers en Lichtgroeperingen hun Licht, Liefde en Kracht bundelen en laten stralen over de aarde en al wat leeft, kunnen we veel leed verzachten en zelfs voorkomen, omdat we zo één krachtig Lichtveld creëren. Dit is sterker dan alle duisternis bij elkaar. De kracht van het Licht zal alles wat niet oprecht en niet van het Licht afkomstig is, laten verdwijnen. De zegels zullen verbroken worden, het ene na het andere, en de inhoud ervan zal zichtbaar worden. We zullen de krachten en machten van het universum horen, zien en ervaren, maar dat zal niet het einde zijn, want daarna wordt de gezuiverde aarde zichtbaar.
Deze tekst is de aankondiging van de vernieuwde uitleg die gaat volgen. Debora


5 augustus 2020                  

Voorbereidingen voor de dagen dat het elektronische verkeer wordt uitgeschakeld. We leven in een chaotische tijd, waarin er veel gebeurt en iedereen wordt geconfronteerd met veranderingen. Overal op aarde neemt de onrust toe. De aarde en de mens zitten in een periode van transformatie. Dat betekent dat we ons dienen voor te bereiden, voor zover dat natuurlijk mogelijk is, op heftige gebeurtenissen. Het zou bv. kunnen betekenen, dat het electronische verkeer voor een (korte) periode (plus minus 3 dagen) wordt uitgeschakeld. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor het dagelijks leven. Dan is het belangrijk om een aantal voorbereidingen te treffen. Ook kunnen we ons innerlijk krachtig voorbereiden, zodat we rustig blijven als dit gebeurt. Wat zou je kunnen doen:  * Stel alle bestanden van de computer veilig, sla dit extern op * Voldoende (drink)water. Denk ook aan water voor toilet! Zo nodig waterfiltertabletten * Radio op batterij * Voeding voor een week. Denk ook aan fruit en drinken. Maak hiervoor zelf je eigen lijst! Verzamel dit tijdig op een vaste plek * Mogelijkheid om voeding te verwarmen is handig * Diervoeding en benodigdheden * Wekker op batterij * Kaarsen, waxinelichtjes en lucifer/aansteker * Zaklamp(en) +batterijen * Keukenrollen/toiletpapier/vochtige doekjes e.a. * Spullen voor de persoonlijke hygiëne. Ook op een vaste plek! * Medicijnen en andere middelen (vitamines) * Waarschuw, waar nodig, de mensen om je heen * Vul deze lijst aan met je eigen belangrijke dingen


18 mei 2020

Heugelijk Nieuws
De Geestelijke Hiërarchie * heeft mij uitgenodigd om, samen met mijn Zielszuster, met Hen in contact te treden. Iets wat vooral de laatste tijd vaker gebeurt vanwege de veranderingen op aarde. Wij wisselen uit met gedachtenkracht, wat ik schrijvend vastleg, zodat niets verloren gaat. Mijn Zielszuster (ZZ) is liefdevol en krachtig aanwezig ter ondersteuning. Iets waar ik zeer dankbaar voor ben. De Geestelijke Hiërarchie nodigt u uit, ga met een blij gemoed tezamen met uw Zielszuster met kracht en positiviteit. En zo gebeurt het dat ik, samen met mijn Zielszuster, na een kort moment beland op de welbekende plek. Na de begroeting spreekt een van Hen de volgende woorden: “Weet u hartelijk welkom in Ons midden geliefden van de aarde. Het volgende wensen Wij u kenbaar te maken: Het grote gebeuren op aarde wat voor een zeer groot deel met de zuivering van de aarde te maken heeft is nog steeds in volle gang. En maakt veel slachtoffers. Corruptie nog steeds gaande. De grote leiders betwisten elkaar nog steeds en trachten elkaar op een negatieve wijze te beïnvloeden. Doch veel Lichtwerkers staan op en bundelen in grote mate Lichtkracht en zeer positieve energie. Er worden zeer goede plannen gemaakt. Men staat op tegen zoveel onrecht en oneerlijke handelingen.” Na een kort stiltemoment gaat de spreker verder: “Een geheel nieuw plan is opgesteld om grote delen van uw aarde te vrijwaren en veilig te stellen. Deze gegevens hebben u al eerder bereikt Debora en hebben grote waarde. Men is op zoek naar nu nog onaangetaste delen op aarde om deze veilig te stellen. Ook tracht men op grote schaal velerlei diersoorten te beschermen en mensen. Dit is een gigantisch gebeuren en een zeer uitgebreid Plan.” Debora: Zijn hier meer mensen van op de hoogte? Worden hier ook meerdere instrumenten voor gebruikt? Antwoord: “Ja Debora, een enkele met u. Op een gegeven moment zult u van elkaar vernemen. De aardeverandering brengt veel verdriet, zorg, rouw en dood. Veel onrechtvaardigheden en onwaarheden doen de ronde. En toch is er perspectief, meer dan u denkt. Grootschalig worden zeer goede samenkomsten georganiseerd en de voorstellen die men samen maakt zoveel mogelijk uitgevoerd. Hieruit ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden voor het behoud van uw aarde. Er zal samenwerking gaan ontstaan tussen deze positieve groeperingen en de Hoge Raad, waar ook u Debora en u Grote Vrouwe, op bepaalde tijden aan deel zult nemen. Dit tot uw aller vreugde, daar dit alles plaats gaat vinden met veel positiviteit en onder blijde klanken. Dit is dus het heugelijke nieuws wat u deze dag alsnog kon bereiken. Bereid u hier met vreugde op voor en maak het maar bekend onder de mensen. Op deze wijze valt ook de zwaarte van het geheel wat weg. Dus geliefden, geen somberheid, maar vreugde en veel dankbaarheid voor de voortgang van het Plan tot redding van de Aarde. Op een volgend moment zult u opnieuw uitgenodigd worden om in Ons midden te verschijnen voor meer onthullingen”. * De Geestelijke Hiërarchie leeft en werkt in de Lichtsferen. Met hen heb ik al vele jaren contact mogen maken.  

Lees meer


4 mei 2020               
Jaren geleden is voorzegt dat alles op scherp staat. Bedoeld wordt dat het positieve en het negatieve, het Licht en het duister, het verdriet en de vreugde – al deze tegenstellingen – elkaar nu zeer dicht naderen. Waardoor een bepaalde explosie zal plaatsvinden in de mens, maar ook op aarde. Die zal groter en omvangrijker zijn dan de individuele ingrepen. Nu in april 2020 ontving ik verdere informatie over het wereldgebeuren. Op 9 april 2020 werd vanuit het Licht over het sluiten van de Kring van Profeten en Profetessen aangegeven: ”Een soort van explosie zal plaatsvinden die niet ongemerkt zal blijven. Deze zal tot ver op aarde vernomen worden en veel in werking stellen. Zeer krachtige Lichtflitsen zullen heen en weer schieten en veel geluid zal hoorbaar zijn. Men zal in angst raken, niet wetende wat er plaatsvindt. Tegelijkertijd zal er een enorme Kracht voelbaar zijn en hoorbaar, die mensen in beroering zal brengen en/of angst. Degenen die hier op voorbereid zijn, zullen in blijdschap hun handen omhoogheffen en in gejuich losbarsten. Wetende dat dit het begin is van hetgeen al lang van te voren is voorzegd: de doorbraak van een Hoger Bewustzijn en een hogere Lichtfrequentie.” Door een goede voorbereiding zult u worden gespaard voor angst en menselijke paniekgevoelen, omdat u precies weet wat zich aandient. Op 26 april 2020 ontving ik: “Wij Allen zijn in paraatheid gebracht en opgeroepen deel te nemen aan het Grote Gebeuren wat aanstaande is en veel inhoudt. Het zal veel veranderingen ten goede op uw aarde brengen. Hierbij doelen Wij op de explosie die zal ontstaan als de Kring van Profeten en Profetessen gesloten zal worden. Het geluid dat dit voortbrengt, zal, zoals u weet, met veel kracht gepaard gaan tot ver over de aarde. Dit gebeuren is zeer dichtbij en zal plaatsvinden in het nachtelijk uur.” Uit wat ik al eerder ontving Toen ik enkele dagen in Duitsland verbleef, ontving ik op 6 maart 2013 het volgende over het wereldgebeuren. Ik vroeg mij die dag af, kijkend naar de sneeuw op de bergen en in de dalen, wat er ook hier zou gebeuren als het bevel had geklonken – “Nu!” – en het Plan van God, dat een Liefdesplan inhoudt, in werking zou treden. Plotseling vernam ik, als vanuit het niets: ‘Een sterftegolf, op onverklaarbare wijze. Geen tijd voor onderzoek. Epidemieën.’ Hier werd ik niet blij van en vroeg: “U Allen van het Licht, begrijp ik het goed dat dit voorafgaat aan de chaos op aarde die voorspeld is?” Het antwoord was: “Deze korte informatie hebt u feilloos opgenomen, Debora. Deze sterftegolf is noodzakelijk, daar anders te veel tegelijkertijd zou ontstaan. Dit alles maakt deel uit van het verbreken van het eerste zegel. (Het verbreken van de zegels wordt genoemd in het Bijbelboek Openbaringen van Johannes.) Dit is een eerste aankondiging, waarvan er meerdere zullen volgen. Bereid het mensdom hierop voor, voeg het bijeen, zodat u zich enigszins kunt voorbereiden. Laat u hierin niet weerhouden.” Het onheil dat moet geschieden om het mensdom en de aarde te redden van de totale ondergang, vraagt dringend om onze aandacht. We kunnen onze oren sluiten voor deze aankondigingen of deze ter harte nemen, zodat we enigszins voorbereid zijn op dat wat gaat komen. Waarom wordt dit ontvangen en waarom de vraag om het door te geven? Om zo veel  mogelijk mensen voor te bereiden. Om Licht en Liefdesenergie samen te voegen, waardoor een Lichtkracht zal ontstaan. Laat deze kracht over en naar Moeder Aarde stromen, waardoor verzachting zal optreden en ondersteuning voor allen in nood. Op deze pagina zullen wij op het moment dat dit gevraagd wordt  verdere informatie delen. Alle goeds, Gods Liefde en steun wens ik ieder toe. Profetes Debora3 mei 2020 ontvangen: Het Coronagebeuren brengt meer zorg mee dan verwacht werd. Het corrupte idee om grondbeginselen vast te leggen zeer verontrustend. Werk met zeer veel krachtige Lichtgedachten en gebeden om te trachten dit alsnog te voorkomen.”  Onze hulp is nodig.

Ethiopië In het bijzonder vragen wij u om Licht te bundelen, en positieve gedachten te wijden aan  Ethiopië. Wat houdt het gevaar in? ”Een groot oproer met gelijkgestemden in de negatieve zin wordt verwacht.” Op 23 april 2020 ontving ik ten aanzien van Ethiopië het volgende. ”De zeer grote dreiging van de ernstige opstand. Met vereende krachten en zeer positieve energieën kan alles toch nog binnen de perken gehouden worden. Richt uw aandacht in voortduring met zeer positieve kracht naar de plaats des onheils. Op deze wijze, tezamen met uw medewerkers en met meerderen, kan het afgezwakt worden. Hoe meer mensen hiervan op de hoogte worden gesteld, hoe krachtiger de bundeling.”

Wij bundelen het Licht om 9.00 uur, om 13.00 uur, 19.00 uur en voor het slapen gaan en nodigen iedereen uit met ons mee Licht te bundelen vanuit het eigen hart en de eigen ziel.


1 mei 2020 Corona-tijd

Lieve mensen, We leven in een zeer vreemde tijd waarin het normale leven voor een groot deel is stilgelegd en velen in afzondering en eenzaamheid leven en opgesloten zitten in hun leefruimte. Het coronavirus heeft toegeslagen met alle gevolgen van dien. Hoe lastig alles ook is en soms verwarrend, toch past het ook in de zuivering van de aarde die in hevigheid is ingezet. Veel berichten vanuit alle uithoeken van de aarde bereiken ons, zowel zeer positieve als ook veel onwaarheden. Zo is er ook sprake van een enorme misleiding. Licht en duisternis zoeken hun weg.


2 mei 2020

Wereldgebeuren

De volgende vraag werd mij enkele weken geleden gesteld: “De elite wil ons verplicht vaccineren en op deze wijze een NANO-chip in ons lichaam plaatsen, met als doel ons onder complete controle te houden. Dit is tevens mogelijk met 5G. Hiermee kan men ons ook als robots besturen. Slecht voor mens, dier en natuur. Doordat mensen angstig worden, zullen velen van hen dat toestaan.” Antwoord: ”De vraag of de elite deel uitmaakt van veel negativiteit? Ja, dat doen zij wel en zij zijn degenen die in het geheim hun negatieve plannen beramen.” In hoeverre kunnen wij nog invloed hebben op deze vreselijke plannen? Antwoord: ”Door er kritisch naar te blijven kijken en er met aandacht mee verbonden te blijven.” Is er iets om dit tegen te houden? Antwoord: ”Ja, bundeling van positieve gedachten, wat veelvuldig gebeurt op aarde. Meer dan zij weet van hebben. Bepaalde groepen komen op een goede wijze in opstand. Niet met agressieve negatieve woorden, maar met krachtige samenbundeling in woord en in daad. En dit gebeurt al veelvuldig.” En kan dit tegengehouden worden? Antwoord: “Voor een groot deel door de kant van de samenbundeling van positieve krachten van zeer Hoge Verlichten, waar jij weet van hebt. En met alle krachten tezamen, verdeeld over de hele aarde, zullen veel negatieve elementen en negatieve plannen weerhouden worden. Echter niet alles.” Wil dit zeggen dat we niet in opstand mogen komen? Antwoord: “Wel opstaan tegen onrecht, onderdrukking, uitsluiting, geweld, leugen en bedrog. Wij echter geven de voorkeur aan vreedzame samenkomsten en besprekingen. Dit is u bekend, Debora. Wij beseffen ook dat dit niet altijd te handhaven is. Doch als oprechte liefdesenergie aanwezig is en brandende in de harten, zullen ook Wij onze verhoogde energie hieraan toevoegen. Wij zijn de Geestelijke Hiërarchie, vanuit het Licht, en verbonden met de Kring van Profeten en Profetessen en in verbinding met de Hoge Raad.” Nu ons zoveel bekend wordt gemaakt, kunnen wij niet anders meer dan met Liefdeskracht opstaan en onze medewerking verlenen. Aangezet door ons zielsverlangen. En gelukkig gebeurt dit op een goede wijze overal op aarde. Dit is het verheugende nieuws tussen alle berichten door. Ook ikzelf heb mijn medewerking al lang van te voren toegezegd. En zal dit blijven doen, zolang ik leef, met de stille Kracht die in mij is. Tevens de woorden Gods blijven doorgeven over het wereldgebeuren. Op bepaalde tijden mag ik deze berichten ontvangen en als de tijd daarvoor is, zal dit ook plaatsvinden. En dit is dichtbij. Gebed, kracht, oprechte Liefde, Licht en positieve gedachten zijn onze ‘wapens’ in deze lastige tijd.


Op 9 april 2020

Ontving ik vanuit het Licht de volgende woorden met betrekking tot het coronavirus. “Corona. Het virus heeft zich op een zodanige wijze ontwikkeld dat het veel slachtoffers maakt. Ook bekend is dat het geheel ook erg overtrokken wordt en er veel angst en zorg door ontstaan is. De berichten berusten niet altijd op waarheid. Veel berichten zijn dus niet waarheidsgetrouw, evenals de maatregelen die getroffen werden en velen in isolatie brengen. Mocht men veel meer met positieve woorden en gedachten werken, dan zou werkelijk alles afzwakken. U en allen rondom u heen vragen Wij dit met kracht ter hand te nemen.” De aarde op weg naar een hogere dimensie ondervindt veel tegenwerking. En velen worden tegengewerkt, waaronder ik zelf en al degenen die alles onder ogen willen zien en op een eerlijke wijze hiermee naar buiten treden. Het Plan tot redding van de aarde is en blijft een Liefdesplan om alsnog te redden wat te redden valt: natuur, mensen en dieren. Het goede bericht is echter dat ondanks alle onrust en tegenstrijdigheden het Licht in kracht toeneemt. Al eerder heb ik er melding van gemaakt dat ik wel 20 jaar geleden veel informatie ontvangen mocht over hetgeen nu plaatsvindt. Veel wat lange tijd verborgen was, komt nu aan het licht. Waarheden en onwaarheden bereiken ons. Velen komen in opstand. Mensen ontwaken massaal, worden wakker geschud. We weten dat het zo niet door kan gaan met de aarde en de mensheid. De 5G masten met hun negatieve stralingen brengen ook veel onrust en opstand. Er is een stichting STOP 5G die een kort geding aangespannen heeft tegen de Nederlandse staat om deze uitrol te stoppen. De rechtbank heeft de zaak als urgent aangemerkt. De procedure is schriftelijk van start gegaan. We worden opgeroepen om dit alles met positieve energie, Licht en wijsheid te ondersteunen. Indien mogelijk dagelijks om 17.00 uur.


20 maart 2020

Het Cornonavirus: onderdeel van de zuivering van de aarde.
We leven momenteel in een vreemde tijd nu het coronavirus rondwaart over de aarde. En het openbare leven voor een groot deel is platgelegd om erger te voorkomen. Hier zitten voor- en nadelen aan. De voordelen zijn bijvoorbeeld dat we ineens tijd hebben voor onszelf, elkaar en andere belangrijkheden. In voorgaande jaren heb ik vanuit de Lichtwereld al ontvangen wat zich zoal zou voltrekken op aarde. Zo ook een gedeelte van wat er nu plaatsvindt. Veel van wat ik ontving aan informatie uit de Lichtwereld is vastgelegd in manuscripten en boeken en op de website geplaatst. Het lijkt wel alsof alles wat tien tot twintig jaar geleden tot mij kwam, in meditatie of tijdens bijeenkomsten, nu tot leven wordt gebracht. Ik herinner mij dat, al wel dertig jaar geleden, de volgende zin tot mij kwam: ”De wereld zal opgeschrikt worden door alarmerende berichten”. Waar ik niets van begreep in die tijd. Veel later begon ik te begrijpen dat hetgeen wat tot mij kwam met de zuivering van de aarde te maken had. ”Uw aarde is in barensnood” werd meerdere keren gezegd. En dat er een Reddingsplan werd opgesteld, een Liefdesplan, om de aarde te redden van de ondergang die dreigde te ontstaan. Het coronavirus maakt dus deel uit van de grote zuivering van de aarde. Hier zal het niet bij blijven. Meerdere rampen zullen volgen. ”Ook de weerelementen zullen zich wenden en keren, daar het zich wil ontdoen van al het negatieve wat ontstaan is.” Dit is al gaande en zal nog in kracht toenemen. Zal er dan alleen rampspoed zijn? Nee, er breken ook veelbelovende tijden aan. Tijden van vreugde en dankbaarheid. En een veel grotere saamhorigheid met en onder elkaar. Vanuit de Lichtwereld zal veel hulp geboden worden in verschillende vormen. Hoog gestegen Zielen  zullen afdalen, onder ons leven en ons met veel liefde bijstaan. Zij zullen in menselijke gedaante onder ons leven, maar soms ook zomaar ineens verdwenen zijn en in het niets oplossen. Dit heb ik zelf eens mogen meemaken. God is niet uit op de verwoesting van de aarde, maar om deze te redden. Veel goed werk wordt hiervoor al door meerderen op aarde verricht en er wordt daarbij veel aandacht geschonken aan de redding van de natuur door de mensen. Ergens op aarde heeft zich een Manifest gevestigd, die in het geheim bijeenkomen en plannen maken om zoveel mogelijk veilig te stellen. Wijze, ver ontwikkelde personen, maken hier deel van uit. Als de juiste tijd daarvoor is aangebroken mag ik hier meer over vertellen. Het coronavirus? Het brengt ons als mensen dichter bij elkaar en het maakt ons bewuster. Wat kunnen wij doen? In vertrouwen blijven. Het is belangrijk om in rust te blijven, in kracht en vertrouwen. En leren te luisteren naar de stille stem in ons: naar ons Christusbewustzijn. Wat ons de goede weg wijst. Een weg van Licht door alle duisternis heen. Nog heel wat meer is aanstaande tijdens de omwenteling van de aarde, die ons uiteindelijk veel goeds zal brengen. “Laten de profeten onder ons opstaan en Gods woorden bekendmaken”, verneem ik. Er zal veel informatie vanuit de Lichtwereld over de wereldaangelegenheden via mij, Debora, en andere profeten bekend worden gemaakt. Die zuivere informatie dient dan bijeengevoegd te worden en verspreid, via internet, over de hele aarde. Waardoor een ieder die het wil er aandacht aan kan geven. Van belang is voor ons allen geen angst of zorg te hebben, maar de situatie te accepteren zoals die is. En deze te ontvangen met zoveel mogelijk positiviteit en spreek er ook over in die positieve zin. Wetend dat de ommekeer daar is, de Hemel op Aarde dichterbij komt. Met Lichtgedachten, Liefdesgedachten en samenbundeling hiervan, met gedachtenkracht en gebeden zal veel leed verzacht worden. Hier nodig ik ieder van harte toe uit. Blijf met Liefde in uw Licht, in rust, in uw kracht en vertrouwen. De tijd is aangebroken dat we mogen leren om beter met elkaar, met de dieren, met de natuur en met de aarde om te gaan. Als we hier goede aandacht aan geven zal het ons rust geven in deze lastige tijd. Tot zover vandaag. God met u, ons en allen,
Amen

Debora en medewerkers.


29 januari 2018

om 19.00 uur ontving ik, Debora, met Kracht de volgende woorden: IK UW GOD, DE ALMACHTIGE, ZET THANS IN WERKING WAT AL LANGE TIJD VOORZEGT IS. IK UW GOD ZEG U DIT AAN! GA HEEN EN VERKONDIG MIJN WOORD EN MIJN BEVEL OVERAL IN HET ROND. IK GA DE BOKKEN SCHEIDEN VAN DE SCHAPEN, IK MAAK EEN EINDE AAN AL HET ONRECHT OP UW AARDE. IK ROEP HET EEN HALT  TOE. HOORT U, MENSEN VAN DE AARDE EN HOORT U ALLE VOLKEREN EN VERSTAAT U BOVENDIEN? HET UUR VAN DE WAARHEID, MENIG KEER UITGEROEPEN, EN WEER INGETROKKEN, DAAR HET MENSDOM HIERVOOR NOG NIET GEREED BLEEK TE ZIJN, WORDT HET DEZE DAG OPNIEUW UITGESPROKEN EN ZAL NIET MEER HERROEPEN WORDEN. HOORT U DIT MENSELIJK RAS? EN VERSTAAT U WAT IK ZEG? GEEN UITSTEL MEER MOGELIJK, ZELFS GEEN DAG. NU STEL IK HET IN WERKING. HOORT U DIT ALLEN EN VERSTAAT U HET? MIJN HERAUTEN GAAN MET VLAMMEND ZWAARD ROND OM HET KAF TE SCHEIDEN VAN HET KOREN. EN AL HETGEEN WAT NIET OP HET LICHT IS GEËNT ZAL IK TENIET DOEN. UIT LIEFDE EN BEHOUD VAN UW WONDERSCHONE AARDE EN ALLEN DIE HET BEWONEN. IK ZAL TENIET DOEN ALLE ONRECHT, ALLE WREEDHEDEN EN GEWELDDADIGHEDEN. ALLE EER AAN MENSEN GESCHONKEN DIE DIT MISBRUIKTEN VOOR EIGEN BELANG. IK ROEP ALLES EEN HALT TOE. VANAF DEZE DAG WORDT ALLES IN WERKING GEZET. U BENT NOG NIET GEREED, U WILT EERST NOG DINGEN AFRONDEN, U WILT U EERST BETER VOORBEREIDEN, EN TEVENS MAATREGELEN TREFFEN, TE LAAT! U HEEFT DE WAARSCHUWINGEN NIET TER HARTE GENOMEN. U LEEFDE UW LEVEN RUSTIG VOORT. TOT OP DEZE DAG, WAARIN U ZULT VERLIEZEN WAT U MEENT TE BEZITTEN. IK UW GOD, VOER MIJN PLAN UIT TOT REDDING EN BEHOUD VAN UW AARDE, VOOR HET TE LAAT IS. IK HEB EEN IEDER LIEF EN WENS U ALLEN TOT EEN HOGER PLAN TE VERHOGEN EN UW AARDE BOVENDIEN. UIT LIEFDE VOOR UW AARDE EN HET MENSELIJK RAS, VOOR HET BEHOUD HIERVAN, KLINKT THANS HET BEVEL ”NU”. IK HEB GESPROKEN, IK UW GOD. GA HEEN EN VOER UW OPDRACHTEN UIT MET EEN BLIJMOEDIG HART. AMEN AMEN AMEN ”Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde” Waarom wordt dit ontvangen en waarom de vraag om het door te geven? Om u allen voor te bereiden. Om uw Licht en Liefdesenergie samen te voegen waardoor een Lichtkracht zal ontstaan. Laat deze kracht over uw aarde stromen waardoor verzachting op zal treden en ondersteuning voor allen in nood.


1 januari 2018

De aarde en haar bewoners staan aan de avond van een gigantische verandering, ook transformatie genoemd. Herinner u de volgende woorden vanaf de beginfase: DE WERELD ZAL SIDDEREN EN BEVEN DE AARDE DRAAIT SNEL OM HAAR AS ER ZULLEN WONDERE DINGEN GEBEUREN DAARNA IS NIETS MEER ZOALS HET WAS. De Wereldberichten zijn uiterst urgent. Was er voordien enkel sprake dat dit zou plaatsvinden, nu echter is het een voldongen feit. Vergeet toch niet dit aan de mensen door te geven met enige spoed en bundel toch krachten en Liefde tezamen en veel zuiver Licht om nog erger te voorkomen. Roep de mensen hiervoor op Debora. Ga hier niet aan voorbij. Laat los al hetgeen wat u afhoudt van uw belangrijke taak. De catastrofe is niet meer te wenden of te keren. Daar het mensdom, zij die dit veroorzaken door haat gedreven en wellusten, niet meer te stoppen zijn. Zij laten zich leiden door krachten der duisternis. Het leed dat zij veroorzaken is ontstellend groot. Doch u, mensen van de aarde, bent bij machte hier en daar veranderingen aan te brengen en zoals gezegd is verzachting brengen in het leed dat zal gaan ontstaan. Laat het u een vreugde zijn dit te mogen doen. Ga dit aan vanuit een dankbaar hart. Wij vanuit het Licht ondersteunen dit alles met zuivere Liefde, zuiver Licht en Kracht.


3 januari 2018

Het vooropgezette plan tot vernietiging van een groot deel van uw aarde nadert zijn voltooiing. Wees hier goed op bedacht, Debora en allen die dit ter ore komt. Wapen u met Licht, Liefdesenergie en tevens Kracht om uzelf te beschermen en tegelijkertijd de plaats des onheils en allen die er wonen. Geef dit zo spoedig mogelijk door, waardoor goede krachten bijeen gevoegd kunnen gaan worden en op de juiste wijze verzachting ontstaat en zelfs erger voorkomen wordt. Blijf hier aandacht aan geven. Roep de mensen hiervoor op en voeg Licht, Liefde en Kracht bijeen. De aarde en haar bewoners Hoe droevig is het met haar en hen die het bewonen gesteld. Doe allen  wat u gevraagd is te doen. Laat uw licht schijnen en laat los. U weet dat meer zal volgen.  Ook natuurrampen zullen zich laten gelden. De aarde wenst zich te ontdoen van al het negativisme. Stormen en slagregens zullen uw aarde treffen, dijken breken. Orkanen, aardbevingen en veel meer geweld zal losbarsten. Lichtflitsen zullen heen en weer schieten. Is u niet voorzegt door Johannes de apostel dat de zegels zullen verbroken worden, één voor één en wat dit met zich mee zal brengen? Lees er de geschriften hier maar op na. Dat is zeer lange tijd geleden al op schrift gesteld. En nu zeer dicht bij. Alles, maar dan ook alles dient met enige spoed verzonden en geplaatst te worden. Niet alleen op uw beeldscherm Debora, maar op meerdere. Wie wenst hier enige verantwoordelijkheid voor op zich te nemen? Werk tezamen in goed overleg met elkaar en met enige dankbaarheid dat u/jij hier deel aan mag nemen”


14 januari 2018

Wereldnieuws delen, lichtgroepen aanspreken
Wat gebeurt en staat te gebeuren moet gebeuren. Dat staat vast, dat weet u Debora. Dat zo weinigen dit als waarheid aannemen is Onze zorg. De groeperingen die dit als waarheid aannemen en er mee werkzaam zijn, zijn te weinig in getal. Daardoor zal de rampspoed die gaat ontstaan, niet op de juiste wijze opgevangen gaan worden. Het gevolg hiervan is, dat er meer geleden wordt dan noodzakelijk geacht wordt. Wat u kunt doen Debora, is op grotere schaal en krachtiger dit alles door te geven. Maan hen die met u gaan en hier wel geloof in achten dit evenzo ter hand te nemen! Laat hen weten, dat ditgene wat zich aandient belangrijker is dan alle andere berichten en werkzaamheden. Ga dit aan Debora, ga dit aan Lichtwerkers! Laat niet zoveel kostbare tijd verloren gaan. Wilt u medeverantwoordelijk zijn dat het leed groter wordt dan noodzakelijk wordt geacht? Kom bijeen, spreek en overleg tezamen welke stappen u kunt gaan zetten. Leg dan uw plannen aan Ons voor en volg de aanwijzingen op. Terwijl ik dit doe en aftel, ontstaat er een Kracht en helder Licht vanuit het Universum vlamt een pijl van Licht naar beneden met heel veel kracht en verneem ik het woord “NU”. Dan lijkt het of alles openbarst met donderend lawaai en alles tuimelt door elkaar: muren, deuren, poorten, alles vliegt open. Het is een grote plek waar alleen maar Chaos te zien is, zonder grenzen. De lucht die donker was wordt nu erg licht en vandaaruit dalen vele, vele Lichtwezens af naar beneden in die Chaos. Die hele plek is nu licht geworden en hier en daar zie ik mensen opstaan en in beweging komen en anderen helpen om op te staan. Alles komt tot leven. Sommigen worden weggedragen, weer anderen gaan tezamen met Engelen omhoog. Er is veel bedrijvigheid en niemand is alleen. Na enige tijd vervaagt alles en sluit het zich toe. Nu terug naar de plaats des onheils. Er zijn enkele wegen die nog intact zijn gebleven, en daar komt hulp vandaan. De tanks en andere voertuigen zijn verdwenen. De inval is voorbij. Hulp wordt geboden op grote schaal, gewonden worden weggedragen, anderen ondersteund. Er is voedsel en water. Ziekenwagens rijden af en aan. Noodziekenhuizen verrijzen. Er zijn veel handen die de nood helpen verlichten. Branden worden geblust, puin geruimd. Kortom, alles is in beweging. Er is hulp voor iedereen. Alles en iedereen is in opperste paraatheid gebracht en staat gereed. Doe jij evenzo en tevens allen die hier weet van hebben. Een ieder weet wat en hoe te doen. Door de gebundelde kracht en Liefdes energieën zal verzachting optreden en nog erger voorkomen kunnen worden. Dus, geliefden, bundel deze energieën tezamen in goed overleg met Ons. Er dient grootscheepser gewerkt te worden. Waarom hier geen goede aandacht aan gegeven? Waarom opnieuw wat Bent u als lichtwerker niet tot grote dingen in staat? Waarom niet krachtiger gewerkt met uw talenten en uw gaven, die u mee mocht nemen naar de aarde tijdens uw afdaling. Voor het moment van afdaling in de moederschoot was u zo blij en vastberaden uw medewerking te verlenen in de nood op aarde. Kom, herinner het u weer en sla de handen ineen en kom met vreugde bijeen, niet langer wachtend op de ander. En zing nu maar uw Lofliederen over het Plan tot redding van de aarde. Je wordt verwacht. God met u en allen.
Amen