Wereldnieuws

WERELDNIEUWS

29 januari 2018 om 19.00 uur ontving ik, Debora, met Kracht de volgende woorden:

IK UW GOD, DE ALMACHTIGE, ZET THANS IN WERKING WAT AL LANGE TIJD VOORZEGT IS.
IK UW GOD ZEG U DIT AAN! GA HEEN EN VERKONDIG MIJN WOORD EN MIJN BEVEL OVERAL IN HET ROND.
IK GA DE BOKKEN SCHEIDEN VAN DE SCHAPEN, IK MAAK EEN EINDE AAN AL HET ONRECHT OP UW AARDE. IK ROEP HET EEN HALT  TOE. HOORT U, MENSEN VAN DE AARDE EN HOORT U ALLE VOLKEREN EN VERSTAAT U BOVENDIEN?
HET UUR VAN DE WAARHEID, MENIG KEER UITGEROEPEN, EN WEER INGETROKKEN, DAAR HET MENSDOM HIERVOOR NOG NIET GEREED BLEEK TE ZIJN, WORDT HET DEZE DAG OPNIEUW UITGESPROKEN EN ZAL NIET MEER HERROEPEN WORDEN.
HOORT U DIT MENSELIJK RAS? EN VERSTAAT U WAT IK ZEG? GEEN UITSTEL MEER MOGELIJK, ZELFS GEEN DAG. NU STEL IK HET IN WERKING. HOORT U DIT ALLEN EN VERSTAAT U HET? MIJN HERAUTEN GAAN MET VLAMMEND ZWAARD ROND OM HET KAF TE SCHEIDEN VAN HET KOREN. EN AL HETGEEN WAT NIET OP HET LICHT IS GEËNT ZAL IK TENIET DOEN. UIT LIEFDE EN BEHOUD VAN UW WONDERSCHONE AARDE EN ALLEN DIE HET BEWONEN.
IK ZAL TENIET DOEN ALLE ONRECHT, ALLE WREEDHEDEN EN GEWELDDADIGHEDEN. ALLE EER AAN MENSEN GESCHONKEN DIE DIT MISBRUIKTEN VOOR EIGEN BELANG. IK ROEP ALLES EEN HALT TOE.
VANAF DEZE DAG WORDT ALLES IN WERKING GEZET.
U BENT NOG NIET GEREED, U WILT EERST NOG DINGEN AFRONDEN, U WILT U EERST BETER VOORBEREIDEN, EN TEVENS MAATREGELEN TREFFEN, TE LAAT! U HEEFT DE WAARSCHUWINGEN NIET TER HARTE GENOMEN. U LEEFDE UW LEVEN RUSTIG VOORT. TOT OP DEZE DAG, WAARIN U ZULT VERLIEZEN WAT U MEENT TE BEZITTEN. IK UW GOD, VOER MIJN PLAN UIT TOT REDDING EN BEHOUD VAN UW AARDE, VOOR HET TE LAAT IS. IK HEB EEN IEDER LIEF EN WENS U ALLEN TOT EEN HOGER PLAN TE VERHOGEN EN UW AARDE BOVENDIEN.
UIT LIEFDE VOOR UW AARDE EN HET MENSELIJK RAS, VOOR HET BEHOUD HIERVAN, KLINKT THANS HET BEVEL ”NU”.

IK HEB GESPROKEN, IK UW GOD.
GA HEEN EN VOER UW OPDRACHTEN UIT MET EEN BLIJMOEDIG HART.
AMEN AMEN AMEN

”Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde”

Hoe heftig zijn deze woorden. Ook deze woorden zijn reeds eerder uitgesproken en worden nu in werking gesteld zonder enige uitstel.

WERELDNIEUWS: IETS ERGS OP KOMST
Berichten vanaf 2 december 2017 (aangevuld één bericht van 20 juli 2006 en één van 18 augustus 1994)

Lange tijd is het stil geweest rondom de berichten over het wereldgebeuren. Nu echter, vanaf begin december 2017, bereiken mij opnieuw korte, waarschuwende berichten, waarvan mij gevraagd is deze met spoed naar buiten te brengen.

2-12-2017
De gevolgen van een nieuw beraamd Plan zijn niet te overzien. In het diepste geheim wordt dit plan – ver van de bewoonde wereld – voorbereid. Door wie? Door tegenstanders van de leider van Amerika. Men denkt niets te duchten te hebben en geen gevaar te lopen; doch het tegendeel is waar. Door onzorgvuldigheid, ondoordachtzaamheid en zelfverzekerdheid, denkende alles onder controle te hebben, wordt niet beseft hoe groot het gevaar is, waarin men verkeert.

3-12-2017
Dit Plan, dat wordt voorbereid, is een vernietigingsplan. Tot ver in de omtrek zal met chemicaliën worden gewerkt, waardoor mens en dier in grote nood zullen verkeren. Doordat men hierop niet voorbereid is, zullen vluchtpogingen te laat worden ingezet, met alle gevolgen van dien. 

Debora: Nu ik de berichten en aankondigingen nog eens aandachtig doorlees, daalt de omvang van dit alles nog dieper tot mij door. Het ‘Vernietigingsplan’ dat in het diepste geheim wordt voorbereid, houdt veel in. De regeringsleiders hebben geen idee dat hen iets zeer ernstigs te wachten staat. Zij bereiden niets voor en denken zelfs dat zij alles goed onder controle hebben. Ze voelen zich overmoedig en zelfverzekerd. Het zal hen echter overvallen als een dief in de nacht. Hierdoor zal vluchten niet meer mogelijk zijn.

9-12-2017
Wat Wij hierover kunnen zeggen is het volgende: ”De plannen die gesmeed worden, zijn in een ver gevorderd stadium. Het uur van uitvoeren is Ons nog onbekend, doch het is wel dichtbij. Koortsachtig werkt men door om tot de verwezenlijking van dit plan te kunnen komen. Door haat gedreven en aangezet door krachten van de duisternis, voelen zij zich sterk en onoverwinnelijk.”

11-12-2017
Het ‘Vernietigingsplan’ dat door de tegenstanders is voorbereid en spoedig tot uitvoering gebracht zal worden, is zeer verontrustend. Zij, de tegenstanders, die groot in aantal en sterk in kracht zijn, worden door velen niet herkend. Zij leggen hun mooie, maar niet kloppende, woorden neer in de gedachten van veel mensen. Zij beramen meer plannen. Uw land, de plek waar u woont, zal voor deze plannen behoed worden. Wij vragen u allen om uw oren niet te sluiten, wanneer deze ramp zich gaat voltrekken en dit alles u ter ore zal komen.

Debora: De tegenstanders worden aangezet door krachten van de duisternis, die hen het gevoel geven onoverwinnelijk en sterk te zijn. Hoe gevaarlijk en misleidend zijn deze krachten!? Doordat zij mooie woorden in de harten van de mensen leggen, worden zij niet herkend. Hoe misleidend kunnen mooie woorden zijn, die mensen maar al te graag willen geloven. Blijft het bij dit ene, vreselijke plan? Nee, er worden meer plannen voorbereid. Tot nog toe zal ons land voor deze bedreigingen behoed worden. Hiervoor mogen we zeer dankbaar zijn. Ons wordt gevraagd onze oren niet te sluiten, wanneer deze ramp zich gaat voltrekken. Wij dienen dan zo snel mogelijk samen te komen om ons Licht en onze Liefdeskracht naar de getroffen gebieden te laten stromen.

14-12-17
Er dreigt nog een catastrofe te ontstaan, die enigszins met het ‘Vernietigingsplan’ verband houdt. Is jou niet eerder meegedeeld dat er op een gegeven moment meer inslagen tegelijk zullen plaatsvinden? Dit is het begin hiervan. Op deze catastrofe is men enigszins voorbereid, omdat de dreiging ervan voorvoeld wordt. Wat houdt deze catastrofe in? Deze houdt een grootscheepse inval elders op uw aarde in. Dit zal met macht en kracht gepaard gaan, omdat het om een vergeldingsoffensief gaat. Men raakt gedesillusioneerd, omdat deze ingrijpende gebeurtenissen op twee plaatsen, kort na elkaar, plaatsvinden. Weet echter dat het hier niet bij blijft. Meer zal volgen. Waarom wordt deze informatie nu naar buiten gebracht? Zal dit geen angst oproepen? Nee, zij die hier al langer van op de hoogte zijn, weten dat dit bij de grote zuivering van de aarde behoort. Zij, deze ‘wetenden’, zullen degenen, die in angst en paniek raken, trachten gerust te stellen en op te vangen.

Debora: De tweede catastrofe die volgen zal, houdt een ander gevaar in. Dit offensief wordt enigszins verwacht. Meer mensen voelen hier de dreiging van. Ruim tien jaar geleden ontving ik over deze aanstaande gebeurtenissen in de wereld de volgende woorden, die nu zeer actueel lijken te zijn:

20-07-2006                                                                                                                               Het geweld op uw aarde heeft zich ingezet. Er treden levensbedreigende situaties op. Mens en dier, alles wat leeft, loopt gevaar. De haat en vergeldingsdrang barsten uit hun voegen. Licht, liefdevolle gedachten en gebeden kunnen veel verzachten en voorkomen. Voel u nimmer wanhopig en onmachtig: u bent gezamenlijk tot bijzonder goed werk in staat.

15-12-17
Gepantserde voertuigen worden voor de aanval in gereedheid gebracht met alle catastrofale gevolgen van dien. De inval vind plaats in het nachtelijk uur, terwijl de stad in rust verkeert. Grote paniek zal alle bewoners overvallen. Vluchtpogingen zullen worden geblokkeerd, waardoor er een enorme chaos zal ontstaan, die vele levens zal kosten. Ook dit plan is al langere tijd voorbereid. Hiervan zijn Wij op de hoogte gesteld, maar we kunnen het niet voorkomen. Het zuiveringsplan is in volle gang.

Debora: Zwaar materieel zal ’s nachts worden ingezet, wanneer iedereen in ruste is. Van dit plan zijn Zij vanuit het Licht op de hoogte gesteld, maar zij kunnen het niet tegenhouden, omdat het bij de zuivering van de aarde behoort. In 1994 ontving ik over de zuivering van de aarde al de volgende woorden:

18-08-1994                                                                                                                              Weet tegelijk dat het grote Reddingsplan van uw aarde al in werking is gesteld, want uw aarde zal immers niet vergaan, maar gered worden. Maar eerst zal de aarde een algehele zuivering ondergaan: alles wat niet van het Licht af­komstig is, zal worden uitgezuiverd.

17-12-17
De grote zuivering van de aarde is in volle gang. Hierover mag iedereen zich verheugen, ondanks de verdrukking. Velen worden ‘thuisgehaald’ en liefdevol opgenomen. Achter de schermen wordt zeer hard aan snode plannen gewerkt, zoals u weet. Op een zeer onverwacht moment zal de aanval worden ingezet. Dit gebeurt vanuit de lucht en vanaf de aarde. De gevolgen hiervan zijn nog niet te overzien. Waarom ontvangt u deze informatie en wordt u gevraagd het door te geven? Om u allen voor te bereiden en uw Licht en uw Liefdesenergie samen te voegen, waardoor een Lichtkracht zal ontstaan. Laat deze Kracht over uw aarde stromen, waardoor voor allen in nood verzachting en ondersteuning zal optreden.

Debora: De belangrijkheid van deze gegevens is bedoeld om ons allen goed voor te bereiden. Hierdoor worden wij in de gelegenheid gesteld onze Kracht en onze Liefde over de aarde te verspreiden, waardoor het leed verzacht wordt. Wij mensen zijn dus niet onmachtig, maar kunnen daadwerkelijk onze medewerking aan dit alles verlenen. Om deze reden worden ook u en jij uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

Waarom wordt dit ontvangen en waarom de vraag om het door te geven? Om u allen voor te bereiden. Om uw Licht en Liefdesenergie samen te voegen waardoor een Lichtkracht zal ontstaan.

Laat deze kracht over uw aarde stromen waardoor verzachting op zal treden en ondersteuning voor allen in nood.

1 januari 2018:
De aarde en haar bewoners staan aan de avond van een gigantische verandering, ook transformatie genoemd. Herinner u de volgende woorden vanaf de beginfase:

DE WERELD ZAL SIDDEREN EN BEVEN
DE AARDE DRAAIT SNEL OM HAAR AS
ER ZULLEN WONDERE DINGEN GEBEUREN
DAARNA IS NIETS MEER ZOALS HET WAS.

De Wereldberichten zijn uiterst urgent. Was er voordien enkel sprake dat dit zou plaatsvinden, nu echter is het een voldongen feit.
Vergeet toch niet dit aan de mensen door te geven met enige spoed en bundel toch krachten en Liefde tezamen en veel zuiver Licht om nog erger te voorkomen.
Roep de mensen hiervoor op Debora. Ga hier niet aan voorbij. Laat los al hetgeen wat u afhoudt van uw belangrijke taak.

De catastrofe is niet meer te wenden of te keren. Daar het mensdom, zij die dit veroorzaken door haat gedreven en wellusten, niet meer te stoppen zijn.
Zij laten zich leiden door krachten der duisternis. Het leed dat zij veroorzaken is ontstellend groot.

Doch u, mensen van de aarde, bent bij machte hier en daar veranderingen aan te brengen en zoals gezegd is verzachting brengen in het leed dat zal gaan ontstaan.
Laat het u een vreugde zijn dit te mogen doen. Ga dit aan vanuit een dankbaar hart.
Wij vanuit het Licht ondersteunen dit alles met zuivere Liefde, zuiver Licht en Kracht.

3 januari 2018

Het vooropgezette plan tot vernietiging van een groot deel van uw aarde nadert zijn voltooiing. Wees hier goed op bedacht, Debora en allen die dit ter ore komt. Wapen u met Licht, Liefdesenergie en tevens Kracht om uzelf te beschermen en tegelijkertijd de plaats des onheils en allen die er wonen. Geef dit zo spoedig mogelijk door, waardoor goede krachten bijeen gevoegd kunnen gaan worden en op de juiste wijze verzachting ontstaat en zelfs erger voorkomen wordt. Blijf hier aandacht aan geven en kom zo nodig bijeen voor een nog krachtiger bundeling.

Roep de mensen hiervoor op en voeg Licht, Liefde en Kracht bijeen.

5 januari 2018
Hulptroepen maken zich gereed om de te verwachte catastrofe op te vangen. Zij weten echter niet wat hen te wachten staat en al heel niet dat er ook nog een zeer krachtig vernietigingsplan op komst is.  Dus opgepast en krachtige lichtgedachten zenden. En heel veel liefdesgedachten.

De aarde en haar bewoners
Hoe droevig is het met haar en hen die het bewonen gesteld.

De invallen die er zijn voorzegt kunnen niet tegen gehouden worden, dat weet u en velen met u, daar het verband houdt met de zuivering van uw aarde.
Doe allen  wat u gevraagd is te doen. Laat uw licht schijnen en laat los.
Kom met meerderen op bepaalde tijden bijeen voor uitwisseling omtrent alles wat plaats vindt  en bundeling van kracht, Liefde, Licht en waarheid.  Geef ook dit door. Laat het de mensen weten.

7 januari 2018
Wees voorbereid op de ernstige aanslagen die spoedig zullen plaatsvinden.

Als het moment aangebroken is, kom dan met meerderen tezamen  en bundel  uw Licht, laat het stromen naar de getroffen gebieden.

U weet dat meer zal volgen.  Ook natuurrampen zullen zich laten gelden.

De aarde wenst zich te ontdoen van al het negativisme. Stormen en slagregens zullen uw aarde treffen, dijken breken. Orkanen, aardbevingen en veel meer geweld zal losbarsten. Lichtflitsen zullen heen en weer schieten.

Is u niet voorzegt door Johannes de apostel dat de zegels zullen verbroken worden, één voor één en wat dit met zich mee zal brengen? Lees er de geschriften hier maar op na. Dat is zeer lange tijd geleden al op schrift gesteld. En nu zeer dicht bij.

Debora, u wordt gevraagd de gegevens die u eerder hebt ontvangen  aandacht aan te geven. Maak  de mensen bekend, dat alles wat is voorzegt  spoedig zal plaatsvinden. Maak het bekend Debora. Zoek ook  hiervoor mensen die u hierin kunnen bijstaan. Wij zullen u trouw terzijde staan en zeer velen met ons. Daar moogt u van verzekerd zijn.
God met u en allen.

9 januari 2018

Wat het Wereldnieuws betreft het volgende:

Men is in opperste staat van paraatheid. Koortsachtig wordt de laatste hand gelegd aan het vernietigingsplan.
De tweede catastrofe, zo goed als rond.
Men is in een gevoel van opperste extase beland, vol negatieve kracht en overmoedigheid. Niet meer in staat normaal te denken.

Degenen op wie hun haat gericht is, voelen zich nog steeds oppermachtig, daar zij geen weet hebben van het vernietigingsplan, wat hen staat te wachten.

Het tweede plan ( de catastrofe) wordt volgens hen goed voorbereid op de juiste wijze door hen opgevangen.
Zo u weet Debora, hebben zij geen weet van het vernietigingsplan, wat het staat te wachten en wat kort op elkaar zal plaatsvinden.
Voor u en hen die dit onder ogen willen zien, reden genoeg, om u voor te bereiden en uw krachten te bundelen om verzachting aan te brengen. Iets wat u voornemens bent te doen.

13 januari 2018
“Dat de toestand ernstig is elders op uw aarde is u allen bekend gemaakt en bij meerderen doorgedrongen. Vergeet echter niet, dat hetgeen u bekend is gemaakt enkel het begin is van de vele inslagen die zullen volgen. Bereid u hier op voor. Dagelijks zullen de wereldberichten binnen enige tijd tot u worden gebracht. Dit is u al bekendgemaakt. Bereid u allen hier op voor en geef er goede aandacht aan.

Op meerdere plaatsen worden Plannen beraamd en voorbereid. De Groten der Aarde (mensen vanuit het Hoge Licht, maar als mens geïncarneerd  en nu levend op de aarde) zijn al op de hoogte van volgende rampen en inslagen en spreken tezamen wat gedaan zou kunnen worden vanaf de aarde. Neemt u deel aan deze gesprekken Debora? Voor zover dit binnen uw vermogen ligt. Alles, maar dan ook alles dient met enige spoed verzonden en geplaatst te worden. Niet alleen op uw beeldscherm Debora, maar op meerdere.
Wie wenst hier enige verantwoordelijkheid voor op zich te nemen? Werk tezamen in goed overleg met elkaar en met enige dankbaarheid dat u/jij hier deel aan mag nemen”

14 januari 2018 wereldnieuws delen, lichtgroepen aanspreken
Wat gebeurt en staat te gebeuren moet gebeuren. Dat staat vast, dat weet u Debora. Dat zo weinigen dit als waarheid aannemen is Onze zorg. De groeperingen die dit als waarheid aannemen en er mee werkzaam zijn, zijn te weinig in getal. Daardoor zal de rampspoed die gaat ontstaan, niet op de juiste wijze opgevangen gaan worden.
Het gevolg hiervan is, dat er meer geleden wordt dan noodzakelijk geacht wordt.
Wat u kunt doen Debora, is op grotere schaal en krachtiger dit alles door te geven.
Maan hen die met u gaan en hier wel geloof in achten dit evenzo ter hand te nemen!
Laat hen weten, dat ditgene wat zich aandient belangrijker is dan alle andere berichten en werkzaamheden.
Ga dit aan Debora, ga dit aan Lichtwerkers!

Laat niet zoveel kostbare tijd verloren gaan.
Wilt u medeverantwoordelijk zijn dat het leed groter wordt dan noodzakelijk wordt geacht? Kom bijeen, spreek en overleg tezamen welke stappen u kunt gaan zetten.
Leg dan uw plannen aan Ons voor en volg de aanwijzingen op.

Dinsdag 16 januari 2018 22.00 uur: Debora: U vanuit het Licht, wat heeft er aandacht nodig? Antwoord vanuit het Licht: Voor nu het volgende:
De vooropgezette plannen zijn zo goed als gereed. Nog enkele etmalen en het zal in werking gezet worden! Bereid u hier op voor!

Vanuit het Licht wordt ons gevraagd deze zoveel mogelijk te verspreiden. U, jij wordt verzocht deze informatie zoveel mogelijk te delen, bijvoorbeeld op uw website(s). Als u dit doet graag onder bronvermelding.

30 januari 2018 21.50 uur   BEELDEN EN HULP IN DE CHAOS
Mag ik vragen aan U Allen of er gelegenheid is om even uit te wisselen?
Antw.: Dat is goed Debora, Wij begrijpen je teleurstelling wel. Het is ook lastig allemaal. Heel lastig. Dat erkennen Wij Allen. Nu echter hebben velen zich samengevoegd voor het belangrijke moment van ingrijpen.
De Kracht die hiervan uitgaat is niet te evenaren. Wij mogen er deel van uit maken en jij ook vanaf de plaats waar je bent. Let op de wijzer van de klok. Als deze het hoogste punt heeft bereikt zetten Wij in, tel maar af. 

Terwijl ik dit doe en aftel, ontstaat er een Kracht en helder Licht vanuit het Universum vlamt een pijl van Licht naar beneden met heel veel kracht en verneem ik het woord “NU”.
Dan lijkt het of alles openbarst met donderend lawaai en alles tuimelt door elkaar: muren, deuren, poorten, alles vliegt open.
Het is een grote plek waar alleen maar Chaos te zien is, zonder grenzen.
De lucht die donker was wordt nu erg licht en vandaaruit dalen vele, vele Lichtwezens af naar beneden in die Chaos. Die hele plek is nu licht geworden en hier en daar zie ik mensen opstaan en in beweging komen en anderen helpen om op te staan.
Alles komt tot leven. Sommigen worden weggedragen, weer anderen gaan tezamen met Engelen omhoog. Er is veel bedrijvigheid en niemand is alleen.

Na enige tijd vervaagt alles en sluit het zich toe.

Nu terug naar de plaats des onheils. Er zijn enkele wegen die nog intact zijn gebleven, en daar komt hulp vandaan. De tanks en andere voertuigen zijn verdwenen. De inval is voorbij.
Hulp wordt geboden op grote schaal, gewonden worden weggedragen, anderen ondersteund. Er is voedsel en water. Ziekenwagens rijden af en aan.
Noodziekenhuizen verrijzen. Er zijn veel handen die de nood helpen verlichten. Branden worden geblust, puin geruimd. Kortom, alles is in beweging. Er is hulp voor iedereen.

Wereldnieuws donderdag 18 januari 2018
De aardeveranderingen zijn in volle gang. Binnen enkele dagen vinden de rampen plaats. Wees hier goed op bedacht en voorbereid.
De chaos zal groot zijn en het leed evenzo. Zeer velen zullen afdalen ter ondersteuning en begeleiding naar het Licht.
Zeg dit de mensen maar aan Debora.    

Over de wereld: 26 januari 2018:

“ Hoor goed en laat het volgende aan de mensen weten;” Het uur van de inval is zeer dicht genaderd. Deels voorbereid en deels onkundig, wacht men af wat zal plaatsvinden.
Het is nog  slechts een kwestie van enkele uren.
Zeg het de mensen met spoed aan. Kom dan direct in spoedberaad bijeen!
Spreek,luister en vestig uw aandacht op het Hoger Horen en verstaan.
Bundel uw krachten, uw Licht en Liefdesgedachten bijeen en laat het stromen naar de getroffen gebieden.
Kom in actie nu u er gelegenheid voor geboden wordt. Laat het niet voorbij gaan!

De nood zal zeer hoog stijgen, het leed is niet te overzien.
Nog enkele uren Debora en mensen. Wees hier goed van doordrongen”.

29 januari 2018, vandaag is het volgende ontvangen:

Het euvel ( mankement) waarvan wij dachten dat het verholpen was, weigerde zijn werk te doen. Dit bracht de aanvallers tot wanhoop en tandenknarsing. Onder hoge druk werkte men onafgebroken door met goed resultaat. Moe, maar voldaan, maakt men zich opnieuw gereed voor vertrek. Thans met goed resultaat, daar men nu heeft proefgedraaid. 
Bereid u dus opnieuw voor! En draal niet!
Het leed zal groot zijn, zoals verwacht. U weet wat u te wachten staat en wat van u wordt verwacht. Geef hier opnieuw gehoor aan en geef het door.
Niets is tevergeefs, alles heeft een doel.

Bereid u voor op de volgende aanslag die spoedig zal volgen.
Ontreddering alom Debora. Dit is niet gering te noemen. Geef dit maar opnieuw door, geef hier opnieuw aandacht aan.”

blijven.

Met vriendelijke groet,
Debora

30 januari 2018,
12.00 uur:
Door Debora ontvangen:
Dat de gevechten in Amerika in volle gang zijn, doch dat het de media nog niet heeft bereikt.
Nu wordt ons gevraagd dat we allen krachtig ons Licht naar die gebieden zenden.
14.30 uur:
” De gevechten zijn al langere tijd in volle gang. Tegenkrachten houden met alle kracht tegen dat de berichten de media bereiken. Met goed resultaat, tot op heden. Waardoor hulp uitblijft.”
15.30 uur: Door het lange wachten verslapte onze aandacht enigszins en die van mij ook.  “Het is ook voor ons een lastige aangelegenheid Debora. Dat verzekeren wij u. De overmacht is groot, krachtig en sterk. Wij wachten niet langer af, maar nemen onze maatregelen. Wij verdubbelen het aantal van Ons die al lange tijd in staat van afwachting verkeren. Nog een kort moment Debora en de doorbraak is een feit. Houd nog even moed.”
Dus, laten we met elkaar nog even moed houden.
In de avond heb ik uitgebreide beelden gezien en genoteerd. Velen zien afdalen in de chaos en veel hulp werd geboren. Ook waren nog enkele wegen in tact waar veel hulp van mensen op naderden.Tanks en zware voertuigen waren verdwenen.  Er was voor iedereen hulp.

31 januari 2018
Dat alles anders is gegaan dan verwacht werd, zal een ieder zijn opgevallen. Tegenkrachten hadden zich zo enorm verdubbeld, om te voorkomen dat iets naar buiten zou worden gebracht.
De aanval is echter voorbij.
Gisterenavond heb ik beelden mogen ontvangen over hetgeen zich daar afspeelde, u vindt deze hieronder.
Warme groet voor allen,
Debora.

1 februari 2018
Ik, Debora, voeg mij het volgende af: “Waarom is de inval niet bekend gemaakt op het nieuws?
Antwoord: “Daar de media hier geen weet van hadden. Het is wel door enkelen bekendgemaakt, doch men hechtte hier niet zoveel waarde aan. Daar er zoveel extreems gebeurt op aarde. En de leider wenste er helemaal geen aandacht aan te geven daar hij liever over zijn eigen roem spreekt.”
Nu begrijp ik het beter en zeg ik u dank voor deze uitleg.

6 februari 2018, 19.00 uur   UITLEG OVER HET WERELDGEBEUREN Vanmorgen geen tijd voor een afstemming. Het spijt mij. Nu rust en tijd. Wat mag ik noteren?
Antwoord: Wij gaan over op het volgende: We maken een keuze in het vele wat ligt te wachten:
WERELDBERICHTEN.
Zo je weet hebben deze zich opgestapeld. Wij, de Groten der Aarde met jou als hoorder, staande in verbinding met de Geestelijke Hiërarchie wensen het volgende aan jou door te geven:
Nu het begin van de start van de zuivering van de aarde is ingezet, zal kort na elkaar steeds weer een nieuwe ramp zich aandienen.
Na een korte rustperiode, om ook jou weer wat op krachten te laten komen, na de eerste inslag met veel tegenwerking en hindernissen, treedt de tweede ramp in werking met ernstiger gevolgen dan de eerste.
De tweede inslag met chemicaliën is gereed. Het wachten is enkel op het goede moment.
Alles en iedereen is in opperste paraatheid gebracht en staat gereed.
Doe jij evenzo en tevens allen die hier weet van hebben. Een ieder weet wat en hoe te doen. Door de gebundelde kracht en Liefdes energieën zal verzachting optreden en nog erger voorkomen kunnen worden.
Dus, geliefden, bundel deze energieën tezamen in goed overleg met Ons.

Er dient grootscheepser gewerkt te worden.
Waarom hier geen goede aandacht aan gegeven? Waarom opnieuw wat lauwheid en de afwachtende houding aangenomen?
Wat is het dat u tegenhoudt?
Wat storend werkt is dat velen het wel weten en toch niet tot actie overgaan. Waarop gewacht geliefden?
Bent u als lichtwerker niet tot grote dingen in staat?
Waarom niet krachtiger gewerkt met uw talenten en uw gaven, die u mee mocht nemen naar de aarde tijdens uw afdaling.
Voor het moment van afdaling in de moederschoot was u zo blij en vastberaden uw medewerking te verlenen in de nood op aarde.
Kom, herinner het u weer en sla de handen ineen en kom met vreugde bijeen, niet langer wachtend op de ander.
En zing nu maar uw Lofliederen over het Plan tot redding van de aarde.
Je wordt verwacht.

God met u en allen.
Amen