Laatste nieuws

4 mei 2020
Jaren geleden is voorzegd dat alles op scherp staat. Bedoeld wordt dat het positieve en het negatieve, het Licht en het duister, het verdriet en de vreugde – al deze tegenstellingen – elkaar nu zeer dicht naderen. Waardoor een bepaalde explosie zal plaatsvinden in de mens, maar ook op aarde. Die zal groter en omvangrijker zijn dan de individuele ingrepen.

Nu in april 2020 ontving ik verdere informatie over het wereldgebeuren.

Op 9 april 2020 werd vanuit het Licht over het sluiten van de Kring van Profeten en Profetessen aangegeven: ”Een soort van explosie zal plaatsvinden die niet ongemerkt zal blijven. Deze zal tot ver op aarde vernomen worden en veel in werking stellen. Zeer krachtige Lichtflitsen zullen heen en weer schieten en veel geluid zal hoorbaar zijn. Men zal in angst raken, niet wetende wat er plaatsvindt. Tegelijkertijd zal er een enorme Kracht voelbaar zijn en hoorbaar, die mensen in beroering zal brengen en/of angst.
Degenen die hier op voorbereid zijn, zullen in blijdschap hun handen omhoogheffen en in gejuich losbarsten. Wetende dat dit het begin is van hetgeen al lang van te voren is voorzegd: de doorbraak van een Hoger Bewustzijn en een hogere Lichtfrequentie.”
Door een goede voorbereiding zult u worden gespaard voor angst en menselijke paniekgevoelen, omdat u precies weet wat zich aandient.

Op 26 april 2020 ontving ik: “Wij Allen zijn in paraatheid gebracht en opgeroepen deel te nemen aan het Grote Gebeuren wat aanstaande is en veel inhoudt. Het zal veel veranderingen ten goede op uw aarde brengen. Hierbij doelen Wij op de explosie die zal ontstaan als de Kring van Profeten en Profetessen gesloten zal worden. Het geluid dat dit voortbrengt, zal, zoals u weet, met veel kracht gepaard gaan tot ver over de aarde. Dit gebeuren is zeer dichtbij en zal plaatsvinden in het nachtelijk uur.”

Uit wat ik al eerder ontving
Toen ik enkele dagen in Duitsland verbleef, ontving ik op 6 maart 2013 het volgende over het wereldgebeuren. Ik vroeg mij die dag af, kijkend naar de sneeuw op de bergen en in de dalen, wat er ook hier zou gebeuren als het bevel had geklonken – “Nu!” – en het Plan van God, dat een Liefdesplan inhoudt, in werking zou treden.

Plotseling vernam ik, als vanuit het niets:

‘Een sterftegolf, op onverklaarbare wijze. Geen tijd voor onderzoek. Epidemieën.’

Hier werd ik niet blij van en vroeg: “U Allen van het Licht, begrijp ik het goed dat dit voorafgaat aan de chaos op aarde die voorspeld is?”
Het antwoord was:
“Deze korte informatie hebt u feilloos opgenomen, Debora. Deze sterftegolf is noodzakelijk, daar anders te veel tegelijkertijd zou ontstaan. Dit alles maakt deel uit van het verbreken van het eerste zegel. (Het verbreken van de zegels wordt genoemd in het Bijbelboek Openbaringen van Johannes.)
Dit is een eerste aankondiging, waarvan er meerdere zullen volgen.

Bereid het mensdom hierop voor, voeg het bijeen, zodat u zich enigszins kunt voorbereiden. Laat u hierin niet weerhouden.”

Het onheil dat moet geschieden om het mensdom en de aarde te redden van de totale ondergang, vraagt dringend om onze aandacht.

We kunnen onze oren sluiten voor deze aankondigingen of deze ter harte nemen, zodat we enigszins voorbereid zijn op dat wat gaat komen.

Waarom wordt dit ontvangen en waarom de vraag om het door te geven? Om zo veel  mogelijk mensen voor te bereiden. Om Licht en Liefdesenergie samen te voegen, waardoor een Lichtkracht zal ontstaan. Laat deze kracht over en naar Moeder Aarde stromen, waardoor verzachting zal optreden en ondersteuning voor allen in nood.

Op deze pagina zullen wij op het moment dat dit gevraagd wordt  verdere informatie delen.

Alle goeds, Gods Liefde en steun wens ik ieder toe.
Profetes Debora

3 mei 2020 ontvangen: Het Coronagebeuren brengt meer zorg mee dan verwacht werd. Het corrupte idee om grondbeginselen vast te leggen zeer verontrustend. Werk met zeer veel krachtige Lichtgedachten en gebeden om te trachten dit alsnog te voorkomen.”  Onze hulp is nodig.

Ethiopië
In het bijzonder vragen wij u om Licht te bundelen, en positieve gedachten te wijden aan  Ethiopië. Wat houdt het gevaar in? ”Een groot oproer met gelijkgestemden in de negatieve zin wordt verwacht.”
Op 23 april 2020 ontving ik ten aanzien van Ethiopië het volgende.
De zeer grote dreiging van de ernstige opstand. Met vereende krachten en zeer positieve energieën kan alles toch nog binnen de perken gehouden worden. Richt uw aandacht in voortduring met zeer positieve kracht naar de plaats des onheils. Op deze wijze, tezamen met uw medewerkers en met meerderen, kan het afgezwakt worden. Hoe meer mensen hiervan op de hoogte worden gesteld, hoe krachtiger de bundeling.”

Wij bundelen het Licht om 9.00 uur, om 13.00 uur, 19.00 uur en voor het slapen gaan en nodigen iedereen uit met ons mee Licht te bundelen vanuit het eigen hart en de eigen ziel.

1 mei 2020 Corona-tijd
Lieve mensen,
We leven in een zeer vreemde tijd waarin het normale leven voor een groot deel is stilgelegd en velen in afzondering en eenzaamheid leven en opgesloten zitten in hun leefruimte.

Het coronavirus heeft toegeslagen met alle gevolgen van dien.
Hoe lastig alles ook is en soms verwarrend, toch past het ook in de zuivering van de aarde die in hevigheid is ingezet.

Veel berichten vanuit alle uithoeken van de aarde bereiken ons, zowel zeer positieve als ook veel onwaarheden. Zo is er ook sprake van een enorme misleiding.
Licht en duisternis zoeken hun weg.

Op 9 april 2020 ontving ik vanuit het Licht de volgende woorden met betrekking tot het coronavirus.
“Corona. Het virus heeft zich op een zodanige wijze ontwikkeld dat het veel slachtoffers maakt. Ook bekend is dat het geheel ook erg overtrokken wordt en er veel angst en zorg door ontstaan is. De berichten berusten niet altijd op waarheid. Veel berichten zijn dus niet waarheidsgetrouw, evenals de maatregelen die getroffen werden en velen in isolatie brengen. Mocht men veel meer met positieve woorden en gedachten werken, dan zou werkelijk alles afzwakken. U en allen rondom u heen vragen Wij dit met kracht ter hand te nemen.”

De aarde op weg naar een hogere dimensie ondervindt veel tegenwerking.
En velen worden tegengewerkt, waaronder ik zelf en al degenen die alles onder ogen willen zien en op een eerlijke wijze hiermee naar buiten treden.

Het Plan tot redding van de aarde is en blijft een Liefdesplan om alsnog te redden wat te redden valt: natuur, mensen en dieren. Het goede bericht is echter dat ondanks alle onrust en tegenstrijdigheden het Licht in kracht toeneemt.

Al eerder heb ik er melding van gemaakt dat ik wel 20 jaar geleden veel informatie ontvangen mocht over hetgeen nu plaatsvindt.

Veel wat lange tijd verborgen was, komt nu aan het licht. Waarheden en onwaarheden bereiken ons. Velen komen in opstand. Mensen ontwaken massaal, worden wakker geschud. We weten dat het zo niet door kan gaan met de aarde en de mensheid.

De 5G masten met hun negatieve stralingen brengen ook veel onrust en opstand.
Er is een stichting STOP 5G die een kort geding aangespannen heeft tegen de Nederlandse staat om deze uitrol te stoppen. De rechtbank heeft de zaak als urgent aangemerkt.

De procedure is schriftelijk van start gegaan. We worden opgeroepen om dit alles met positieve energie, Licht en wijsheid te ondersteunen. Indien mogelijk dagelijks om 17.00 uur.

2 mei 2020 Wereldgebeuren
De volgende vraag werd mij enkele weken geleden gesteld:
“De elite wil ons verplicht vaccineren en op deze wijze een NANO-chip in ons lichaam plaatsen, met als doel ons onder complete controle te houden.
Dit is tevens mogelijk met 5G. Hiermee kan men ons ook als robots besturen. Slecht voor mens, dier en natuur. Doordat mensen angstig worden, zullen velen van hen dat toestaan.”

 Antwoord: ”De vraag of de elite deel uitmaakt van veel negativiteit? Ja, dat doen zij wel en zij zijn degenen die in het geheim hun negatieve plannen beramen.”

In hoeverre kunnen wij nog invloed hebben op deze vreselijke plannen?
Antwoord: ”Door er kritisch naar te blijven kijken en er met aandacht mee verbonden te blijven.”

Is er iets om dit tegen te houden?
Antwoord: ”Ja, bundeling van positieve gedachten, wat veelvuldig gebeurt op aarde. Meer dan zij weet van hebben. Bepaalde groepen komen op een goede wijze in opstand. Niet met agressieve negatieve woorden, maar met krachtige samenbundeling in woord en in daad. En dit gebeurt al veelvuldig.”

En kan dit tegengehouden worden?
Antwoord: “Voor een groot deel door de kant van de samenbundeling van positieve krachten van zeer Hoge Verlichten, waar jij weet van hebt. En met alle krachten tezamen, verdeeld over de hele aarde, zullen veel negatieve elementen en negatieve plannen weerhouden worden. Echter niet alles.”

Wil dit zeggen dat we niet in opstand mogen komen?
Antwoord: “Wel opstaan tegen onrecht, onderdrukking, uitsluiting, geweld, leugen en bedrog. Wij echter geven de voorkeur aan vreedzame samenkomsten en besprekingen. Dit is u bekend, Debora. Wij beseffen ook dat dit niet altijd te handhaven is. Doch als oprechte liefdesenergie aanwezig is en brandende in de harten, zullen ook Wij onze verhoogde energie hieraan toevoegen.

Wij zijn de Geestelijke Hiërarchie, vanuit het Licht, en verbonden met de Kring van Profeten en Profetessen en in verbinding met de Hoge Raad.”

Nu ons zoveel bekend wordt gemaakt, kunnen wij niet anders meer dan met Liefdeskracht opstaan en onze medewerking verlenen. Aangezet door ons zielsverlangen.
En gelukkig gebeurt dit op een goede wijze overal op aarde.
Dit is het verheugende nieuws tussen alle berichten door.

Ook ikzelf heb mijn medewerking al lang van te voren toegezegd. En zal dit blijven doen, zolang ik leef, met de stille Kracht die in mij is.
Tevens de woorden Gods blijven doorgeven over het wereldgebeuren.
Op bepaalde tijden mag ik deze berichten ontvangen en als de tijd daarvoor is, zal dit ook plaatsvinden. En dit is dichtbij.

Gebed, kracht, oprechte Liefde, Licht en positieve gedachten zijn onze ‘wapens’ in deze lastige tijd.

20 maart 2020: Het Cornonavirus: onderdeel van de zuivering van de aarde.

We leven momenteel in een vreemde tijd nu het coronavirus rondwaart over de aarde.
En het openbare leven voor een groot deel is platgelegd om erger te voorkomen.
Hier zitten voor- en nadelen aan. De voordelen zijn bijvoorbeeld dat we ineens tijd hebben voor onszelf, elkaar en andere belangrijkheden.

In voorgaande jaren heb ik vanuit de Lichtwereld al ontvangen wat zich zoal zou voltrekken op aarde. Zo ook een gedeelte van wat er nu plaatsvindt.
Veel van wat ik ontving aan informatie uit de Lichtwereld is vastgelegd in manuscripten en boeken en op de website geplaatst.

Het lijkt wel alsof alles wat tien tot twintig jaar geleden tot mij kwam, in meditatie of tijdens bijeenkomsten, nu tot leven wordt gebracht.
Ik herinner mij dat, al wel dertig jaar geleden, de volgende zin tot mij kwam: ”De wereld zal opgeschrikt worden door alarmerende berichten”. Waar ik niets van begreep in die tijd.
Veel later begon ik te begrijpen dat hetgeen wat tot mij kwam met de zuivering van de aarde te maken had.

”Uw aarde is in barensnood” werd meerdere keren gezegd. En dat er een Reddingsplan werd opgesteld, een Liefdesplan, om de aarde te redden van de ondergang die dreigde te ontstaan.

Het coronavirus maakt dus deel uit van de grote zuivering van de aarde.
Hier zal het niet bij blijven. Meerdere rampen zullen volgen.
”Ook de weerelementen zullen zich wenden en keren, daar het zich wil ontdoen van al het negatieve wat ontstaan is.” Dit is al gaande en zal nog in kracht toenemen.

Zal er dan alleen rampspoed zijn?
Nee, er breken ook veelbelovende tijden aan. Tijden van vreugde en dankbaarheid. En een veel grotere saamhorigheid met en onder elkaar.

Vanuit de Lichtwereld zal veel hulp geboden worden in verschillende vormen.
Hoog gestegen Zielen  zullen afdalen, onder ons leven en ons met veel liefde bijstaan.
Zij zullen in menselijke gedaante onder ons leven, maar soms ook zomaar ineens verdwenen zijn en in het niets oplossen. Dit heb ik zelf eens mogen meemaken.

God is niet uit op de verwoesting van de aarde, maar om deze te redden.
Veel goed werk wordt hiervoor al door meerderen op aarde verricht en er wordt daarbij veel aandacht geschonken aan de redding van de natuur door de mensen.
Ergens op aarde heeft zich een Manifest gevestigd, die in het geheim bijeenkomen en plannen maken om zoveel mogelijk veilig te stellen.
Wijze, ver ontwikkelde personen, maken hier deel van uit.
Als de juiste tijd daarvoor is aangebroken mag ik hier meer over vertellen.

Het coronavirus?
Het brengt ons als mensen dichter bij elkaar en het maakt ons bewuster.
Wat kunnen wij doen? In vertrouwen blijven. Het is belangrijk om in rust te blijven, in kracht en vertrouwen. En leren te luisteren naar de stille stem in ons: naar ons Christusbewustzijn. Wat ons de goede weg wijst. Een weg van Licht door alle duisternis heen.

Nog heel wat meer is aanstaande tijdens de omwenteling van de aarde, die ons uiteindelijk veel goeds zal brengen.

“Laten de profeten onder ons opstaan en Gods woorden bekendmaken”, verneem ik.

Er zal veel informatie vanuit de Lichtwereld over de wereldaangelegenheden via mij, Debora, en andere profeten bekend worden gemaakt. Die zuivere informatie dient dan bijeengevoegd te worden en verspreid, via internet, over de hele aarde. Waardoor een ieder die het wil er aandacht aan kan geven.

Van belang is voor ons allen geen angst of zorg te hebben, maar de situatie te accepteren zoals die is. En deze te ontvangen met zoveel mogelijk positiviteit en spreek er ook over in die positieve zin. Wetend dat de ommekeer daar is, de Hemel op Aarde dichterbij komt.
Met Lichtgedachten, Liefdesgedachten en samenbundeling hiervan, met gedachtenkracht en gebeden zal veel leed verzacht worden. Hier nodig ik ieder van harte toe uit.

Blijf met Liefde in uw Licht, in rust, in uw kracht en vertrouwen. De tijd is aangebroken dat we mogen leren om beter met elkaar, met de dieren, met de natuur en met de aarde om te gaan.
Als we hier goede aandacht aan geven zal het ons rust geven in deze lastige tijd.

Tot zover vandaag.
God met u, ons en allen,
Amen

Debora en medewerkers.

Steek een kaars aan in het duister
laat het Licht toe in je hart
Maak je handen niet tot vuisten
streel maar zacht wat is verhard

Steek een kaars aan in het duister
en zaal vrede waar je gaat
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat

Steek een kaars aan in het duister
eer wat kwetsbaar is en klein
Ga geduldig tot het uiterst
Laat waar jij bent Liefde zijn.


Lieve mensen,
Na vijf intensieve jaren in het Universeel Centrum is daar nu een einde aan gekomen.
Op 1 maart 2020 sloten wij als Stichting Source of Light de deuren van het Universeel Centrum van Licht in Apeldoorn achter ons.
Het huurcontract van het geheel liep op die datum af en wij hebben gezamenlijk besloten, in overleg met het Licht, het contract niet meer te verlengen.

Ik heb inmiddels de gezegende leeftijd van 83 jaar mogen bereiken. En mijn gezondheid is
momenteel niet goed.

Wij bedanken allen die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan het tot stand komen
en het gedurende vijf jaar kunnen behartigen van het Universeel Centrum.
Met name ook hen die dit financieel hebben mogelijk gemaakt.
Het stoppen met het Centrum van Licht brengt bij ons gemengde gevoelens te weeg.
Wij hebben met liefde en vreugde gedaan wat binnen ons vermogen lag om alles in goede
banen te leiden. Dat, ondanks dit alles, het Centrum niet heeft kunnen uitgroeien, zoals in
het Plan vanuit het Licht bedoeld was, geeft ons een enigszins weemoedig gevoel.

Wel blijven wij met veel dankbaarheid terugzien op deze vijf jaar waarin wij goed hebben
samengewerkt, veel hebben mogen leren, ook van elkaar.
In het Centrum is veel mooi werk verricht. In het bijzonder bedanken wij de huurders die de
afgelopen jaren ruimte gehuurd hebben en een belangrijke bijdrage aan het geheel hebben
gegeven. Er werd met veel plezier gewerkt en zij mochten velen tot zegen zijn.
De onderlinge verstandhouding met elkaar en met ons was prettig.
Wij hebben in liefde en in goede harmonie samengewerkt en wij danken hen en de
bezoekers voor hun liefdevolle aanwezigheid en bijdrage.
Bovenal willen we de Dharmatoevlucht dankzeggen. Met liefde en toewijding hebben zij de
bovenverdieping bewoond en ons gesteund waar zij konden, waardoor het voor ons
mogelijk is geworden om te kunnen blijven tot het einde van het contract.

De prachtige grote tuin met energetische waarde vroeg ook veel tijd en energie van ons.
Met veel plezier en dankbaarheid hebben wij en vrijwilligers erin gewerkt.
Hoogtepunten waren de tuindagen, waar met meerderen tegelijk het onkruid te lijf gegaan
werd en alles wat bij het onderhoud van een grote tuin behoort de nodige aandacht ontving.
Wij danken hierbij alle vrijwilligers die hun bijdrage hebben gegeven aan de vele
werkzaamheden.
Deze periode van vijf jaar is nu afgesloten, waardoor er voor ons meer tijd vrij gaat komen voor onze eigen ontwikkeling, in mijn geval voor mijn volledig Profetes zijn.

De toestand op aarde is zorgwekkend en vraagt van ons allen Licht, Liefde, Kracht en gebed ter ondersteuning. Dit heeft het meeste effect als we dit allen op een vast moment doen, bij
voorkeur dagelijks om 19.00 uur.

Er is een nieuw Plan in werking getreden, waar later meer bekendheid aan zal worden
geschonken. Wij worden met veel Liefde stap voor stap voorbereid op wat komen gaat.
De vernieuwde informatie die wij mogen ontvangen, zal na de afronding van het Centrum op
de website worden geplaatst, wanneer de goede tijd daarvoor is aangebroken.
Stichting Source of Light zal blijven bestaan. Mijn missie is niet ten einde.
Dankbaar voel ik me dat ik ondanks mijn leeftijd, met enkele liefdevolle medewerkers, mijn
missie als Profetes, met medereisgenoten mag voortzetten.
Meerdere Profeten en Profetessen staan gereed en samen vormen wij één Kracht in
eenheid, Liefde en waarheid met elkaar, de één niet hoger achtend dan de ander.
Als de rust is weergekeerd en mijn lichaam zich heeft hersteld, zal een geheel nieuwe fase
worden ingezet. Een fase waarin er plaats en ruimte vrijkomt voor Hogere Waarden.
Niet alleen bij mij is er een verandering gaande, maar bij velen vindt een transformatie
plaats die ons er toe aanzet om verandering in ons leven aan te brengen.
Wat noodzakelijk is voor de tijd die aanstaande is.
Ikzelf, het bestuur en de medewerkers van het Centrum en van Stichting Source of Light
zeggen u allen dank en groeten u met een tot ziens.
Liefdevolle Lichtgroeten voor u allen, 🙏🏼

Debora, bestuur en medewerkers