Laatste nieuws

17 februari 2020

Lieve mensen,
Na vijf intensieve jaren in het Universeel Centrum komt daar nu een einde aan.
Op 1 maart 2020 sluiten wij als Stichting Source of Light de deuren van het Universeel
Centrum van Licht in Apeldoorn achter ons.
Het huurcontract van het geheel loopt op die datum af en wij hebben gezamenlijk besloten,
in overleg met het Licht, het contract niet meer te verlengen.
Ik heb inmiddels de gezegende leeftijd van 83 jaar mogen bereiken. En mijn gezondheid is
momenteel niet goed.
Wij bedanken allen die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan het tot stand komen
en het gedurende vijf jaar kunnen behartigen van het Universeel Centrum.
Met name ook hen die dit financieel hebben mogelijk gemaakt.
Het stoppen met het Centrum van Licht brengt bij ons gemengde gevoelens te weeg.
Wij hebben met liefde en vreugde gedaan wat binnen ons vermogen lag om alles in goede
banen te leiden. Dat, ondanks dit alles, het Centrum niet heeft kunnen uitgroeien, zoals in
het Plan vanuit het Licht bedoeld was, geeft ons een enigszins weemoedig gevoel.
Wel blijven wij met veel dankbaarheid terugzien op deze vijf jaar waarin wij goed hebben
samengewerkt, veel hebben mogen leren, ook van elkaar.
In het Centrum is veel mooi werk verricht. In het bijzonder bedanken wij de huurders die de
afgelopen jaren ruimte gehuurd hebben en een belangrijke bijdrage aan het geheel hebben
gegeven. Er werd met veel plezier gewerkt en zij mochten velen tot zegen zijn.
De onderlinge verstandhouding met elkaar en met ons was prettig.
Wij hebben in liefde en in goede harmonie samengewerkt en wij danken hen en de
bezoekers voor hun liefdevolle aanwezigheid en bijdrage.
Bovenal willen we de Dharmatoevlucht dankzeggen. Met liefde en toewijding hebben zij de
bovenverdieping bewoond en ons gesteund waar zij konden, waardoor het voor ons
mogelijk is geworden om te kunnen blijven tot het einde van het contract.
De prachtige grote tuin met energetische waarde vroeg ook veel tijd en energie van ons.
Met veel plezier en dankbaarheid hebben wij en vrijwilligers erin gewerkt.
Hoogtepunten waren de tuindagen, waar met meerderen tegelijk het onkruid te lijf gegaan
werd en alles wat bij het onderhoud van een grote tuin behoort de nodige aandacht ontving.
Wij danken hierbij alle vrijwilligers die hun bijdrage hebben gegeven aan de vele
werkzaamheden.
Deze periode van vijf jaar wordt nu afgesloten, waardoor er voor ons meer tijd vrij gaat
komen voor onze eigen ontwikkeling, in mijn geval voor mijn volledig Profetes zijn.
De toestand op aarde is zorgwekkend en vraagt van ons allen Licht, Liefde, Kracht en gebed
ter ondersteuning. Dit heeft het meeste effect als we dit allen op een vast moment doen, bij
voorkeur dagelijks om 19.00 uur.

Er is een nieuw Plan in werking getreden, waar later meer bekendheid aan zal worden
geschonken. Wij worden met veel Liefde stap voor stap voorbereid op wat komen gaat.
De vernieuwde informatie die wij mogen ontvangen, zal na de afronding van het Centrum op
de website worden geplaatst, wanneer de goede tijd daarvoor is aangebroken.
Stichting Source of Light zal blijven bestaan. Mijn missie is niet ten einde.
Dankbaar voel ik me dat ik ondanks mijn leeftijd, met enkele liefdevolle medewerkers, mijn
missie als Profetes, met medereisgenoten mag voortzetten.
Meerdere Profeten en Profetessen staan gereed en samen vormen wij één Kracht in
eenheid, Liefde en waarheid met elkaar, de één niet hoger achtend dan de ander.
Als de rust is weergekeerd en mijn lichaam zich heeft hersteld, zal een geheel nieuwe fase
worden ingezet. Een fase waarin er plaats en ruimte vrijkomt voor Hogere Waarden.
Niet alleen bij mij is er een verandering gaande, maar bij velen vindt een transformatie
plaats die ons er toe aanzet om verandering in ons leven aan te brengen.
Wat noodzakelijk is voor de tijd die aanstaande is.
Ikzelf, het bestuur en de medewerkers van het Centrum en van Stichting Source of Light
zeggen u allen dank en groeten u met een tot ziens.
Liefdevolle Lichtgroeten voor u allen, 🙏🏼

Debora, bestuur en medewerkers

29 mei 2019

BESTE MENSEN,

Het is een mooie meidag terwijl ik dit schrijf. We kunnen volop genieten van de prachtige natuur die na een regenbui nog mooier straalt dan daarvoor. Ook in de tuin van het Centrum. Het is een lust voor het oog om de rhododendrons die zo uitbundig bloeien, omringd door oude bomen met zacht groene bladeren, te aanschouwen. 

Mijn verlangen trekt meer en meer naar de hogere waarden, mijn missie, het doel waarvoor ik op aarde kwam. Dit was de laatste tijd wat in verdrukking geraakt. Mede door te weinig hulp en lichamelijke klachten. Nu echter, tot mijn diepe vreugde en dankbaarheid, treden er, net als bij vele anderen, vernieuwingen en veranderingen op. Mijn ziel verlangt hiernaar en spoort zowel mij als vele anderen aan om hier gehoor aan te geven.

We leven werkelijk in een vernieuwde tijd waarin grote veranderingen zich aandienen op velerlei gebied.

Ons hoger bewustzijn vraagt ook om aandacht. Soms roert het in ons omdat veel tegelijkertijd zich aandient. Waaronder datgene wat misschien nog diep in ons verborgen ligt: o onverwerkte pijn, oud verdriet, karmische aangelegenheden of bepaalde vergissingen die we gemaakt hebben in ons leven. Het wil allemaal aan het licht gebracht worden, waardoor het getransformeerd mag worden tot zuiver licht en oprechte liefde. Wat een enorme bevrijding zal geven. Verlost, eindelijk bevrijd van datgene wat we bewust of onbewust lange tijd met ons meedroegen.

Niet meer terug zien maar vooruit. En de eerste stappen zetten op de vernieuwde weg die uitnodigend voor ons ligt. Achterlatend wat geen waarde meer heeft omdat het doorleefd en doorvoeld is en opgedragen aan het Licht.

Ik begon over het Lichtcentrum met de schitterende natuur er omheen en met de werkzaamheden daaraan verbonden. Ik dwaalde hier even van af door vervolgens er weer naar terug te keren.
Ben jij degene die beseft hoe belangrijk het is dat het Centrum goed tot zijn recht zal komen en blijft voortbestaan, meld je dan alsjeblieft aan via contact van onze website.
Op woensdag ben ik regelmatig zelf aanwezig. Wil je meewerken, dan word je met liefde en vreugde verwelkomd.

Een lichtgroet voor iedereen van Debora en medewerksters.

20 februari 2019

Lieve mensen,

Ook genoten van het mooie weer van de laatste dagen? De voorjaarsbloemen, knopjes aan de struiken en de vogels die weer vrolijk rond vliegen? Wat doet ons dit alles goed.

Enkele weken geleden heeft u kunnen lezen over mijn welzijn en over het Universeel Centrum van Licht.  Er werd o.a. vanuit het Licht  gesproken om niet bezorgd te zijn over de voortgang van het Centrum, nu de overname door een nieuw op te richten beheerstichting niet door kon gaan.

Nu blijkt echter dat er een tekort aan financiën dreigt te ontstaan.  Kamers stonden te lang leeg, mede doordat niet vast stond of het huurcontract na 2020 opnieuw met vijf jaar verlengd zou worden.

Om met het schitterende Centrum en de zuivere energie, die sterk voelbaar is rondom de gebouwen, door te kunnen gaan zijn op korte termijn  extra financiën nodig. Vanuit het Licht is gevraagd hier aandacht aan te geven.

Het doel van het Centrum en de belangrijkheid hiervan kunt u vinden onder de knop Home.

De vraag aan u is nu of u een financiële bijdrage wilt (en kunt) leveren aan het in stand houden van het Centrum van Licht.
Dit kan door op korte termijn een eenmalige of maandelijkse financiële bijdrage toe te zeggen en over te maken.  Door u of belangstellenden die u kent. Zoals u kunt zien zijn wij een Anbi stichting, waardoor uw schenking belastingvoordelen voor u kent.

Het zou eventueel een mogelijkheid zijn een nieuwe beheerstichting in het leven te roepen. Wij beschikken echter niet over de details hoe e.e.a.  te realiseren.

Graag ontvangen wij uw schriftelijke  reactie via de contact-pagina. Zeker waar het gaat om een toezegging van uw financiële bijdrage.

Uw betrokkenheid stellen wij erg op prijs en groeten u vanuit ons hart,

Debora
Mede namens het bestuur

21 januari 2019

Beste mensen,

Het is lang stil geweest aangaande het wel  en wee van het Universeel Centrum van Licht. Dit wil echter niet zeggen dat er niets gebeurde. Het jaar dat achter mij ligt was niet gemakkelijk.

Het is deze week precies een jaar geleden dat er brand uitbrak in mijn woning. Dit heeft diep ingegrepen en had verstrekkende gevolgen. De schrik was groot. De boven verdieping , waar de brand was uitgebroken, zag er vreselijk uit en de rest van de woning liep veel rook en waterschade op. Daar dit niet meer te bewonen was zocht en vond ik, voor enkele maanden, een tijdelijke bewoning in een recreatiepark in Beekbergen. Voor alles weer goed bewoonbaar was, ging er wel een half jaar voorbij.

Tijdens deze onrustige tijd dienden de werkzaamheden van het Centrum gewoon door te gaan met ondersteuning van enkele trouwe medewerkers.

Ook het Wereldgebeuren vroeg om aandacht. Veel diende zich dus tegelijkertijd aan en vroeg veel van mijn krachten. Ondanks schrik en onzekerheid bleef, tot mijn dankbaarheid, de verbinding met de Lichtwereld krachtig in stand. Met veel Liefde, begrip en ondersteuning kon ik staande blijven in die moeilijke tijd.

Hulp ondervond ik van mijn medewerkers en bovenal van mijn dochter, daar er veel geregeld moest worden en opnieuw aangeschaft. Waarvoor ik haar nog steeds heel dankbaar ben. Innerlijk gebeurde er veel in en met mij. Doch er was weinig gelegenheid om hier goede aandacht aan te schenken.  Lichamelijke klachten dienden zich aan en menig bezoek aan het ziekenhuis volgde. Inmiddels mocht ik de leeftijd van de zeer sterken bereiken en wel van 82 jaar.

Mijn verlangen ging en gaat uit naar een rustiger leven en bestaan, waar meer rust en tijd is voor mijn eigen Geestelijke groei en ontwikkeling. Enkele maanden geleden waren twee huurders met een plan gestart. Hun doel was om een  “Beheer Stichting “ op te richten en alle lusten en lasten van mij/ons en de Stichting  over te nemen. Waardoor ik alleen nog aan de zijlijn mee behoefde te werken, met mijn Geestelijke toevoegingen, zonder druk en zorg  om het voortbestaan van het Centrum.

Dit leek in eerste instantie een mooi plan. Het is echter niet tot wasdom gekomen. Het bleek uiteindelijk niet haalbaar en ook niet te passen in het Grote Plan. Het Universum heeft een ander plan met het Centrum. Ik vernam: “ Wij laten u weten niet bezorgd te zijn over de voortgang van uw Centrum. Wij vanuit het Licht, werken tezamen aan een geheel vernieuwde invulling hiervan. Uw Centrum heeft immers een belangrijke rol in het Liefdesplan tot vernieuwing en redding van uw aarde ?”

Ja, dat is zo. Wij mogen blijven vertrouwen op de Nieuwe Aarde die ons voorzegt is. En die wonderschoon tevoorschijn zal komen als de grote zuivering ten einde zal zijn. Wat het Centrum  betreft en wat wij mensen kunnen doen in het geheel ?

Het volgende wordt ons gevraagd: ”HERSCHEPPEN “ 

“Zie uw Centrum in haar volledigheid in Licht gehuld. Met de juiste mensen, met zuivere intenties “. Ons wordt gevraagd dit dagelijks te doen. Het liefst meerdere keren per dag. Waardoor een enorme Lichtkracht zal ontstaan die noodzakelijk wordt geacht voor de juiste voortgang van ons Centrum.

Wil jij hier ook aan mee doen? Als er duidelijk nieuws is hieromtrent, zal ik het jullie laten weten.

Bij voorbaat, Hartelijk dank !

Een liefdevolle groet,

Debora.

29 juni 2018

Door omstandigheden is er op dit moment geen wereldnieuws te melden. Ook in de komende zomerperiode is het even rustig. Hiervoor vraag ik u begrip. Wanneer er weer nieuws is, zal ik het laten weten.

Allen een mooie zomerperiode gewenst.

Met liefdevolle groet,

Debora

18 februari 2018:
Het volgende bericht ontving ik deze maand; “ De grote leider van Amerika voelt zich sterk en vastberaden. Denkende niets te vrezen te hebben en dat niemand hem kan benaderen. Dit wordt slechts in hem neergelegd. Iets wat hij grof wil geloven.

Op bepaalde tijden echter, bekruipt hem een angstgevoel. Daar hij weet heeft dat hij niet geliefd is bij velen. Doch spoedig herstelt hij zich weer in zijn eigen triomf.

Wees op uw hoede en geef hier maar goede aandacht aan. God zorgt en voorziet in alles. Amen . 🙏🙏

Lieve lezers van deze website,

Enige tijd heb ik afstand genomen om plaats voor het nieuwe te maken, dat zich aan wil dienen. Op zondag 28 januari 2018 zijn we met belangstellenden in Het Koetshuis van het Universele Centrum van Licht weer bijeen gekomen. Tijdens dit samenzijn wisselen we informatie over het wereldnieuws uit en bundelen we bovenal ons Licht en onze Liefdeskracht met elkaar. Ons Licht en onze Liefde zenden we naar die gebieden in de wereld, die dat op dit moment hard nodig hebben.

Vanaf het begin neem ik tijdens deze bijeenkomst een engel waar met een trompet in de hand. Terwijl wij ons voorbereidden om ons krachtig te aarden en ons met het Licht te verbinden, ontstaat er een hoge energie en neem ik een stralend licht waar, dat krachtig op ons neerdaalt. In deze straal verschijnen drie, hoge Lichtwezens, die omringd zijn door engelen. Eén van hen neemt het woord en laat ons weten dat de engel met de trompet iets nieuws aankondigt. Een volledig nieuwe situatie dient zich voor ons aan. Voor ons ligt een prachtige, goed begaanbaar weg klaar om bewandeld te worden. Deze weg ligt er voor iedereen die vanuit zuivere motieven met Debora wenst mee te trekken.

“Onder veel tegenwerking van lagere krachten en beloften die niet bewaarheid zijn, werd het haar niet gemakkelijk gemaakt om staande te blijven. Sommige mensen vielen af en anderen bleven. Als iemand met een belangrijke opdracht toch zijn menselijk ‘zijn’ (ego) niet wil kruisigen, kan gebeuren wat er nu gebeurd is. Langdurig oponthoud is het gevolg.“

Er wordt uitgelegd dat tegenkrachten zich sterk bundelen. Zij voelen namelijk dat zij hun kracht verliezen. Dit komt door de vele lichtgroepen die zich overal op aarde met elkaar verbinden.

“Deze duistere krachten zijn net als lichtwerkers tot grote dingen in staat. Ook zij bezitten kracht en macht. Zij kunnen zich tevens als Engelen van het Licht voordoen. Wees hiervoor gewaarschuwd. Veel mensen willen graag een  INSTRRUMENT voor het Licht zijn, maar zijn hiervoor niet bevoegd en ook niet opgeleid. Hun wens is slechts een menselijke wens. Zij stellen zich wel open, terwijl zij niet beschermd zijn. Hier azen de tegenkrachten op. Zo kunnen zij in deze mensen indalen, hun gedachten verwarren en hen bovenal verheerlijken. Zij zullen ook woorden over het Reddingsplan van de aarde spreken, maar op een iets andere wijze.“

MISLEIDING:

“Misleiding zal op grote schaal optreden. Dit komt omdat de woorden die zij spreken veel lijken op de woorden die Debora mag ontvangen en doorgeven. Er zullen afwijkingen in voorkomen en hun ‘berichten’ zullen net iets mooier lijken dan de woorden die Debora ontvangt. Zo ontstaat een gevaarlijke situatie.”

Er wordt ook uitgelegd waarom het zo moeizaam ging, tijdens de eerste aanval die heeft plaatsgevonden (waarover wij in een eerder stadium vanuit het Hoge Licht zijn toegesproken).

“Zij hebben met gebundelde krachten een stagnatie veroorzaakt, zodat de inval niet op tijd kon plaatsvinden.“

 Ons wordt gevraagd niet te gaan twijfelen.

“Weet dat alles, wat niet van het Licht afkomstig is, hierop inhaakt om de vertwijfeling te bekrachtigen. Luister niet geliefden, maar wendt u tot elkaar. Spreek uw vertwijfeling maar uit. Geef er klank aan en laat het niet in stilte groeien.“

 Verder wordt ons gevraagd of we lering uit deze lezing willen trekken en notities willen maken, aangezien de tegenkrachten veelvuldig de goede  gedachten in ons, mensen, laten vervagen. Dit vastleggen is zeer belangrijk. Als ik het niet gedaan zou hebben, zou er veel verloren zijn gegaan. Vervolgens worden we dankgezegd, omdat wij samen zijn gekomen. Zonder medewerking van mensen kan het Goddelijke Plan tot redding van de aarde niet verwezenlijkt worden. De kring is echter nog te klein; wij worden gevraagd meer mensen uit te nodigen om met ons mee te doen. Hierdoor kan de kracht van het Licht toenemen en kan alles, dat voorzegd is, plaatsvinden.

Het volgende wordt over VERGEVING uitgelegd:

“Vergeving zal op grote schaal plaatsvinden. Maar er zijn ook mensen die niet vergeven willen worden, omdat zij zich laten leiden door hen die niet van het Licht afkomstig zijn. Zij zullen hoe dan ook van uw aardbodem verdwijnen. Vervroegd zullen zij naar het Licht overgaan om daar alsnog opgevangen te worden en in een versneld tempo hun lessen te leren. Dit is genade, geliefden. Zij zullen in een versneld tempo onderwezen worden en weer op uw aarde mogen afdalen om hun krachten aan de redding van uw aarde te wijden. Is dit geen blijde boodschap? Dus treur niet, geliefden; treur niet; er is hoop voor iedereen die dit wenst aan te nemen en te ontvangen.“

Dan wordt er nog gezegd dat ik, Debora, kracht zal ontvangen, omdat ik voor een groot deel alleen zal moeten verder gaan. Ook allen, die mij omringen, zullen deze zorg ontvangen, als zij hun hart hiervoor openstellen. Er wordt ons gevraagd stil te zijn en onze geestelijke oren te openen.  Ik zie nu hoe de engelen hun trompetten aan de mond zetten, waardoor jubelende klanken te horen zijn en prachtige kleuren zichtbaar worden. Het is een aankondiging en tevens een voorbereiding op wat komt en wat niet te zwaar zal zijn, maar goed draagbaar.

“Anderen zullen ook aangesteld worden om haar, Debora, op haar moeizame en eenzame weg te ondersteunen. In vreugde zal zij vooropgaan, zoals Debora van weleer, God de lof brengend. Zij die dit zelf wensen, zullen haar zingend en dansend volgen.”

Als de Hoge Lichtwezens en de engelen naar de Lichtsferen terugkeren en hun Licht na enige tijd in ons midden afneemt, spreken wij onze dank uit voor dit mooie, zeer onverwachte gebeuren. Met enige verwondering keren wij terug in het hier en nu.

Van harte nodig ik iedereen die dit hoort, of leest uit in onze kring mee te doen. Het zal uw/jouw verwachtingen overtreffen. Een tweede bijeenkomst heeft inmiddels op zondag 18 februari 2018 plaatsgevonden. Als het verslag hiervan is uitgewerkt, zal ik ook dit graag met u/jou delen. Data van volgende bijeenkomsten zullen op onze website worden geplaatst, zodra deze bekend zijn. Mocht u/je de hele lezing willen ontvangen, neem dan via de website contact met ons op.

Een warme groet, vol licht en liefde,

Debora

Laatste nieuws van het wereldnieuws:

Op 20 februari 2018 ontving ik via het Wereldnieuws de volgende woorden:
“Verwacht zeer spoedig de tweede INVAL. Kom dan terstond bijeen en bundel uw Licht  en Liefdeskracht tezamen. Luister tevens naar de toelichting die dan vanuit het Licht naar u allen toe zal gaan komen.”
Dit is duidelijk. Dus als de berichten over de tweede zeer gevaarlijke inval bekend zijn, dan snel bijeen gekomen voor een krachtige bundeling. Dan zal er ook ingegaan worden op dat wat plaats vindt op dat moment. Heel belangrijk dus !
Als het zover is, zullen wij het zo spoedig mogelijk aan jullie allen doorgeven.
Hartelijke groet,

Debora en haar team.


6 februari 2018
Na enige twijfel heb ik sterk het gevoel, dat het ontvangen bericht “Uitleg over het Wereldgebeuren” toch in zijn geheel op de Website geplaatst dient te worden. Daar het niet alleen voor ons, Bestuur en vrijwilligers bedoeld is, doch voor een ieder die dit onder ogen komt.
“Bent u als Lichtwerker niet tot grote dingen in staat. Wat is het dat u tegen houdt Wil ook jij hierover van gedachten uitwisselen?
Bij voldoende opgave ben ik bereid hier een extra bijeenkomst  voor te organiseren. Geef je dan wel met spoed op, bij een van het Bestuur of via contact.

Een liefdevolle groet van Debora en haar team.

De eerdere wereldnieuwsberichten vindt u onder de knop Wereldnieuws

(Binnenkort volgt meer wereldnieuws op de website.)

DRINGEND HULP EN MEDEWERKING GEVRAAGD

Nu het Liefdesplan tot redding van de aarde grotere vormen aanneemt en dichterbij komt, bieden zich voor ons, Bestuur en medewerkers van het Universeel Centrum van Licht (UCL), nog meer werkzaamheden aan dan hiervoor. Omdat ik, Debora, hier steeds meer berichten over ontvang die uitgewerkt dienen te worden, gesorteerd, doorgegeven en geplaatst enz.

Om de voortgang van Ons aller Lichtcentrum op de juiste wijze door te kunnen laten gaan, hebben wij dringend behoefte aan medewerkers/vrijwilligers.
Nu het Centrum in opwaartse beweging is, ontstaan er ook meer werkzaamheden.
Het is ons allen een vreugde, en vanuit het Licht evenzo, hoe er voortgang wordt geboekt.
Het werk wat aan dit alles verbonden is groeit ons echter boven het hoofd.
Vandaar de dringende vraag naar medewerkers/ vrijwilligers. De werkzaamheden waar hulp voor wordt gevraagd zijn de volgende:

 1. Een assistente.
 2. Een secretaris in/voor het Bestuur.
 3. Een coördinator met enige ervaring.
 4. Een PR medewerker.
 5. Een beheerder voor halve dagen die ook enkele (technische) werkjes voor zijn rekening kan nemen.
 6. Iemand die de Website kan beheren in overleg met een van ons.
 7. Een man of vrouw voor hand- en spandiensten in en om het Centrum/Koetshuis.
 8. Een kast uit elkaar halen en opbergen.
 9. Een persoon die de laatst ontvangen wereldberichten kan vertalen in het Engels en/of Duits.
 10. Het grint onkruidvrij maken en losharken.
 11. Het tuinhuisje schoonmaken.
 12. Een of meerdere stoepen onkruidvrij maken en schoonhouden.
 13. Om het tuinhuisje alles netjes maken.
 14. Kleine jonge boompjes uit het bosje om het tuinhuisje verwijderen.
 15. Het pad in het bos achter het Koetshuis weer begaanbaar maken.
 16. De open plek in het bos afmaken.
 17. Hulp gevraagd om de Wereldberichten te verspreiden.
 18. De borders netjes maken.
 19. Iemand die aandacht wil geven aan het Centrum zodat deze meer in de bekendheid komt.
 20. Iemand die sponsorwerving op zich neemt

Donatie gevraagd om op een goede wijze te kunnen doorgaan.

Geef a.u.b. aan of u zich /of je je
*eenmalig aanbiedt
*zo nu en dan
* wekelijks een dag
en voor welke werkzaamheden. Opgeven kan per mail naar info@source-of-light.nl


WERELDNIEUWS EN CENTRUM 
           

Jarenlang heb ik een opleiding mogen volgen om op hoog niveau de wereldberichten/wereldnieuws te ontvangen. Deze kwamen veelal op lichtbijeenkomsten tot mij. Steeds weer was er dan de vraag of wij, mensen van de aarde, onze medewerking aan het Plan tot behoud van de aarde – die een grote verandering ondergaat – wilden verlenen. Ook werd er uitgelegd wat er al zo zal gebeuren tijdens deze transformatie. Verder werd er aangegeven dat hierbij veel hulp vanuit de Lichtsferen aanwezig zal zijn en in welke vorm deze verandering zal plaatsvinden.

Toen het Universeel Centrum van Licht (UCL) op onze weg gebracht werd (voorjaar 2015), was er zoveel te regelen en te doen dat dit wereldnieuws op de achtergrond raakte. Ik diende nog veel te leren en onderging verschillende processen. Ook mijn lichamelijke klachten namen toe en een bepaalde stilstand diende zich aan.

Na de wisseling van het bestuur en mijn terugkeer in het Centrum (zomer 2017) was er opnieuw zeer veel wat mijn aandacht vroeg. Een drukke, intensieve tijd brak aan. Het verhuren van het Centrum vroeg veel tijd en energie van ons, omdat wij maar met weinig mensen waren en de financiën zo zeer slonken, dat wij het pand wel moesten gaan verhuren. Tot onze grote vreugde en dankbaarheid kunnen wij nu zeggen dat het hoofdgebouw van het UCL voor het grootste deel aan mensen en organisaties is verhuurd die aansluiten bij de doelstellingen van het UCL. Op deze wijze verrijken wij elkaar. Eén kamer is echter niet verhuurd. Die hebben wij vrij gehouden voor mij en mijn trouwe medewerkers. Nu alles zo goed als rond is, begint er weer plaats te komen voor het opnieuw ontvangen en doorgeven van het wereldnieuws.

Doordat dit belangrijke werk lang stil is blijven liggen en de informatie wel naar de aarde kwam, mag ik dit nieuws nu verkort ontvangen. De eerste berichten hiervan zijn nu ook op de website geplaatst. “Hiermee is haast geboden”, werd mij gezegd. De toestand op aarde is verslechterd. Daar kunnen wij niet omheen. Ik heb toegezegd van harte bereid te zijn om opnieuw tijd vrij te maken voor het ontvangen en doorgeven van het wereldnieuws dat vanuit het Licht naar mij wordt toegebracht.

Na veel geleerd te hebben, voel ik mij zeer dankbaar dat ik na de stilstand weer verder mag gaan. Een nieuwe fase treedt in voor mijzelf, mijn medewerkers, het UCL en het Liefdesplan voor het behoud van de aarde. Is dit geen reden tot diepe dankbaarheid?

Ik/wij ontvangen zoveel liefde, leiding en ook aanwijzingen vanuit het Licht, die we wel dienen na te komen. Alleen op deze manier lukt het ons om op de juiste wijze door te gaan.

Nu mogen we verder bouwen aan het wonderschone Plan tot redding van de aarde. Christus gaat ons voor, bijgestaan door velen vanuit het Licht en ook door verlichte Meesters die nu op de aarde verblijven. Zij hebben zich allen bereid verklaard hun medewerking aan de verdere opbouw en voortgang van het UCL te verlenen. Hoe wonderbaarlijk is dit! Wij geloven en vertrouwen volledig op deze leiding.

Vanuit het Licht wordt er meer dan voldoende hulp geschonken. We ontvangen een stroom van zegeningen die wij met open armen mogen aannemen.

Wat wij in dit alles nu vooral nodig hebben, is de hulp van mensen en financiële steun om door te kunnen gaan. Wij, het dagelijks bestuur, die zijn blijven geloven in de voortgang van het UCL, raken door de grote verantwoordelijkheid, de vele werkzaamheden en een gebrek aan man- en vrouwkracht enigszins overbelast.

Mij werd gevraagd om opnieuw de oproep om hulp te herhalen. Deze oproep luidt: dringend mensen gevraagd voor allerlei werkzaamheden die het runnen van ons Lichtcentrum met zich meebrengt.

In het nieuwe jaar zullen wij ook meer tijd en aandacht geven aan de verhuur van het Koetshuis, waarvoor nu al mooie plannen aanwezig zijn. Tot zover.

Een liefdevolle groet van Debora en haar medewerkers.

het Koetshuis

Antwoord op de vraag naar Lezingen en Samenkomsten ( door Debora/Stg.Source of Light)

Het is even stil geweest rondom dit thema, omdat de voortzetting van het Universeel Centrum van Licht veel aandacht vroeg. Verhuur, financiën, besprekingen enz.…, alles vroeg en vraagt om liefdevolle aandacht.

Als nieuw Bestuur en medewerkers mochten we aan elkaar leren wennen om in zuiverheid

en oprechtheid samen te werken. We zijn dankbaar en blij dit te mogen doen. Het geeft ons vreugde te merken hoe er voortgang wordt geboekt, wat bevestigd wordt vanuit het Licht.

We voelen ons gedragen en gesteund door verschillende Verlichten vanaf de aarde en uit het Licht. De juiste, door God bevoegde mensen, worden op onze weg gebracht, waardoor er een Universeel geheel aan het ontstaan is. Allen hebben we verschillende invalshoeken, die naadloos op elkaar aansluiten.

Na veel zakelijke werkzaamheden en de nodige processen doorlopen te hebben, begint er voor mij meer tijd en ruimte vrij te komen voor het werk dat vooral bij mijn opdracht hoort. Hierbij zullen de wereldberichten – en alles wat  met het Plan tot Redding van de Aarde verband houdt – de hoogste prioriteit hebben. Te lang is hier onvoldoende aandacht naar toegegaan, wat door ons allen – en vanuit het Licht – zeer betreurd wordt.

Al langer wordt mij/ons gevraagd wanneer er weer bijeenkomsten zullen zijn. Het antwoord moet ik ook nu nog schuldig blijven. Toen ik er naar vroeg, was het antwoord vanuit het Licht: “Niet op vaste tijden, zoals voorheen; wel als het zich met kracht aandient.” Vervolgens werd mij gevraagd hier bekendheid aan te geven, zodat het voor iedereen duidelijk is, wat ik bij deze doe.

Het spijt mij dat niet alles altijd zo gegaan is, zoals het de bedoeling was. Dat ik ondanks alles door mag gaan met mijn roeping te vervullen, met bijdragen aan het Goddelijk Plan te leveren en aan een verdere groei van het Universeel Centrum van Licht, vervult mij met grote dankbaarheid en grote vreugde.

God, of hoe we Hem, of Haar, ook mogen noemen, is Liefde. Wij gaan nooit alleen. In dit weten mag ik doorgaan en mogen wij allen vanuit die Liefde in Eerlijkheid en Waarheid verder werken. Vanuit verschillende invalshoeken mogen wij bijdragen aan het Liefdesplan tot Redding van de aarde.

Met een warme groet voor allen,

in Liefde,

Debora.

Universeel Centrum van Licht, Amersfoortseweg 1 Apeldoorn, 23-11-2017

Dringende oproep. De waarde van het Universeel Centrum van Licht

In deze tijd van grote veranderingen is het Universeel Centrum van Licht een van de belangrijkste steunpunten binnen het Universeel Liefdesplan.

Personen en organisaties vanuit verschillende achtergronden ontmoeten elkaar hier graag. Op deze bijzondere plek met een mooie energie, bundelen zij vanuit zuivere motieven hun liefde, licht, kracht, middelen en intenties voor het welzijn van de mensheid en de transformatie van de aarde.

Vanuit de Sferen van Licht wordt de waarde van het Universeel Centrum sterk benadrukt. Ook wordt er gewezen op het belang van een goede samenwerking met de Meesters van Licht, waarin Debora, als instrument tussen hemel en aarde, een belangrijke rol vervult. De universele boodschap van Liefde en Licht van dit Centrum sluit naadloos aan op Gods Liefdesplan voor de aarde.

Het is van groot belang dat het Centrum door zoveel mogelijk mensen gedragen en ondersteund wordt. Wij mogen allen bijdragen met de talenten en/of middelen die we hiervoor beschikbaar wensen te stellen. Zuivere  dienstbaarheid zal ook ieders persoonlijke spirituele/bewuste levenspad ten goede komen. U kunt een bijdrage leven op de volgende manieren:

 1. Financiële ondersteuning.
 2. Toetreden tot de Financiële commissie van het Centrum.
 3. Toetreden tot een werkgroep voor toekomstige activiteiten.
 4. Vrijwillig ondersteunen zoals het bij uw talenten past.

Huidige stand van zaken:

Bijna alle ruimten in het Hoofdgebouw zijn nu verhuurd. Ook neemt de belangstelling toe om Het Koetshuis te huren voor workshops en andere activiteiten. We zijn dankbaar voor de groeiende belangstelling voor het Centrum, de toenemende bekendheid en samenwerking zoals dit vanuit het Licht is gevraagd.

Ondanks deze goede vooruitgang beschikt onze stichting, Source of Light, over onvoldoende middelen om aan de huurprijs van het Centrum te kunnen voldoen. Wanneer dit zo blijft zal het per 1 maart 2020 het einde van het Universeel Centrum betekenen.

Vanuit het Licht is ons dringend gevraagd hier bekendheid aan te geven. Ook is er een financiële commissie nodig voor de fondsenwerving. We kijken uit naar personen die hieraan deel willen nemen.

Voelt u zich door het Centrum van Licht en het belang van dit unieke project aangesproken en bent u bereid samen met ons de handen ineen te slaan door schenkingen te doen, eenmalig of op vaste basis te doneren, zitting in de Financiële Commissie te nemen, en/of Vriend van het Centrum van Licht te worden, dan wordt dit zeer gewaardeerd.

Bankrekening: NL57 TRIO 0198 4491 78  t.n.v. Stichting Source of Light, te Apeldoorn, o.v.v. gift. (BIC: TRIONL2U) De Stichting heeft de ANBI-status.

Neem voor nadere informatie vrijblijvend contact op: info@source-of-light.nl

Hartelijk dank namens Debora en haar betrokken groep medewerkers.

Ons aller Universeel Centrum van Licht:
Het onderhoud van het schitterende Centrum, Koetshuis, bos, vijvers en de tuin vraagt echter veel aandacht, tijd en energie. Niet te vergeten het beheer van de website en de verhuur van het Centrum, Koetshuis enz. Dat dit niet met enkele mensen geklaard kan worden is begrijpelijk. Voor een goede voortgang zijn vergaderingen, besprekingen, uitwisselingen en ontmoetingen noodzakelijk.

Ben jij degene die zich aangetrokken voelt om mee te werken? Meld je dan aan. Het Centrum is er immers voor iedereen die vanuit een zuiver verlangen mee wenst te werken om het geheel tot wasdom te brengen. Waar plaats is voor velen, met welke achtergrond of levensbeschouwing dan ook. Dat zij de weg daar naar toe mogen vinden. Om elkaar te ontmoeten in gelijkwaardigheid, om samen te werken, krachten te bundelen, Liefde en Licht bovendien.
Er is ook ruimte voor zang en muziek. Voor jongeren en ouderen. Veel is mogelijk, in samenspraak met elkaar, onder leiding van God die Is.
Zijn/Haar leiding en Liefde zal centraal staan.

Wij zien uit naar jouw komst. Als meerderen zich hebben aangemeld, volgt een uitnodiging, om op een bepaalde dag naar het Centrum te komen voor een ontmoeting.
Wat mag je verwachten op die dag?
1. Welkom met koffie/thee en iets lekkers
2. Uitleg over de werkzaamheden waar hulp voor wordt gevraagd
3. Een rondleiding door het hoofdgebouw, koetshuis, bos en tuin
4. Met aan het einde een korte afstemming op het Licht.

Voel je hiervoor? Geef je dan vrijblijvend op voor deze open ontmoetingsdag. Wacht alsjeblieft niet te lang, daar de tijd begint te dringen. Wij zien met vreugde uit naar je komst. Aanmelden hiervoor kan via een e-mail naar info@source-of-light.nl
Je kunt ook bellen naar telefoonnummer 06-53461757

Met een warme liefdevolle groet, Debora en medewerkers.

Nabericht: Toen ik klaar was met schrijven ontving ik het volgende:
“Deze lege plaatsen dienen met spoed opgevuld te worden, daar anders goede voortgang niet mogelijk is”.

Welkom in de nieuwe tijd, wees welkom De Nieuwe Tijd

Beste mensen,

Met dankbaarheid vervuld is het Universeel Centrum van Licht weer in gebruik genomen door Debora. Heeft de eerste bijeenkomst door haar geleid en waar Christus via Debora sprak, weer plaatsgevonden. Er werd afgesloten met een Lichtmeditatie, gehouden voor de heling van mensen en de aarde. Meerdere Lichtbijeenkomsten zullen volgen. Wij hopen u en jou daar ook te mogen ontmoeten.

Ook zijn we dankbaar dat zich meerdere huurders voor het Hoofdgebouw/het Koetshuis van het UNIVERSEEL CENTRUM VAN LICHT gemeld hebben en inmiddels hun intrek genomen hebben ( of zij binnenkort innemen). Er zijn bedrijven en organisaties gevestigd die zich richten op persoonlijk welzijn, gezondheid en geestelijke en/of maatschappelijke ontwikkeling.
Wij nodigen bij deze potentiele huurders van het Hoofdgebouw of het Koetshuis uit zich te melden. Er is nog ruimte beschikbaar om te huren voor activiteiten die gericht zijn op persoonlijk, fysiek, emotioneel en geestelijk welzijn en die aansluiten bij het Universele karakter van het Universeel Centrum van Licht. Er zijn daarnaast consultruimtes te huur voor één of meerdere dagen, weken, maanden, jaren.
Het bestuur van Stichting Source of Light is gedeeltelijk vernieuwd. Wij zoeken echter nog een nieuw bestuurslid. Bij voorkeur iemand die ervaring heeft in het leiden van een organisatie: een evenwichtig persoon met een brede blik, integer en die een dergelijke functie met plezier op zich wil nemen. Hier ook tijd voor kan vrijmaken.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Voor diverse activiteiten hebben we (dringend) behoefte aan vrijwilligers.
Wij vragen : wilt u uw talenten ook inzetten/wil jij je talenten ook inzetten om het Universeel Centrum van Licht tot verdere bloei te brengen? Of deze talenten nu liggen op het gebied van de tuin onderhouden, als huismeester fungeren, schoonmaakwerkzaamheden, pr & communicatie, administratief werk of wat dan ook dat passend kan zijn: laat weten dat u, dat je, bereid bent tijd en energie te steken in samen met anderen werken aan de verdere ontwikkeling van stichting Source of Light in de Nieuwe Tijd, aan het ondersteunen van Debora, aan het Universeel Centrum van Licht.

UW FINANCIELE BIJDRAGE GEVRAAGD
Het in stand houden van dit mooie pand als Universeel Centrum van Licht vraagt veel van onze tijd, energie en gelden. Ook voor het financiële aspect vragen wij uw aandacht en mogelijke bijdrage. Vele handen maken ligt werk, en wanneer vele handen dit mooie werk, dit Centrum ook financieel ondersteunen is er steeds meer mogelijk. Iedere bijdrage is van harte welkom.

UW STEUN, GEBED, LIEFDE EN LICHT ZIJN OOK WELKOM
Uw steun in de vorm van gebed, Licht en Liefde is tevens een bijdrage die wij erg waarderen. Wij heten u graag welkom in onze kring. Krachten bundelen van Licht en Liefde, van gebed, brengt zoveel goeds teweeg.
Wij kijken er naar uit u en jou te ontmoeten en samen te werken, onze krachten te bundelen voor dit mooie doel. Wie doet ook mee? Laat dan iets van je horen, daar stellen we echt prijs op. Suggesties? Graag. Stuur b.v.k. een mail naar info@source-of-light.nl

Een uitnodigende groet, namens Debora, medewerkers Source of Light in de Nieuwe Tijd.