Laatste nieuws

 
“Licht en Liefde overwint alles”
                                                             
 
Na een kort ziekbed is Debora op 26 juli 2023 opgenomen in het Licht.  
Zij heeft haar missie op aarde met de haar kenmerkende vreugde uitgevoerd.
Wij kijken met dankbaarheid terug op de vele mooie Lichtbijeenkomsten en bijzondere afstemmingen en zullen haar liefde en aanwezigheid missen, maar blijven in Liefde met haar verbonden.
 
Medewerkers van de stichting Source of Light

Troost van de overkant:

Wees maar gerust nu, ik ben vrij,
Door je verdriet heen denk aan mij.
en weet dat ik nu zonder pijn,
zonder verdriet in het Licht zal zijn.

En wat je nu nog van mij ziet,
is wat jij kent, maar ben ik niet.
Het droeg mijn leven door de tijd,
en bracht me naar oneindigheid.

Ik geef het terug aan Moeder Aard,
die het weer opneemt en bewaart.
En ik -ikzelf- ga naar de Bron,
waar alle leven ooit begon.

Droog maar je tranen, het komt goed,
ik heb het altijd al vermoed.
Mijn mooiste dromen worden waar,
dus droom nu verder voor elkaar.

Blijf aan mij denken, hoe ik was,
vooral als ik gelukkig was.

Yvonne van Emmerik

 

Lieve allen,
Onderstaande tekst van Ada Bouwma wilde Debora graag met meerderen delen.
Het zou kunnen zijn dat het ook jouw hart aanraakt.
In Liefde

Boodschap van Moeder Aarde!

Zoveel mensenstemmen buitelen op dit moment in onze tijd over elkaar heen.
Schreeuwend, tierend, krijsend, bulderend, gelijk zoekend, dwingend…….

Ja, ieder mens heeft een eigen stem,
een eigen idee, een eigen mening,
een eigen plan, een eigen beeldvorming.

Ja, ieder mens is een weg aan het zoeken
door het donkere, door het massale, door de waanzin, door de wanhoop.

Maar door al die stemmen van de vele mensen hier op Aarde,
die allemaal iets roepen, iets willen vertellen,
het gelijk aan hun kant willen….
Is er één stem die bijna niemand meer hoort:
de stem van Moeder Aarde,
die alle wezens die ópen in haar wonen,
wil toespreken, wil vertellen over háár verdriet
over háár zorgen, over háár pijn!

Maar ze wil ook vertellen over haar grootsheid,
dat alles zal verlopen zoals ZIJ het wil,
zoals zij het samen met het Universum heeft afgesproken.
Zij en niemand anders heeft
het leven hier op Aarde in handen,
zij bepaalt of de mensheid hier kan blijven, kan verblijven.

Haar stem gaat bijna teniet tussen al het geschreeuw,
al het gebulder…….maar gelukkig, er zijn er enkelen
die haar wel verstaan, die wél haar verhaal begrijpen,
die haar, ónze Aarde een stem willen geven.

Luister dus goed of je de stem van Moeder Aarde hoort,
die je écht iets te vertellen heeft.
Luister naar de wind, de regen, de donder en bliksem, naar de zomerbries.
Zó kan zij haar boodschap geven, en heel, heel soms
is er een mens die de woorden vindt om
haar boodschap te vertellen……dus luister goed,
tussen regendruppels, tussen windvlagen, tussen bliksemschichten
vind je het antwoord van onze Moeder Aarde.

 

-----------------------

 

Gebed van White Eagle:
Moge het licht van Christus dat in mijn hart schijnt
over mijn gedachten waken en mijn spreken
en handelen leiden om mij dienstbaar te maken.

Moge het Licht van Christus van mijn hart uitstralen
om zieken naar lichaam en geest te genezen,
om achterblijvenden te troosten,
om moedelozen op te beuren

Moge het Licht van Christus mijn denkbeelden en
die van alle mensen verlichten,
mij ware wijsheid brengen en
bewustwording van het eeuwige leven en
van de Christus in alle mensen

Dat het Licht van Christus óók in ons hart magopstaan“.
Wij wensen allen goede en gezegende Paasdagen.
Een Lichtgroet, Debora en medewerkers

Want deze oude aarde wordt getransformeerd tot een Nieuwe Aarde,
waar Liefde, Vrede en Gerechtigheid zal heersen.
Waar Harmonie zal zijn en waar al onze verlangens vervuld zullen worden.
In Liefde

HOOP

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar geen kind meer zal worden geslagen,
waar geen vrouw meer zal worden misbruikt,
waar vrouwen en mannen
elkaar tot vreugde zijn.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar niemand van de tafel wordt uitgesloten,
waar gastvrijheid de boventoon voort,
waar samen delen heel gewoon wordt.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar niemand meer bang hoeft te zijn,
waar alle leed aan het licht zal komen,
waar zij die gewond en gekwetst zijn, genezen.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar kinderen en ouderen vrolijk zijn,
waar muziek klinkt uit de huizen,
waar licht straalt uit de ogen
van allen die er wonen.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar een bron zal zijn,
die zal overstromen van levenwekkend water.
Waar alle verlangen vervuld zal worden.
De dorst naar liefde en gerechtigheid
wordt getest.


De bron zal vol zuiver water zijn,
De bron zal vol zuiver water zijn,
de rivieren en de zeeën zullen helderblauw zijn.
Geen vis zal nog sterven.
Geen vogel komt nog om in de olie.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar we elkaar opnieuw zullen zien
waar onze ogen opengaan voorgoed,
waar een helder licht ons zal begroeten.


Auteur onbekend

 

 

NIEUWE AARDE

Zal er ooit een aarde zijn
waarop mensen niet meer huilen,
waar je niet hoeft weg te schuilen
voor terreur, verdriet en pijn?


Zullen op een goede dag
mensen lachend samenstromen?
Zal er dan echt vrede komen
– nergens meer een bomaanslag?

Ach, we hopen al zo lang,
zoveel dromen en gebeden
en nog steeds wordt er geleden.
Mensen zijn nog altijd bang.

Maar de hoop is niet gedoofd
en de droom zal overleven,
de belofte ooit gegeven
aan de mens die haar gelooft.

Ooit zal er een aarde zijn
zonder haat en bloedvergieten.
Mensen lachen en genieten,
zijn bevrijd van angst en pijn.

Greet Brokerhof – van der Waa

 

 

 

 

 

 

Voorwoord:

HOE LIEFDE BOOSAARDIGE PLANNEN OM KUNNEN ZETTEN TOT VREDE.

Tijdens een moment van meditatie werd ik meegenomen naar een zeer oude tijd. In die tijd was ik geen Profetes maar Profeet. Uit hetgeen ik mocht zien en waarnemen, bemerkte ik dat met gebundelde universele Liefdeskracht, gevaarlijke en boosaardige situaties omgevormd konden worden tot VREDE.
In die tijd stond voor de meeste volkeren de vrede centraal. Er waren echter ook delen van de aarde waar onrust heerste en er tevens oorlogshandelingen plaatsvonden. Er speelden zich heftige taferelen af op bepaalde gebieden, waardoor er een “tweestrijd” was gekomen, een vorm van oorlog. De andere groep echter wenste alleen maar vrede en hier had men mijn toevoeging als Profeet in nodig, om op een goede wijze deze vrede te handhaven. Hieruit kunnen wij opmaken dat niet door boosheid, haat of geweld een oplossing tot stand komt, maar juist door die universele Liefde.

Lees hier verder. 

 

LICHT EN DONKER

Wat leven we toch in een bijzondere tijd! De scheiding tussen Licht en donker wordt zichtbaarder dan ooit tevoren, voor wie het wil en kan zien. Er zijn mensen die het niet kunnen zien, omdat zij volledig opgaan in hun aardse leven.
Maar er zijn ook mensen, die “wakker” en bewust zijn en die zich volledig richten op het Licht en liever hun ogen sluiten voor het “donker”. 
Toch kan er gevaar kleven aan deze ietwat naïeve houding en hiervan maken de duistere krachten graag gebruik. Zonder dat wij dat dan beseffen, kunnen ze onze gedachten verwarren, verlammen en besturen en zo ons ongevraagd lastig vallen. Hierbij maken zij dus gebruik van onze onwetendheid over hun tactieken.

Daarom in dit bericht wat meer uitleg over de werking van de lagere krachten of tegenkrachten, zodat wij waakzaam kunnen zijn en blijven. Want momenteel hebben de duistere krachten zich verveelvoudigd, dat zien en ervaren wij overal om ons heen. Hun plan is zoveel mogelijk te vernietigen en de mens tot slaaf te maken.
Hiervoor gebruiken zij mensen, die alle belangrijke posities in allerlei organisaties, regeringen en genootschappen hebben ingenomen. Zij werken met een voor de meeste mensen verborgen agenda.

De duistere krachten kennen onze zwakke schakel(s) en gebruiken deze als ingang om via onze emoties, gevoelens en gedachten binnen te komen en eenmaal binnen kunnen ze ons “besturen”. Twijfel, schuldgevoel en angst spelen daarbij een belangrijke rol, waarbij angst hun favoriete voedsel is. Het is niet voor niets dat er nu zo wordt ingespeeld op de angst voor ziekte en besmetting. Deze wordt dagelijks versterkt door allerlei berichtgevingen.

Velen van ons hebben in hun kinderjaren traumatische ervaringen opgedaan en deze niet goed kunnen verwerken. Dit is de reden dat zij dan tijdelijk hun lichaam verlaten en dat is het moment waarop de lagere krachten kunnen binnenkomen.
Uit een dagboek: 
“Er even niet zijn, hoe heerlijk is dat! Even niet die angst, pijn en het verdriet te hoeven voelen. 
Maar een leeg huis trekt andere bewoners aan en voor je het weet, woon je “samen”, ongewild en ongevraagd.”

Iedereen begrijpt wel, dat wijzelf helemaal onze innerlijke woning dienen te bewonen. Dit doe je door de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor al je goede en minder goede eigenschappen, je lichte en donkere kant.
Dat is nodig, zodat jijzelf de regie hebt en houdt over al jouw gevoelens, emoties en gedachten. Hierbij is het voelen, steeds weer opnieuw, van groot belang. 
Want veel mensen beseffen niet goed, dat negatieve gevoelens en gedachten versterkt worden door negatieve entiteiten die zich voeden met onze emoties.

Hieronder staat een tekst die Debora jaren geleden ontving. Hieruit kunnen wij leren dat wij zeker zelf veel kunnen doen. Doe er uw voordeel mee!

Een medewerker van Source of Light

“Hoe kunnen wij Tegenkrachten weren?

Zij, deze negatieve krachten, verliezen terrein als zij onvoldoende voedsel ontvangen.                                    
Let wel, zij verdwijnen dan vooralsnog niet, doch zoeken bij tijd en wijle hun voedsel elders. Steeds echter terugkerend op de plek waar zij zich hebben gevestigd, in de hoop terug te kunnen ontvangen, op zwakke momenten, waar zij gebrek aan hebben.

Zwakke momenten zijn de volgende:

  • Lichamelijke zwakte veroorzaakt door lichamelijk ongemak, waaronder ziekte en/of vermoeidheidsverschijnselen.
  • Momenten van minder alertheid, waardoor oude gedachtegangen weer meer aandacht ontvangen.
  • Boosheid, waar men in blijft hangen, door dit niet uit te spreken.
  • Tijdens te weinig afstemming op de Goddelijke dimensie.
  • In de omgang met mensen, die niet zuiver worden bevonden en een lagere energie met zich meedragen. Ook tijdens uw denken hierover.
  • Gevoel van opperste gelukzaligheid, die voort blijft bestaan.
  • Onzuivere verlangens.

Zie hier een scala aan ingrediënten, die u van het Hogere kunnen afhalen. Hopelijk helpt deze informatie u verder.

 HET GEVAAR VAN VACCINS EN TESTEN.

Over dit onderwerp wordt veel gesproken en geschreven en de meningen hierover zijn zeer verschillend van aard. Er zijn mensen die het jubelend in ontvangst nemen en denken daardoor geheel beschermd te zijn voor het angstbeeld van ziekte en dood. Velen met mij zijn er echter van overtuigd dat het tegendeel waar is.
Bekend is dat door deze vaccinaties en testen het prachtige immuunsysteem van de mens wordt aangetast en dat dit zeer ernstige gevolgen kan hebben op langere termijn. 
Niemand weet echter wat die gevolgen zijn, omdat het een “experiment” is.
Het vaccin bevat stoffen die de verbinding van de mens met de Bron, het Goddelijke bewustzijn verbreekt. Hierdoor worden wij “losgekoppeld“ van onze ziel en zijn dus een zielloos wezen geworden, een soort robot.

 “Steiner voorspelde dat er eind 20e en begin 21e eeuw een beweging zou zijn van grote machtige bedrijven, die tot doel hadden om de verbinding tussen de mens en de hogere werelden te verbreken en als het ware de menselijke ziel weg te halen.”

In een ras tempo werden er miljarden vaccins gemaakt om de hele wereldbevolking in te enten. Het trieste is dat niet alleen volwassenen, maar ook schoolgaande kinderen en jongeren geïnjecteerd worden. En zelfs wordt overwogen om de kinderen vanaf twee jaar te vaccineren. En het zal niet bij deze vaccinaties blijven, want dit is pas het begin. 
Zo worden gezonde mensen ziek gemaakt, soms zelfs met de dood tot gevolg.
Het absurde is, dat wij meer en meer verplicht worden dit aan te gaan, op straffe van uitsluiting van veel normale levensbehoeften. 
Mijn innerlijk geeft aan geen gehoor te geven aan de oproep om mij te laten vaccineren.

Ook de testen, die op grote schaal plaatsvinden zijn niet zonder gevaar.
Via de PCR testen kunnen bepaalde stoffen ons lichaam binnengebracht worden, waardoor onze pijnappelklier beschadigd kan raken en onze verbinding met de Goddelijke wereld verstoord/verbroken wordt. De pijnappelklier is dus eigenlijk een ontvangststation waardoor wij het contact met de spirituele wereld onderhouden.
Dan zijn wij a.h.w. op afstand bestuurbaar door krachten die niet van het licht zijn.
En dat is tevens het doel van de duistere krachten, de totale controle over de mensheid.

Zover mag het niet komen! Wij zijn en blijven Goddelijke wezens met een eigen vrije wil. Laten wij ook hiervoor ons Licht en onze Liefde laten stralen.

IN LIEFDE

DEBORA

Ter bescherming van onze rechten zijn er wetten zoals de Grondwet en de wet publieke gezondheid. De maatregelen die de overheid neemt grijpen in toenemende mate in op de (grond)rechten en individuele belangen van de burgers. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

 

UNIVERSELE LIEFDESKRACHT DAALT AF VANUIT DE HOOGSTE REGIONEN OM DE AARDE EN HET MENSDOM TE BEKRACHTIGEN. 

DE EERSTE BEGINSELEN VAN HET GROOT OFFENSIEF  

Wij hebben u al eerder kennis laten maken met de HOGE RAAD en wat zij vertegenwoordigen op aarde.              
Maar los van de Raad, is er ook een GROOT OFFENSIEF. Hoge Zielen vanuit het Licht en hoogwaardigheidsbekleders (iemand met een vooraanstaande maatschappelijke positie) uit meerdere landen maken hier deel van uit. Zij wonen verdeeld over de hele aarde en zijn regelmatig in het geheim bijeen, om met elkaar op een goede wijze te overleggen.
De leden zijn uiterst bekwaam, hoog opgeleid, zuiver van aard en dragen veel kennis en weten met zich mee op velerlei gebied.
Zij werken niet alleen samen, maar ook met bewoners van de Binnenaarde en bewoners van andere planeten.

Op hoog niveau wordt er gesproken over veel belangrijkheden die op aarde  plaatsvinden en gevaar inhouden voor het behoud van de aarde.
Het belangrijkste doel van de vele besprekingen die gevoerd worden, is om de aarde te redden uit de vele gevaarlijke situaties. Hierbij kunnen we denken aan het gebruik van chemicaliën, waaronder gifgassen, maar ook de zeer gevaarlijke stoffen die terechtkomen in ons drinkwater.                                                                                                  
Als er werkelijk ernstig gevaar dreigt, zal er vroegtijdig worden ingegrepen.

Hoge Zielen vanuit het Licht dalen regelmatig af naar de aarde in mensengedaanten, waardoor zij niet zullen opvallen. Zij verspreiden zich over de aarde om van dichtbij te zien, te voelen en waar te nemen hoe het op de aarde gesteld is. Schrikbarende taferelen zien zij en gruwelijke plannen komen hen ter ore. Met deze opgedane kennis en beelden keren zij weer terug naar de veilige plek waar zij vertoeven en daar wordt alles verder besproken met elkaar.

Het gevaar op aarde is ontstellend groot en het leed dat geleden wordt evenzo.
Nu er ook allerlei oorlogshandelingen worden uitgevoerd, is het gevaar nog groter dan voorheen. Er is haast geboden om hier een einde aan te maken, voor het te laat is.
Er is een Vernieuwd Plan opgesteld om de aarde vroegtijdig te redden van het vele gevaar wat er speelt en wat dreigt op de aarde en van de chaos die hierdoor ontstaat. Hier gaan veel tot zeer veel besprekingen aan vooraf, waarin alles tot in de kleinste details wordt besproken. Alles onder leiding vanuit de Lichtwerelden en onder leiding van de Heilige Meester. In Liefde en met veel verantwoordelijkheid bespreken ze ieder detail, voor er weer een klein besluit wordt genomen.

Eén van de belangrijkste onderwerpen bestaat uit de vervuiling van de aarde, die al heel lang plaatsvindt en nog steeds doorgaat en wat groot gevaar inhoudt als dit niet vroegtijdig zou worden gestopt. De ernstige aantasting van Moeder aarde is bij allen diep binnengedrongen en beseft wordt, dat dit alles werkelijk zo snel mogelijk gestopt dient te worden.

Er worden veel onderwerpen besproken:

* Welke maatregelen en stappen dienen gezet te worden?

* Wat moet per direct gestopt worden en wat op langere termijn?

* Wat zijn de gevolgen van de vele verwoestingen en uitbuiting van uw aarde?                               

* Hoe dit stop te zetten?

* Hoe kan de aarde worden geschoond? Op welke wijze?

* Wie stelt zich hiervoor beschikbaar?

* Welke maatregelen dienen getroffen te worden om verdere vervuiling tegen te

   gaan en bepaalde grondstoffen veilig te stellen?

* Aandacht voor de gletsjers, ijsgebieden en enorme aardverschuivingen.

* Ook aandacht voor de nog enigszins onbekende bedreigingen en gevaren!

 

Deze onderwerpen zullen één voor één besproken gaan worden in het bijzijn van mij, Debora en de Grote Vrouwe, daar ook wij bepaalde diepe kennis in ons meedragen.    
Ik dien mijn kennis en weten hierover bekend te maken aan hen allen, zij zullen dan daarmee aan het werk gaan en dit verder met elkaar bespreken. Aan de Grote Vrouwe en aan mij, Debora, wordt gevraagd tijd vrij te maken en regelmatig in hun midden te verschijnen met krachtige gedachtegangen.
Allen die hun medewerking verlenen aan dit Groot Offensief zijn in het bezit van geactiveerde scepters en deze dienen samengevoegd te worden tot één kracht.
Enkel en alleen vanuit deze gebundelde krachten kunnen de juiste besluiten genomen worden. Er is als eerste gekozen voor de vervuiling van de aarde.

 

 

STIL IN HET VERBORGENE ONTWAAKT HET LICHT

De Elite en allen die bij hen horen, bedrijven gruwelijke misdaden in het geheim. Wij echter zeggen u, dat alles helder gemaakt zal gaan worden en de daders niet ongestraft zullen wegkomen.

 De aarde gaat zich ontdoen van alle negativisme, leugens en onwaarheden, die u allen ter ore zijn gekomen.
Het gejammer van vrouwen en kinderen wat weerklinkt, die met meedogenloos geweld misbruikt en ontkracht worden, wordt niet of nauwelijks gehoord. Echter aan dit leed en nog veel meer, zal een einde gemaakt worden en de schuldigen, zij die zich laten gebruiken door duistere krachten, zullen op welke wijze dan ook hun loon ontvangen. De aarde in beroering en smart. Het menselijk ras, het dierenrijk en al het leven is in gevaar.


Er is echter ook een andere kant in al het leed aanwezig, de vernieuwing geliefde mensen. Er daagt licht aan de horizon. Stil in het verborgene ontwaakt het Licht. Hard wordt gewerkt aan het vernieuwde Wereldplan, een plan schoon in aanzien, inhoud, reinheid en zuiverheid. Het mensdom zal in vrede en gelijkwaardigheid verder leven met elkaar in eenheid, Liefde en harmonie. De natuur zal weer opbloeien, het verwoeste weer opgebouwd, de vervuiling geschoond, de luchten en de wateren gereinigd en alles weer hersteld, de bewaarde gebieden opnieuw bewoond door rechtschapen bewoners, door hen die het Heilig vuur in zich meedragen. Herstel geliefden, herstel van de vernietiging die plaatsvindt. Vanuit de hoogste regionen is het Plan opgesteld om uw aarde te redden van de ondergang, die men tracht te creëren. Liefde, Universele Liefde is de drijfveer in dit alles. Liefde voor het behoud van de aarde en Liefde voor al het leven.


Nog is het niet zo ver, want de verdrukking zal nog toenemen tot het moment daar is, dat het bevel zal klinken: “GENOEG”, nu is het genoeg. Dan zullen trompetten klinken en het feest een aanvang nemen. 
Houd u vast aan deze belofte, wanneer de verdrukking toeneemt. Alles is in paraatheid gebracht en het uur van de waarheid aangebroken. Bereid u hier goed op voor. Het trompetgeschal zal klinken en het wonder zich openbaren. Voort, zegt dit voort! Houd moed en houd u vast aan de vele vernieuwingen die zich zullen aandienen. Vrede zal heersen, vrede en rechtvaardigheid.”

 

 


DE HOGE RAAD.   

De leden van de Hoge Raad leven op een geheime plek op aarde en van daaruit wordt dus op zeer Hoog niveau samengewerkt met andere Hoge Raden, die elders op aarde wonen.

Zij zijn niet alleen op zoek naar het veiligstellen van zuivere natuur- en woongebieden, ook tracht men op grote schaal zoveel mogelijk diersoorten en mensen van verschillende rassen en culturen, veilig te stellen. 
Zij wensen dus te redden en veilig te stellen wat nog gered kan worden.
Dit is een gigantisch gebeuren en een zeer uitgebreid plan.
Op deze wijze zal de nieuwe aarde ontstaan.
Ik vroeg mij af wie op die veiliggestelde gebieden zouden wonen en vernam :

“Degenen die alles overleeft hebben en zuiver bevonden worden deze plekken te bewonen en enige kennis in zich meedragen over natuur en bewoning.
Er zal een zeer krachtige eenheid ontstaan onderling en veel wijsheid hoe verder te leven onder deze omstandigheden. En alles zal omlijst worden met zeer veel Liefdeskracht en bezieling.
De gebieden die verwoest zijn, zullen door zeer veel Lichtwerkers weer opgebouwd worden.”

Ondanks alles wat plaatsvindt op aarde aan verwoesting en vervuiling, kunnen wij toch blij en dankbaar zijn, omdat wij mogen weten dat zoveel leven en wonderschone natuur gespaard zal blijven.

 


 

DE VERBORGEN KINDEREN.

Wij horen er nauwelijks iets over in de reguliere media, maar jaarlijks verdwijnen er miljoenen kinderen. Er bestaat nl. een grote wereldwijde “markt”, waar kinderen worden verhandeld voor allerlei doeleinden. Zo komen zij o.a. terecht in de kinderhandel, de prostitutie of in netwerken van (satanisch) misbruik. Dit wordt al eeuwenlang verborgen gehouden.

Met afschuw en pijn in mijn hart, komen de berichten over de verborgen kinderen en het leed wat hen wordt aan gedaan, steeds dieper bij mij binnen.
Ongeloof en afschuw dat dit misbruik al zo lang bestaat en tot op heden nog steeds doorgaat.

Ik spreek over de miljoenen kinderen, die op welke wijze dan ook geronseld zijn en nog steeds worden.
Zij worden soms in containers verscheept en o.a. in ondergrondse gangen, kelders  en bunkers verborgen gehouden en zo geheel van de buitenwereld afgesloten, vaak langdurig.
Op velerlei wijze gebruikt en misbruikt door de zogenaamde elite, leden van koningshuizen, het Vaticaan, personen uit regeringen en meerderen, in onze ogen bekende en vooraanstaande lieden.
Het bloed van deze kinderen wordt mede afgetapt en gedronken op bepaalde seks orgieën en bijeenkomsten. Er worden zelfs ceremonieën georganiseerd, waarbij onschuldige baby’s worden geofferd aan “Satan”.
Het is werkelijk niet te geloven en te bevatten wat zich daar in het verborgene afspeelt.
Het leed wat deze miljoenen kinderen wordt aangedaan is niet in woorden weer te geven.

Het vervult mij met diepe pijn, terwijl ik dit afschuwelijke leed tracht te verwoorden.
Het moet echter naar buiten gebracht en bekendgemaakt gaan worden. Want hierdoor kan dit mensonterende kinderleed gestopt worden.
Het heeft even geduurd bij mij en misschien wel bij meerderen, voordat de werkelijkheid en de omvang van dit afschuwelijk gebeuren door begon te dringen. 
Vanuit verschillende kanten komen soortgelijke berichten aan het licht. En soms nog erger dan ik nu verwoord heb.

Onze verantwoordelijkheid wordt gevraagd om hier meer aandacht en bekendheid aan te geven.

Het volgende werd mij aangereikt:
Er dient aandacht geschonken te worden aan dit onmenselijk leed van de kinderen. Hier dienen meerderen voor bijeengevoegd te worden, om hier bekendheid aan te geven, maar ook om uit te wisselen wat er eventueel gedaan zou kunnen worden.

 


                     
                     
Voorwoord

De ernst van de toestand op aarde neemt in hevigheid toe. Hier zijn velen van op de hoogte. 
Een gevaarlijke situatie is ontstaan, nu er ook bepaalde oorlogshandelingen worden uitgevoerd en er tevens de dreiging is, van het inzetten van nucleaire wapens.
Hierdoor zal er nog meer verwoesting, vernietiging en vervuiling zijn, mits dit vroegtijdig gestopt zal gaan worden.

Gelukkig zijn er ook andere positieve ontwikkelingen gaande.

                “DE HOGE RAAD MET VERHEUGEND NIEUWS”

DE HOGE RAAD
Dit is een groep mensen op aarde met een verhoogd bewustzijn.
Zij dragen veel kennis en wijsheid met zich mee aangaande de natuur en beseffen het gevaar, dat steeds meer zuivere natuurgebieden worden aangetast door toedoen van mensen. En dat dit gevaar in hevigheid zal toenemen, doordat de aarde wordt blootgesteld aan veel giftige stoffen en chemicaliën.
Zij hebben een plan opgesteld om veel zuivere woon- en natuurgebieden veilig te stellen.

Hierbij werken zij samen met meerdere groeperingen op aarde, op hoog niveau met sterke gedachtekracht, echter ook op zeer hoog energetisch niveau.
Dit gebeurt onder leiding van Hooggestegen Zielen vanuit het Licht en de zeer Hoge bezielde Heilige Meester, die op aarde vertoeft.
De Hoge Raad van de aarde staat in nauw contact met de Hoge Raad in de Lichtsferen.

Het is een goed doordacht en voorbereid plan, waarin dus belangrijk en goed werk wordt gedaan om te voorkomen dat veel mooie en zuivere gebieden verloren gaan. Verheugend is, dat er inmiddels goede en hoopgevende resultaten bereikt zijn door deze zeer bijzondere samenwerking. 

Ook bepaalde zeeën en wateren zullen veilig gesteld worden en gletsjers, sneeuwgebieden, regenwouden enz.