Laatste nieuws

11 april 2021

DE HOGE RAAD.   

De leden van de Hoge Raad leven op een geheime plek op aarde en van daaruit wordt dus op zeer Hoog niveau samengewerkt met andere Hoge Raden, die elders op aarde wonen.

Zij zijn niet alleen op zoek naar het veiligstellen van zuivere natuur- en woongebieden, ook tracht men op grote schaal zoveel mogelijk diersoorten en mensen van verschillende rassen en culturen, veilig te stellen. 
Zij wensen dus te redden en veilig te stellen wat nog gered kan worden.
Dit is een gigantisch gebeuren en een zeer uitgebreid plan.
Op deze wijze zal de nieuwe aarde ontstaan.
Ik vroeg mij af wie op die veiliggestelde gebieden zouden wonen en vernam :

“Degenen die alles overleeft hebben en zuiver bevonden worden deze plekken te bewonen en enige kennis in zich meedragen over natuur en bewoning.
Er zal een zeer krachtige eenheid ontstaan onderling en veel wijsheid hoe verder te leven onder deze omstandigheden. En alles zal omlijst worden met zeer veel Liefdeskracht en bezieling.
De gebieden die verwoest zijn, zullen door zeer veel Lichtwerkers weer opgebouwd worden.”

Ondanks alles wat plaatsvindt op aarde aan verwoesting en vervuiling, kunnen wij toch blij en dankbaar zijn, omdat wij mogen weten dat zoveel leven en wonderschone natuur gespaard zal blijven.

Wordt vervolgd!

Een Liefdesgroet voor allen.

Debora en medewerkers.


6 april 2021

DE VERBORGEN KINDEREN.

Wij horen er nauwelijks iets over in de reguliere media, maar jaarlijks verdwijnen er miljoenen kinderen. Er bestaat nl. een grote wereldwijde “markt”, waar kinderen worden verhandeld voor allerlei doeleinden. Zo komen zij o.a. terecht in de kinderhandel, de prostitutie of in netwerken van (satanisch) misbruik. Dit wordt al eeuwenlang verborgen gehouden.

Met afschuw en pijn in mijn hart, komen de berichten over de verborgen kinderen en het leed wat hen wordt aan gedaan, steeds dieper bij mij binnen.
Ongeloof en afschuw dat dit misbruik al zo lang bestaat en tot op heden nog steeds doorgaat.

Ik spreek over de miljoenen kinderen, die op welke wijze dan ook geronseld zijn en nog steeds worden.
Zij worden soms in containers verscheept en o.a. in ondergrondse gangen, kelders  en bunkers verborgen gehouden en zo geheel van de buitenwereld afgesloten, vaak langdurig.
Op velerlei wijze gebruikt en misbruikt door de zogenaamde elite, leden van koningshuizen, het Vaticaan, personen uit regeringen en meerderen, in onze ogen bekende en vooraanstaande lieden.
Het bloed van deze kinderen wordt mede afgetapt en gedronken op bepaalde seks orgieën en bijeenkomsten. Er worden zelfs ceremonieën georganiseerd, waarbij onschuldige baby’s worden geofferd aan “Satan”.
Het is werkelijk niet te geloven en te bevatten wat zich daar in het verborgene afspeelt.
Het leed wat deze miljoenen kinderen wordt aangedaan is niet in woorden weer te geven.

Het vervult mij met diepe pijn, terwijl ik dit afschuwelijke leed tracht te verwoorden.
Het moet echter naar buiten gebracht en bekendgemaakt gaan worden. Want hierdoor kan dit mensonterende kinderleed gestopt worden.
Het heeft even geduurd bij mij en misschien wel bij meerderen, voordat de werkelijkheid en de omvang van dit afschuwelijk gebeuren door begon te dringen. 
Vanuit verschillende kanten komen soortgelijke berichten aan het licht. En soms nog erger dan ik nu verwoord heb.

Onze verantwoordelijkheid wordt gevraagd om hier meer aandacht en bekendheid aan te geven.

Het volgende werd mij aangereikt:
Er dient aandacht geschonken te worden aan dit onmenselijk leed van de kinderen. Hier dienen meerderen voor bijeengevoegd te worden, om hier bekendheid aan te geven, maar ook om uit te wisselen wat er eventueel gedaan zou kunnen worden.

Aan mij, mijn Zielszuster en medewerkers werd vervolgens gevraagd of wij bereid waren om deze verantwoordelijkheid te aanvaarden. En hierin hebben wij toegestemd.
Hier dient nu meer bekendheid aan gegeven te worden, waardoor wij met elkaar krachten kunnen bundelen in wijsheid, met inzicht, maar bovenal met Liefde hoe wij samen kunnen bijdragen aan het volledig tot stoppen brengen van deze vreselijke wantoestanden.

Als eerste beginnen wij  met deze oproep te plaatsen, in de hoop dat velen zich aangesproken voelen om hieraan te willen bijdragen. Vervolgens nodigen wij meerderen uit om hier op te reageren.
Dit kan via contact of mail:  info@source-of-light.nl
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Debora en medewerkers28 maart 2021                       
                     
Voorwoord

De ernst van de toestand op aarde neemt in hevigheid toe. Hier zijn velen van op de hoogte. 
Een gevaarlijke situatie is ontstaan, nu er ook bepaalde oorlogshandelingen worden uitgevoerd en er tevens de dreiging is, van het inzetten van nucleaire wapens.
Hierdoor zal er nog meer verwoesting, vernietiging en vervuiling zijn, mits dit vroegtijdig gestopt zal gaan worden.

Gelukkig zijn er ook andere positieve ontwikkelingen gaande.
Hier mag ik al langere tijd informatie over ontvangen en ook aan meewerken.
Nu is de tijd aangebroken dat dit bijzondere nieuws, met toestemming vanuit de Lichtwereld, naar buiten gebracht mag gaan worden.
Doordat er veel verwoestingen zullen komen op aarde, zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen om veel zuivere gebieden bij voorbaat veilig te stellen.

                “DE HOGE RAAD MET VERHEUGEND NIEUWS”

Al enige tijd mag ik, Debora, samen met mijn Zielszuster, informatie ontvangen over een groepering, die zich kenbaar heeft gemaakt als “DE HOGE RAAD”.
Dit is een groep mensen op aarde met een verhoogd bewustzijn.
Zij dragen veel kennis en wijsheid met zich mee aangaande de natuur en beseffen het gevaar, dat steeds meer zuivere natuurgebieden worden aangetast door toedoen van mensen. En dat dit gevaar in hevigheid zal toenemen, doordat de aarde wordt blootgesteld aan veel giftige stoffen en chemicaliën.
Zij hebben een plan opgesteld om veel zuivere woon- en natuurgebieden veilig te stellen.

Hierbij werken zij samen met meerdere groeperingen op aarde, op hoog niveau met sterke gedachtekracht, echter ook op zeer hoog energetisch niveau.
Dit gebeurt onder leiding van Hooggestegen Zielen vanuit het Licht en de zeer Hoge bezielde Heilige Meester, die op aarde vertoeft.
De Hoge Raad van de aarde staat in nauw contact met de Hoge Raad in de Lichtsferen.

Het is een goed doordacht en voorbereid plan, waarin dus belangrijk en goed werk wordt gedaan om te voorkomen dat veel mooie en zuivere gebieden verloren gaan. Verheugend is, dat er inmiddels goede en hoopgevende resultaten bereikt zijn door deze zeer bijzondere samenwerking. 

Ik heb vernomen dat ook bepaalde zeeën en wateren veilig gesteld worden en gletsjers, sneeuwgebieden, regenwouden enz. Wat fantastisch om dit te mogen vernemen, daar het hoop geeft voor de toekomst die ons wacht. 
Van de gebieden op aarde die al zijn veiliggesteld, zal ik regelmatig iets bekendmaken op deze website.

In liefde,
Debora.


 

24 maart 2021

DE VERWACHTE EXPLOSIE ZEER DICHTBIJ

Al langere tijd is er gesproken over de totale sluiting van de Profetenkring en welke gevolgen dit zal hebben voor alles op aarde.
Dit zal dus een grote verandering ten goede zijn, vanwege de gevaarlijke toestand die op aarde is ontstaan.

Tijdens de sluiting van de kring zullen enorme krachten vrijkomen, die een explosie zullen veroorzaken. Zelfs de hemellichamen zullen hieraan meewerken met krachtige lichtflitsen.
Dit alles zal tot ver over de aarde vernomen worden.

Meerdere mensen zijn hiervan op de hoogte en zullen dit met gejuich ontvangen en weer anderen zullen in angst raken, vanwege de kracht waarmee dit gepaard zal gaan.

Dit belangrijke gebeuren zal in de nacht plaatsvinden, zoals al eerder is bekendgemaakt.
Het tijdstip wordt door God bepaald en is nu heel dicht genaderd.

Na dit alles zullen alle menselijke plannen, die niet van het Licht afkomstig zijn, voor een korte tijd stilgelegd worden. Dit om erger te voorkomen.
“Het mensdom zal mede hierdoor tot een hogere Lichtfrequentie worden gebracht”

Van ons allen wordt gevraagd hier onze Licht en Liefdeskracht aan toe te voegen en ons hier met stil ontzag op voor te bereiden.

Liefdevolle Lichtgroeten voor allen.

Debora en medewerkers

p.s. Bij de teksten van 6 en 14 december 2020 op deze pagina is ook aandacht besteed aan de sluiting van de kring en de explosie.


16 maart 2021

VEEL GEBEURT ACHTER DE SCHERMEN


Nog steeds zijn er veel berichtgevingen die van veel kanten naar ons toekomen. 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan veel duistere plannen, om de mensheid en deze prachtige planeet volledig in bezit te nemen.
Met alle macht wordt getracht om te voorkomen dat deze plannen bekend gaan worden. De druk en de pressie zijn groot en veel mensen zijn inmiddels verstrikt geraakt in angst en onzekerheid.
Veel mensen denken ook echt dat deze huidige situatie slechts tijdelijk is en straks, als iedereen zich maar laat testen en vaccineren, het normale leven terugkeert.
Dat dit echter een “illusie” zal blijken, zal velen in verwarring brengen. En als de verborgen waarheden bekend gaan worden, zal de paniek pas echt uitbreken.
Ook in ons land wordt er hard gewerkt om via een nieuw wetsvoorstel een quarantaine wet in een zeer korte tijd (4 dagen!) in te voeren. Bijna niemand is hiervan op de hoogte. En nu is er opnieuw een ingrijpende wetswijziging in de maak. Wij mogen straks zonder corona paspoort niet meer naar evenementen, musea, restaurants en nog veel meer. Dit alles gebeurt zonder dat veel mensen hier weet van hebben o.a. door de onophoudelijke stroom berichtgevingen over de verkiezingen.
Wij zijn echter niet onmachtig! Laat je stem horen, daar waar het kan!
En door ons krachtig te verbinden met elkaar en het Licht, mogen we Licht en Liefdesstralen zenden naar alle plaatsen en situaties, waar duistere plannen worden beraamd en ten uitvoer gebracht. Hierdoor kan verlichting en verzachting optreden.
En laten we vooral niet vergeten dat er ook zeer goede en mooie dingen gebeuren, zoals het bericht dat het Hof in Den Haag de aanklacht wegens schending van de Neurenbergse Code van de Israëlische regering heeft aanvaard.

 


11 maart 2021

MISLEIDING TREEDT OP WAARDOOR GEVAAR DREIGT.

Vanuit het Licht werd ik opgeroepen dat er gevaar dreigde en dat er in spoedberaad bijeen werd gekomen.

Toen ik vroeg wat er gaande was, vernam ik de volgende zin: “Verordeningen worden teniet gedaan, wat wil zeggen dat bepaalde goede en duidelijke afspraken gevaar lopen, wat extreme gevolgen kan hebben voor de samenleving.”

Toen ik vroeg welke verordeningen er bedoeld werden, was het antwoord: “Bepaalde wetgevingen die van groot belang zijn voor de samenleving en die men op slinkse wijze wil veranderen, waardoor STEMRECHTEN NIET MEER GELDEN.”

Ons allen wordt gevraagd hier bekendheid aan te geven en er krachtig Licht aan toe te voegen, in het vertrouwen dat deze wetgeving niet door zal gaan.

Gebundelde Liefdeskrachten kunnen dit alles voorkomen

 


4-3-2021

LAAT ZIEN WIE JE BENT.

Zojuist hoorde ik op de radio een reclame voor mondkapjes. Ze gebruikten hiervoor wel een mooie slogan: “Laat zien wie je bent.”
De vraag is natuurlijk wel of je jezelf laat zien als je dit “masker” gebruikt, want toon je dan nog je ware gezicht? En wat moet je verbergen? Is dat misschien de mooiste lach, de glimlach?

In nog geen jaar tijd is de wereld en ook onze wereld drastisch veranderd. In een rap tempo zijn er nieuwe regels, wetten, geboden en verboden gekomen, waaraan we ons dienen te houden op straffe van boetes of erger. De psychische gevolgen zijn schrijnend onder alle leeftijdsgroepen, maar (ook) vooral onder jongeren: eenzaamheid, depressies, gedachten aan zelfdoding en veel jonge kinderen die hun levensvreugde verliezen. Er is veel aandacht voor de gevolgen van het virus, maar zo heel weinig voor de zeer ernstige gevolgen voor iedereen op sociaal en geestelijk gebied.
Vrijheden worden enorm ingeperkt en afgenomen, het nieuwe normaal.
Sociale contacten spelen zich voornamelijk af via een beeldscherm. Er zijn berichten waarvan je schrikt, zoals mondkapjes en testen op basisscholen, sterfgevallen na vaccinaties, verplichte isolatie en de avondklok. Bij velen is de nood zeer hoog!

Het “echte” nieuws wordt ons NIET getoond, het oorlogsgeweld wat overal losbarst, de enorme hongersnood, de grote vluchtelingenstromen, de gruwelijke plannen die  gemaakt zijn en worden om de mensheid te reduceren en volkomen te beheersen, de ernstige manipulatie van het weer, de enorme vervuiling van de aarde, het water en de lucht, het wereldwijd bouwen van detentiecentra, de fraude bij de verkiezingen in Amerika, de wereldwijde satanische netwerken, de enorme corruptie enz. En dan is er ook het goede nieuws, dat in heel veel landen miljoenen mensen de straat op gaan en massaal laten weten dat zij hun vrijheid opeisen.

De krachten die onze wereld willen regeren zijn gering in getal, misschien 0,001 % en ze hebben maar één doel: EEN NIEUWE WERELDORDE.
Het goed voorbereidde duistere plan, heeft bewust een onzichtbaar monster gecreëerd: ANGST, waardoor de verbinding tussen lichaam en geest ernstig wordt ondermijnd.
Zo worden wij de “makke schapen”, die zonder zelf nog na te denken alle regels opvolgen. We laten ons vaccineren, dragen gezichtsmaskers en houden ons krampachtig aan de anderhalve meter…….

Maar ook wij, als vertegenwoordigers van het Licht hebben een doel: ONZE NIEUWE WERELDORDE en wij zijn met vele miljoenen.
Wij hebben de keuze voor een leven in vrijheid, zoals wij zijn bedoeld, of een leven in gevangenschap, waarbij wij slaven worden.

Gelukkig is er ook een ander plan: HET VERNIEUWDE WERELDPLAN. Dit is gebaseerd op Licht en Liefde in vrijheid!
Veel groeperingen vanuit het Licht ondersteunen de aarde en al wat leeft tijdens het transformatieproces naar de nieuwe aarde.
Het wordt geen gemakkelijke tijd! De verdrukking is groot en zal nog in alle hevigheid toenemen.
Het oude moet verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe.
Wij worden tijdens dit proces liefdevol begeleid vanuit de Lichtwereld.

Kom, laten we opstaan, ons bewustzijn verhogen, onze Goddelijkheid voelen en voeden, het Licht en de Liefde leven, ons met elkaar verbinden en doen waarvoor we gekomen zijn.
Zo vormen wij samen één groot Licht!
En vergeet niet de prachtige uitspraak van Martin Luther King:
“Voor het slagen van het kwaad, is niets anders nodig, dan dat goede mensen niets doen.”
Dus……..laat zien wie je ECHT bent en sta op!

Een medewerkster van Source of Light.

 


6-2-2021

Zoals we allemaal kunnen zien en ervaren, is er wereldwijd zeer veel gaande op aarde. Regels, geboden en verboden volgen elkaar in een razend tempo op en de angst, eenzaamheid en verwarring onder de mensen nemen toe. Ook is er veel boosheid en verdriet om al het leed.
Het raakt ons allemaal en beïnvloedt ons functioneren op alle terreinen.              
Gesloten scholen, een avondklok, verplicht thuiswerken, geen of nauwelijks nog sociale contacten, veel verborgen leed, horeca en winkels die gesloten zijn, kortom een enorme inperking van ons “mens-zijn”.

Er is een Vernieuwd Wereldplan, waar velen van de aarde en vanuit het Licht aan meewerken. Dit om te zorgen dat het transformatieproces, zoals dat al heel lang geleden is voorzegt, in goede banen wordt geleid. Ook wij kunnen hieraan meewerken, door onze Licht en Liefdeskracht te laten stralen naar alle noden en we mogen weten dat dit verlichting en verzachting brengt.

De onderstaande tekst heb ik half januari 2021 mogen ontvangen en geef dit graag aan u door:

                   Het Vernieuwde Wereldplan en de situatie op aarde.                 

 “Zoals u weet, nemen de verwikkelingen op aarde in kracht toe en Wij beseffen en begrijpen, dat dit veel onrust brengt op uw aarde, zeer veel!
De maatregelen die getroffen worden, overtreffen alles en brengen u, mensen van de aarde in zeer moeilijke posities en omstandigheden.
De vrijheid om bijeen te zijn, om samen krachten te bundelen of samen te zingen, alles wordt u ontnomen.
Eenzaamheidsgevoelens treden op onder zeer velen en onbegrip over hetgeen wat plaatsvindt.

En ergens wordt dit ook noodzakelijk geacht, omdat een ieder nu met zichzelf geconfronteerd wordt en meer gericht is op zichzelf en daardoor de mogelijkheid ontstaat, om ook dieper af te dalen in zichzelf. Niet meer bekrachtigt door vele mensen om hen heen.
Wij bemerken dat dit bij meerderen ten goede gaat keren, maar ook is er de verontrusting dat velen zich afsluiten met boze gedachtegangen. Dit geeft verontrusting. 

Veel op uw aarde is momenteel in beweging, zeer veel! Maar u weet, dat velen vanuit de Lichtwereld met u, mensen van de aarde, verbonden zijn. 
Zeer velen hebben hier geen weet van en zij, deze mensen zijn zeer ongerust, angstig, boos, gefrustreerd, al deze energieën zijn bij velen aanwezig. Niet bij allen.
Deze energieën van angst en boosheid verspreiden zich ook over uw aarde en geven op bepaalde momenten, een zeer drukkend gevoel.
Maar u bent bij machte u hier uit te werken en tegelijkertijd uw Licht te laten schijnen over uw aarde. Want juist dit is zozeer noodzakelijk.
Licht, vergezeld van Liefdeskracht, stralen over uw aarde. Want u weet, zoals velen, dat alleen deze energieën werkelijk verzachting kunnen brengen, daar waar nodig is.

 Zoals u weet, dient uw aarde daar waar u vertoeft, geheel gezuiverd en gereinigd te worden. En u weet ook, dat hier nog enige tijd aan verbonden zit.
In die tijd blijven Wij u vragen, om uw Licht en Liefdeskrachten te blijven handhaven en u niet te verliezen in zorg en/of verdriet. 
Want zoals u op de hoogte bent, wordt uw aarde op deze wijze wel geschoond.
Maar weet dat dit gebeuren nog maar een begin is, van alles wat nog meer plaats gaat vinden. En daarvoor vragen Wij u, raak hier niet over in zorg of verdriet om het vele gemis wat wegvalt.”

Ja, er zal heel veel verdwijnen. Het is ons bekend dat dit hoort bij de zuivering van de aarde. Er zal echter ook veel gespaard blijven voor vervuiling en verwoesting. 
Hier mag ik regelmatig informatie over ontvangen. Ook hoe dit in zijn werk zal gaan. Hier voel ik mij steeds weer verwonderd over en dankbaar voor.
Als de tijd rijp is, zal ik dit met blijdschap bekend gaan maken. Daar dit hoop geeft voor de toekomst. Hoe ernstig momenteel alles er ook uit ziet op de aarde. 
ER IS OOK HOOP! 
En daar mogen wij ons aan vasthouden in deze verwarrende tijd.

Een liefdevolle Lichtgroet voor allen,
Debora en medewerkers.
19 januari 2021

VERONTWAARDIGING OVER GEBODEN EN VERBODEN

Het gebeuren op aarde neemt ernstige vormen aan. De geboden en verboden blijven elkaar opvolgen en al deze regels brengen veel angst, onrust, eenzaamheid en zorg onder velen. 
Doordat winkels, bedrijven, werkplekken en scholen langer gesloten blijven, nemen in veel gezinnen stress en spanningen toe, met alle gevolgen van dien. De vraag is of dit echt allemaal noodzakelijk is, ook al denken velen dat dit goede maatregelen zijn.

Met verontwaardiging vernam ik steeds weer nieuwe maatregelen, die aangekondigd werden en deze nam toe, toen ik vernam dat de scholen nog langer gesloten moesten blijven en er sprake zou zijn van een “avondklok”. Nog meer isolatie, eenzaamheid, angst en afgeslotenheid. Met welk resultaat? Met welk doel? En wat zijn de gevolgen op korte, maar zeker ook op langere termijn?

Natuurlijk is Corona een ernstige ziekte en zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat er meer mensen besmet worden en de zorg op een goede wijze kan blijven functioneren.
Maar is alle ophef terecht? En zijn alle maatregelen echt allemaal nodig? Of is er iets anders gaande?
Dat hier een heel ander plan achter zit wordt mij en meerderen duidelijk.
Want waar is de oprechte zorg voor de enorme stroom vluchtelingen? De duizenden die sterven van de honger? Het grote aantal kinderen dat lijdt onder mishandeling en misbruik? En hoe kan het toch dat tijdens deze Corona crisis de rijken rijker en de armen armer zijn geworden?

Maar laten we niet vergeten, dat er ondanks dit alles toch veel goeds aanwezig is en zal blijven. Een hoger bewustzijn ontwaakt bij velen, er is meer zorg voor elkaar, mensen verleggen hun grenzen, ontdekken bij zichzelf onvermoede talenten en er ontstaat een diep verlangen naar echte verbondenheid met elkaar.
Vanuit de Lichtwereld wordt veel hulp geboden , waardoor enige verzachting optreedt.
En ook wij mogen en kunnen met positieve gedachten, meditatie, gebed en ook daadkracht, onze medewerking hieraan verlenen. En onthouden dat uiteindelijk alles goed komt.

De volgende woorden werden vanuit het Licht gesproken:

Veel op uw aarde is momenteel in beweging, zeer veel. Maar u weet, dat velen vanuit de Lichtwereld met u, mensen van de aarde, verbonden zijn. Zeer velen hebben hier geen weet van. En zij, deze mensen zijn zeer ongerust, angstig of boos. Al deze energieën verspreiden zich ook over uw aarde en geven op bepaalde momenten een zeer drukkend gevoel.
Maar u allen bent bij machte hier los van te komen en tegelijkertijd uw Licht te laten schijnen. Want juist dit is zozeer noodzakelijk! Licht, vergezeld door Liefdeskracht, kunt u laten stralen over uw aarde. Want u weet, zoals velen, dat alleen deze energieën werkelijk verzachting kunnen brengen, daar waar nodig is.”

Er is een prachtig Plan voor de aarde. De aarde wordt gezuiverd van alles wat niet van het licht is , dit om plaats te maken voor een nieuwe aarde. Dat dit gebeurt, staat vast.
Stapsgewijs zal ons bekend gemaakt gaan worden hoe dit mooie ” Plan” zich verder zal gaan ontwikkelen.

Een Lichtgroet,
Debora.16 januari 2021
Liefdevolle waarschuwing

Wij zijn enige tijd geleden liefdevol gewaarschuwd, dat de mogelijkheid bestaat, dat de elektronica voor enkele dagen zal kunnen uitvallen.
Dit bericht kunnen we naast ons neerleggen of er enige aandacht aan geven, hier is een  ieder vrij in.

Voor ongeveer drie dagen voedsel in huis hebben en bovenal extra water is aan te bevelen. Enkele kaarsen en een zaklamp bovendien.

Ik wens ons allen wijsheid en inzicht voor de tijd die aanstaande is.

Debora en medewerkers1 januari 2021

HET GEVAAR NOG STEEDS AANWEZIG

Een paar weken geleden werd er vanuit het Licht gesproken over het grote gevaar wat dreigt.
“Het gevaar wat dreigt en wat te maken heeft met de chemicaliën, is nog aanwezig en daarom, geliefde mensenkinderen van de aarde, blijf uw Liefdeskrachten bundelen. Blijf uw positieve gedachtegangen en uw liefdesgedachten ook voor hen stralen naar die gebieden. Want enkel en alleen door werkelijke liefdes energieën en hoogstaande positieve gedachten, gebundeld met velen, ondersteund door Ons Allen, werkt hier aan mee, dat dat gevaarlijke punt niet bereikt wordt.” 

Dit gevaar is nog steeds niet geweken en daarom wordt opnieuw gevraagd of wij ons gebed en ons Licht willen toevoegen, zodat dit gevaar afgezwakt kan worden. Doet u mee?

“De Profeten op de aarde en veel meer Hooggestegen zielen, zullen zich met zeer sterke gedachtekrachten met elkaar blijven verbinden. De kracht die hier vanuit gaat is overweldigend sterk en zal veel, zeer veel mogen en kunnen voorkomen. Overal op de aarde bundelen zich zuivere krachten met elkaar.

Er wordt getracht hier, steeds opnieuw, verwarring in aan te brengen, maar Wij zeggen u dat deze verwarring ook steeds weer spoedig zal verdwijnen, zodat het krachtige Licht gehandhaafd kan blijven.