Laatste nieuws

Lieve allen,
Onderstaande tekst van Ada Bouwma wil ik graag met meerderen delen.
Het zou kunnen zijn dat het ook jouw hart aanraakt.
In Liefde,
Debora

Boodschap van Moeder Aarde!

Zoveel mensenstemmen buitelen op dit moment in onze tijd over elkaar heen.
Schreeuwend, tierend, krijsend, bulderend, gelijk zoekend, dwingend…….

Ja, ieder mens heeft een eigen stem,
een eigen idee, een eigen mening,
een eigen plan, een eigen beeldvorming.

Ja, ieder mens is een weg aan het zoeken
door het donkere, door het massale, door de waanzin, door de wanhoop.

Maar door al die stemmen van de vele mensen hier op Aarde,
die allemaal iets roepen, iets willen vertellen,
het gelijk aan hun kant willen….
Is er één stem die bijna niemand meer hoort:
de stem van Moeder Aarde,
die alle wezens die ópen in haar wonen,
wil toespreken, wil vertellen over háár verdriet
over háár zorgen, over háár pijn!

Maar ze wil ook vertellen over haar grootsheid,
dat alles zal verlopen zoals ZIJ het wil,
zoals zij het samen met het Universum heeft afgesproken.
Zij en niemand anders heeft
het leven hier op Aarde in handen,
zij bepaalt of de mensheid hier kan blijven, kan verblijven.

Haar stem gaat bijna teniet tussen al het geschreeuw,
al het gebulder…….maar gelukkig, er zijn er enkelen
die haar wel verstaan, die wél haar verhaal begrijpen,
die haar, ónze Aarde een stem willen geven.

Luister dus goed of je de stem van Moeder Aarde hoort,
die je écht iets te vertellen heeft.
Luister naar de wind, de regen, de donder en bliksem, naar de zomerbries.
Zó kan zij haar boodschap geven, en heel, heel soms
is er een mens die de woorden vindt om
haar boodschap te vertellen……dus luister goed,
tussen regendruppels, tussen windvlagen, tussen bliksemschichten
vind je het antwoord van onze Moeder Aarde.

-----------------------

Gebed van White Eagle:
Moge het licht van Christus dat in mijn hart schijnt
over mijn gedachten waken en mijn spreken
en handelen leiden om mij dienstbaar te maken.

Moge het Licht van Christus van mijn hart uitstralen
om zieken naar lichaam en geest te genezen,
om achterblijvenden te troosten,
om moedelozen op te beuren

Moge het Licht van Christus mijn denkbeelden en
die van alle mensen verlichten,
mij ware wijsheid brengen en
bewustwording van het eeuwige leven en
van de Christus in alle mensen

Dat het Licht van Christus óók in ons hart magopstaan“.
Wij wensen allen goede en gezegende Paasdagen.
Een Lichtgroet, Debora en medewerkers

Want deze oude aarde wordt getransformeerd tot een Nieuwe Aarde,
waar Liefde, Vrede en Gerechtigheid zal heersen.
Waar Harmonie zal zijn en waar al onze verlangens vervuld zullen worden.
In Liefde,
Debora

HOOP

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar geen kind meer zal worden geslagen,
waar geen vrouw meer zal worden misbruikt,
waar vrouwen en mannen
elkaar tot vreugde zijn.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar niemand van de tafel wordt uitgesloten,
waar gastvrijheid de boventoon voort,
waar samen delen heel gewoon wordt.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar niemand meer bang hoeft te zijn,
waar alle leed aan het licht zal komen,
waar zij die gewond en gekwetst zijn, genezen.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar kinderen en ouderen vrolijk zijn,
waar muziek klinkt uit de huizen,
waar licht straalt uit de ogen
van allen die er wonen.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar een bron zal zijn,
die zal overstromen van levenwekkend water.
Waar alle verlangen vervuld zal worden.
De dorst naar liefde en gerechtigheid
wordt getest.


De bron zal vol zuiver water zijn,
De bron zal vol zuiver water zijn,
de rivieren en de zeeën zullen helderblauw zijn.
Geen vis zal nog sterven.
Geen vogel komt nog om in de olie.

Ik hoop op een nieuwe stad,
waar we elkaar opnieuw zullen zien
waar onze ogen opengaan voorgoed,
waar een helder licht ons zal begroeten.


Auteur onbekend

NIEUWE AARDE

Zal er ooit een aarde zijn
waarop mensen niet meer huilen,
waar je niet hoeft weg te schuilen
voor terreur, verdriet en pijn?


Zullen op een goede dag
mensen lachend samenstromen?
Zal er dan echt vrede komen
– nergens meer een bomaanslag?

Ach, we hopen al zo lang,
zoveel dromen en gebeden
en nog steeds wordt er geleden.
Mensen zijn nog altijd bang.

Maar de hoop is niet gedoofd
en de droom zal overleven,
de belofte ooit gegeven
aan de mens die haar gelooft.

Ooit zal er een aarde zijn
zonder haat en bloedvergieten.
Mensen lachen en genieten,
zijn bevrijd van angst en pijn.

Greet Brokerhof – van der Waa1 oktober 2021

DE HOGE RAAAD STELT OPNIEUW EEN ZUIVER WATERGEBIED VEILIG.

Dit bevat een afbeelding van: {{ pinTitle }}

Samen met mijn Zielszuster mocht ik in de afgelopen tijd meerdere zuivere natuurgebieden veiligstellen. Zie hiervoor ook de teksten bij Laatste Nieuws van 25 mei, 11 april en 28 maart.
Als wij ook de inleiding even lezen, zullen wij beseffen hoe belangrijk het is om deze zuivere gebieden veilig te stellen voor verdere aantasting.
Wij worden gevraagd onze aandacht te richten op de Hoge Raad en hun werkzaamheden en vernemen:

‘’De Hoge Raad, deze vraagt om uw aandacht.
Zij zijn op Hoog niveau koortsachtig doorgegaan met hun werkzaamheden en hebben verschillende gebieden vrij weten te stellen tot hun grote vreugde.
Zij ondervonden opnieuw veel tegenwerking, maar lieten zich hier niet door weerhouden.
Er zijn nog enkele schitterende watergebieden door Hen veiliggesteld, waar uw Zielszuster zich diep over verheugt, daar haar hart hier zeer nauw bij betrokken is.

Het water is geheel vrij van ongerechtigheden en zeer schoon van aanzien.
Er bevindt zich veel leven in en is omgeven door mooie natuur.
Het ligt ver van de bewoonde wereld en wordt door heel weinig mensen bezocht.
Een enkele verre afstandswandelaar rust hier even uit en geniet van deze ongerepte natuur, drinkt iets van dat zuivere water en vervolgt zijn weg.”

Na dit alles in ogenschouw genomen te hebben, heffen wij onze geactiveerde Scepters omhoog die samen één kracht vormen.
Door deze kracht ontstaat een beschermende cirkel om het zuivere watergebied heen, waardoor dit alles volkomen veilig wordt gesteld.
Met een dankbaar gevoel vervolgen wij onze weg.

Het is ons een vreugde om dit met meerderen te delen.
We wensen iedereen, ondanks alles, een gezegende tijd toe.

In Liefde,
Debora.

Onderstaande tekst is een vervolg op de teksten van 28 maart: De Hoge Raad met verheugend nieuws en 11 april: De Hoge Raad.

25 mei 2021

DE HOGE RAAD EN HUN WERKZAAMHEDEN.

De Hoge Raad bestaat uit mensen van de aarde, die een diep en zuiver weten in zich meedragen en veel kennis hebben over de natuur. 
Zij staan in verbinding met meerdere Hoge Raden op aarde en met de Hoge Raad, die leeft in de Geestelijke wereld. Zij hebben één gezamenlijke missie, namelijk om te trachten zoveel mogelijk gebieden op aarde die nog zuiver zijn en alles wat daar leeft, veilig te stellen. Dit is een gigantisch en veelomvattend plan, waar zij al langere tijd mee werkzaam zijn. Op hoog niveau bundelen zij hun zuivere krachten tot één kracht. Zij zijn allen in het bezit van geactiveerde scepters, waardoor hun hoogstaande kracht versterkt wordt. Die kracht is nodig om hun werkzaamheden op de juiste wijze uit te kunnen voeren.

De Hoge Raad heeft mijn Zielszuster en mijzelf vanaf het begin van hun reis over de aarde, mede uitgenodigd om hun te vergezellen en om alles vast te leggen, wat veiliggesteld zou worden.
Wij werden door hen opmerkzaam gemaakt op de volgende veiliggestelde gebieden:

NATUURGEBIEDEN                                                                                                                               
Als eerste kwamen wij in schitterende natuurgebieden, die nog nauwelijks door mensen waren betreden. Enkele bomen, prachtige struiken met eetbare bessen en wilde bloemsoorten. Veel vogels, vlinders en allerlei insecten.
Er heerste overal een vredige rust.                                                                                                                                                   
Ook grotere natuurgebieden werden ons getoond, die na de zuivering van de aarde bewoond kunnen worden en waar voldoende mensen in rust en vrede met elkaar kunnen leven en werken.
Er wonen nu praktisch geen mensen, wel leven er veel verschillende diersoorten in rust vrede met elkaar. Meerdere natuurgebieden mochten wij waarnemen die iets afweken van elkaar, maar allemaal schoon van aanzien en met een zuivere verhoogde energie.
Wat een vreugde om hier te mogen wonen na de chaos, die dan op aarde heeft plaatsgevonden en waarbij veel natuurschoon is vervuild en verwoest.

Lees hier verder 

IN LIEFDE.
DEBORA 

18 mei 2021

Voorwoord:

HOE LIEFDE BOOSAARDIGE PLANNEN OM KUNNEN ZETTEN TOT VREDE.

Tijdens een moment van meditatie werd ik meegenomen naar een zeer oude tijd. In die tijd was ik geen Profetes maar Profeet. Uit hetgeen ik mocht zien en waarnemen, bemerkte ik dat met gebundelde universele Liefdeskracht, gevaarlijke en boosaardige situaties omgevormd konden worden tot VREDE.
In die tijd stond voor de meeste volkeren de vrede centraal. Er waren echter ook delen van de aarde waar onrust heerste en er tevens oorlogshandelingen plaatsvonden. Er speelden zich heftige taferelen af op bepaalde gebieden, waardoor er een “tweestrijd” was gekomen, een vorm van oorlog. De andere groep echter wenste alleen maar vrede en hier had men mijn toevoeging als Profeet in nodig, om op een goede wijze deze vrede te handhaven. Hieruit kunnen wij opmaken dat niet door boosheid, haat of geweld een oplossing tot stand komt, maar juist door die universele Liefde.

Lees hier verder. 

13 mei 2021

LICHT EN DONKER

Wat leven we toch in een bijzondere tijd! De scheiding tussen Licht en donker wordt zichtbaarder dan ooit tevoren, voor wie het wil en kan zien. Er zijn mensen die het niet kunnen zien, omdat zij volledig opgaan in hun aardse leven.
Maar er zijn ook mensen, die “wakker” en bewust zijn en die zich volledig richten op het Licht en liever hun ogen sluiten voor het “donker”. 
Toch kan er gevaar kleven aan deze ietwat naïeve houding en hiervan maken de duistere krachten graag gebruik. Zonder dat wij dat dan beseffen, kunnen ze onze gedachten verwarren, verlammen en besturen en zo ons ongevraagd lastig vallen. Hierbij maken zij dus gebruik van onze onwetendheid over hun tactieken.

Daarom in dit bericht wat meer uitleg over de werking van de lagere krachten of tegenkrachten, zodat wij waakzaam kunnen zijn en blijven. Want momenteel hebben de duistere krachten zich verveelvoudigd, dat zien en ervaren wij overal om ons heen. Hun plan is zoveel mogelijk te vernietigen en de mens tot slaaf te maken.
Hiervoor gebruiken zij mensen, die alle belangrijke posities in allerlei organisaties, regeringen en genootschappen hebben ingenomen. Zij werken met een voor de meeste mensen verborgen agenda.

De duistere krachten kennen onze zwakke schakel(s) en gebruiken deze als ingang om via onze emoties, gevoelens en gedachten binnen te komen en eenmaal binnen kunnen ze ons “besturen”. Twijfel, schuldgevoel en angst spelen daarbij een belangrijke rol, waarbij angst hun favoriete voedsel is. Het is niet voor niets dat er nu zo wordt ingespeeld op de angst voor ziekte en besmetting. Deze wordt dagelijks versterkt door allerlei berichtgevingen.

Velen van ons hebben in hun kinderjaren traumatische ervaringen opgedaan en deze niet goed kunnen verwerken. Dit is de reden dat zij dan tijdelijk hun lichaam verlaten en dat is het moment waarop de lagere krachten kunnen binnenkomen.
Uit een dagboek: 
“Er even niet zijn, hoe heerlijk is dat! Even niet die angst, pijn en het verdriet te hoeven voelen. 
Maar een leeg huis trekt andere bewoners aan en voor je het weet, woon je “samen”, ongewild en ongevraagd.”

Iedereen begrijpt wel, dat wijzelf helemaal onze innerlijke woning dienen te bewonen. Dit doe je door de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor al je goede en minder goede eigenschappen, je lichte en donkere kant.
Dat is nodig, zodat jijzelf de regie hebt en houdt over al jouw gevoelens, emoties en gedachten. Hierbij is het voelen, steeds weer opnieuw, van groot belang. 
Want veel mensen beseffen niet goed, dat negatieve gevoelens en gedachten versterkt worden door negatieve entiteiten die zich voeden met onze emoties.

Hieronder staat een tekst die Debora jaren geleden ontving. Hieruit kunnen wij leren dat wij zeker zelf veel kunnen doen. Doe er uw voordeel mee!

Een medewerker van Source of Light

“Hoe kunnen wij Tegenkrachten weren?

Zij, deze negatieve krachten, verliezen terrein als zij onvoldoende voedsel ontvangen.                                    
Let wel, zij verdwijnen dan vooralsnog niet, doch zoeken bij tijd en wijle hun voedsel elders. Steeds echter terugkerend op de plek waar zij zich hebben gevestigd, in de hoop terug te kunnen ontvangen, op zwakke momenten, waar zij gebrek aan hebben.

Zwakke momenten zijn de volgende:

  • Lichamelijke zwakte veroorzaakt door lichamelijk ongemak, waaronder ziekte en/of vermoeidheidsverschijnselen.
  • Momenten van minder alertheid, waardoor oude gedachtegangen weer meer aandacht ontvangen.
  • Boosheid, waar men in blijft hangen, door dit niet uit te spreken.
  • Tijdens te weinig afstemming op de Goddelijke dimensie.
  • In de omgang met mensen, die niet zuiver worden bevonden en een lagere energie met zich meedragen. Ook tijdens uw denken hierover.
  • Gevoel van opperste gelukzaligheid, die voort blijft bestaan.
  • Onzuivere verlangens.

Zie hier een scala aan ingrediënten, die u van het Hogere kunnen afhalen. Hopelijk helpt deze informatie u verder.

12 MEI 2021

ALARM !!

Opnieuw groot gevaar.
Ik word er voor opgeroepen !
Groot gevaar dreigt wederom voor de GIFGAS  AANVAl !!
“Kom bijeen ”  wordt gevraagd .
“Bundel in grote mate. Lichtkracht met elkaar om te trachten dit ernstige onheil te stoppen.
Het  gevaar is momenteel dichter bij dan ooit  !
Alles loopt opnieuw hoog op in Amerika 

Eén druk op de knop en een heel groot deel van de aarde zal verdwenen zijn. 
“Met mensen kinderen en dieren . Niet te vergeten de natuur die voorgoed verdwijnt “
Doe ajb mee met elkaar, of anders alleen.

Enkel met liefde en veel gebundeld licht kracht en toegevoegd Licht vanuit de Lichtwereld zou het nog voorkomen kunnen worden.

Dus doe ajb mee en geef het door en/of kom bijeen.
In Liefde. ❤
Debora en medewerkers 

10 MEI 2021

 HET GEVAAR VAN VACCINS EN TESTEN.

Over dit onderwerp wordt veel gesproken en geschreven en de meningen hierover zijn zeer verschillend van aard. Er zijn mensen die het jubelend in ontvangst nemen en denken daardoor geheel beschermd te zijn voor het angstbeeld van ziekte en dood. Velen met mij zijn er echter van overtuigd dat het tegendeel waar is.
Bekend is dat door deze vaccinaties en testen het prachtige immuunsysteem van de mens wordt aangetast en dat dit zeer ernstige gevolgen kan hebben op langere termijn. 
Niemand weet echter wat die gevolgen zijn, omdat het een “experiment” is.
Het vaccin bevat stoffen die de verbinding van de mens met de Bron, het Goddelijke bewustzijn verbreekt. Hierdoor worden wij “losgekoppeld“ van onze ziel en zijn dus een zielloos wezen geworden, een soort robot.

 “Steiner voorspelde dat er eind 20e en begin 21e eeuw een beweging zou zijn van grote machtige bedrijven, die tot doel hadden om de verbinding tussen de mens en de hogere werelden te verbreken en als het ware de menselijke ziel weg te halen.”

In een ras tempo worden er miljarden vaccins gemaakt om de hele wereldbevolking in te enten. Het trieste is dat niet alleen volwassenen, maar ook schoolgaande kinderen en jongeren geïnjecteerd worden. En zelfs wordt overwogen om de kinderen vanaf twee jaar te vaccineren. En het zal niet bij deze vaccinaties blijven, want dit is pas het begin. 
Zo worden gezonde mensen ziek gemaakt, soms zelfs met de dood tot gevolg.
Het absurde is, dat wij meer en meer verplicht worden dit aan te gaan, op straffe van uitsluiting van veel normale levensbehoeften. 
Mijn innerlijk geeft aan geen gehoor te geven aan de oproep om mij te laten vaccineren.

Ook de testen, die op grote schaal plaatsvinden zijn niet zonder gevaar.
Via de PCR testen kunnen bepaalde stoffen ons lichaam binnengebracht worden, waardoor onze pijnappelklier beschadigd kan raken en onze verbinding met de Goddelijke wereld verstoord/verbroken wordt. De pijnappelklier is dus eigenlijk een ontvangststation waardoor wij het contact met de spirituele wereld onderhouden.
Dan zijn wij a.h.w. op afstand bestuurbaar door krachten die niet van het licht zijn.
En dat is tevens het doel van de duistere krachten, de totale controle over de mensheid.

Zover mag het niet komen! Wij zijn en blijven Goddelijke wezens met een eigen vrije wil. Laten wij ook hiervoor ons Licht en onze Liefde laten stralen.

IN LIEFDE

DEBORA

Ter bescherming van onze rechten zijn er wetten zoals de Grondwet en de wet publieke gezondheid. De maatregelen die de overheid neemt grijpen in toenemende mate in op de (grond)rechten en individuele belangen van de burgers. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

4 mei 2021    

Ik, Debora, heb het volgende bericht ontvangen:

UNIVERSELE LIEFDESKRACHT DAALT AF VANUIT DE HOOGSTE REGIONEN OM DE AARDE EN HET MENSDOM TE BEKRACHTIGEN. 

DE EERSTE BEGINSELEN VAN HET GROOT OFFENSIEF  

Wij hebben u al eerder kennis laten maken met de HOGE RAAD en wat zij vertegenwoordigen op aarde.              
Maar los van de Raad, is er ook een GROOT OFFENSIEF. Hoge Zielen vanuit het Licht en hoogwaardigheidsbekleders (iemand met een vooraanstaande maatschappelijke positie) uit meerdere landen maken hier deel van uit. Zij wonen verdeeld over de hele aarde en zijn regelmatig in het geheim bijeen, om met elkaar op een goede wijze te overleggen.
De leden zijn uiterst bekwaam, hoog opgeleid, zuiver van aard en dragen veel kennis en weten met zich mee op velerlei gebied.
Zij werken niet alleen samen, maar ook met bewoners van de Binnenaarde en bewoners van andere planeten.

Op hoog niveau wordt er gesproken over veel belangrijkheden die op aarde  plaatsvinden en gevaar inhouden voor het behoud van de aarde.
Het belangrijkste doel van de vele besprekingen die gevoerd worden, is om de aarde te redden uit de vele gevaarlijke situaties. Hierbij kunnen we denken aan het gebruik van chemicaliën, waaronder gifgassen, maar ook de zeer gevaarlijke stoffen die terechtkomen in ons drinkwater.                                                                                                  
Als er werkelijk ernstig gevaar dreigt, zal er vroegtijdig worden ingegrepen.

Hoge Zielen vanuit het Licht dalen regelmatig af naar de aarde in mensengedaanten, waardoor zij niet zullen opvallen. Zij verspreiden zich over de aarde om van dichtbij te zien, te voelen en waar te nemen hoe het op de aarde gesteld is. Schrikbarende taferelen zien zij en gruwelijke plannen komen hen ter ore. Met deze opgedane kennis en beelden keren zij weer terug naar de veilige plek waar zij vertoeven en daar wordt alles verder besproken met elkaar.

Het gevaar op aarde is ontstellend groot en het leed dat geleden wordt evenzo.
Nu er ook allerlei oorlogshandelingen worden uitgevoerd, is het gevaar nog groter dan voorheen. Er is haast geboden om hier een einde aan te maken, voor het te laat is.
Er is een Vernieuwd Plan opgesteld om de aarde vroegtijdig te redden van het vele gevaar wat er speelt en wat dreigt op de aarde en van de chaos die hierdoor ontstaat. Hier gaan veel tot zeer veel besprekingen aan vooraf, waarin alles tot in de kleinste details wordt besproken. Alles onder leiding vanuit de Lichtwerelden en onder leiding van de Heilige Meester. In Liefde en met veel verantwoordelijkheid bespreken ze ieder detail, voor er weer een klein besluit wordt genomen.

Eén van de belangrijkste onderwerpen bestaat uit de vervuiling van de aarde, die al heel lang plaatsvindt en nog steeds doorgaat en wat groot gevaar inhoudt als dit niet vroegtijdig zou worden gestopt. De ernstige aantasting van Moeder aarde is bij allen diep binnengedrongen en beseft wordt, dat dit alles werkelijk zo snel mogelijk gestopt dient te worden.

Er worden veel onderwerpen besproken:

* Welke maatregelen en stappen dienen gezet te worden?

* Wat moet per direct gestopt worden en wat op langere termijn?

* Wat zijn de gevolgen van de vele verwoestingen en uitbuiting van uw aarde?                               

* Hoe dit stop te zetten?

* Hoe kan de aarde worden geschoond? Op welke wijze?

* Wie stelt zich hiervoor beschikbaar?

* Welke maatregelen dienen getroffen te worden om verdere vervuiling tegen te

   gaan en bepaalde grondstoffen veilig te stellen?

* Aandacht voor de gletsjers, ijsgebieden en enorme aardverschuivingen.

* Ook aandacht voor de nog enigszins onbekende bedreigingen en gevaren!

 

Deze onderwerpen zullen één voor één besproken gaan worden in het bijzijn van mij, Debora en de Grote Vrouwe, daar ook wij bepaalde diepe kennis in ons meedragen.    
Ik dien mijn kennis en weten hierover bekend te maken aan hen allen, zij zullen dan daarmee aan het werk gaan en dit verder met elkaar bespreken. Aan de Grote Vrouwe en aan mij, Debora, wordt gevraagd tijd vrij te maken en regelmatig in hun midden te verschijnen met krachtige gedachtegangen.
Allen die hun medewerking verlenen aan dit Groot Offensief zijn in het bezit van geactiveerde scepters en deze dienen samengevoegd te worden tot één kracht.
Enkel en alleen vanuit deze gebundelde krachten kunnen de juiste besluiten genomen worden. Er is als eerste gekozen voor de vervuiling van de aarde.

In de voorgaande tijd is mij, Debora, gevraagd om hier nog geen melding van te maken en om het zwijgen hierover te bewaren. Daar het gevaar zich momenteel zo snel vermenigvuldigt, hebben ikzelf en de Grote Vrouwe, toestemming ontvangen om hier nu bekendheid aan te gaan geven. 

Dit hele gebeuren is zeer hoogstaand en blij makend.

In Liefde, 
Debora

3 mei 2021
GEVAAR DREIGT

Ondanks dat positieve berichten ons benaderen vanuit verschillende bronnen,
dreigt er ook ernstig gevaar. 
Zondag 2 mei ontving ik vanuit het Licht het bericht, dat er groot gevaar dreigde.
En dat dit uit een andere hoek zou komen dan menigeen zou verwachten.
“ Verwacht een inval wat ernstige gevolgen heeft voor al het leven. “

Na korte tijd werd mij duidelijk dat het “gevaar” dat mij bekend was gemaakt, een ernstige GIFAANVAL inhield.

Enkel met gebundelde Lichtkrachten van ons mensen en Hoge energieën vanuit de Lichtwereld, bestaat de mogelijkheid dat dit nog voorkomen kan worden.
Nu dus de dringende vraag en oproep om hier met ons allen goede aandacht aan te geven.
We zijn dus niet onmachtig. De vraag is ook om dit bericht zoveel mogelijk door te geven.

Samen zijn wij krachtig. En laten wij niet vergeten dat het Licht overwint!

26 april 2021

STIL IN HET VERBORGENE ONTWAAKT HET LICHT

Tijdens mijn meditatie vroeg ik kracht om de juiste en zuivere informatie te mogen ontvangen wat op dit moment belangrijk was om vast te leggen. Na enige stilte kwam het volgende antwoord:
“Wij zullen alles in het werk stellen Debora om aan uw verzoek te voldoen. Doet u het aan de Onze! Wij zullen elkaar vinden in gelijkwaardigheid. En op deze wijze samenwerken om de aarde te verlossen van het kwaad dat regeert en het mensdom op een ergerlijke wijze onderdrukt en manipuleert. Het tracht de vrijheid van mensen volkomen te ontnemen en zoveel mogelijk levens te vernietigen. De Elite en allen die bij hen horen, bedrijven gruwelijke misdaden in het geheim. Wij echter zeggen u, dat alles helder gemaakt zal gaan worden en de daders niet ongestraft zullen wegkomen.


Meer verborgenheden zullen kenbaar en hoorbaar gemaakt gaan worden. De aarde gaat zich ontdoen van alle negativisme, leugens en onwaarheden, die u allen ter ore zijn gekomen.
Het gejammer van vrouwen en kinderen wat weerklinkt, die met meedogenloos geweld misbruikt en ontkracht worden, wordt niet of nauwelijks gehoord. Echter aan dit leed en nog veel meer, zal een einde gemaakt worden en de schuldigen, zij die zich laten gebruiken door duistere krachten, zullen op welke wijze dan ook hun loon ontvangen. De aarde in beroering en smart. Het menselijk ras, het dierenrijk en al het leven is in gevaar.


Er is echter ook een andere kant in al het leed aanwezig, de vernieuwing geliefde mensen. Er daagt licht aan de horizon. Stil in het verborgene ontwaakt het Licht. Hard wordt gewerkt aan het vernieuwde Wereldplan, een plan schoon in aanzien, inhoud, reinheid en zuiverheid. Het mensdom zal in vrede en gelijkwaardigheid verder leven met elkaar in eenheid, Liefde en harmonie. De natuur zal weer opbloeien, het verwoeste weer opgebouwd, de vervuiling geschoond, de luchten en de wateren gereinigd en alles weer hersteld, de bewaarde gebieden opnieuw bewoond door rechtschapen bewoners, door hen die het Heilig vuur in zich meedragen. Herstel geliefden, herstel van de vernietiging die plaatsvindt. Vanuit de hoogste regionen is het Plan opgesteld om uw aarde te redden van de ondergang, die men tracht te creëren. Liefde, Universele Liefde is de drijfveer in dit alles. Liefde voor het behoud van de aarde en Liefde voor al het leven.


Nog is het niet zo ver, want de verdrukking zal nog toenemen tot het moment daar is, dat het bevel zal klinken: “GENOEG”, nu is het genoeg. Dan zullen trompetten klinken en het feest een aanvang nemen. 
Houd u vast aan deze belofte, wanneer de verdrukking toeneemt. Alles is in paraatheid gebracht en het uur van de waarheid aangebroken. Bereid u hier goed op voor. Het trompetgeschal zal klinken en het wonder zich openbaren. Voort, zegt dit voort! Houd moed en houd u vast aan de vele vernieuwingen die zich zullen aandienen. Vrede zal heersen, vrede en rechtvaardigheid.”

 

In Liefde, Debora

11 april 2021

DE HOGE RAAD.   

De leden van de Hoge Raad leven op een geheime plek op aarde en van daaruit wordt dus op zeer Hoog niveau samengewerkt met andere Hoge Raden, die elders op aarde wonen.

Zij zijn niet alleen op zoek naar het veiligstellen van zuivere natuur- en woongebieden, ook tracht men op grote schaal zoveel mogelijk diersoorten en mensen van verschillende rassen en culturen, veilig te stellen. 
Zij wensen dus te redden en veilig te stellen wat nog gered kan worden.
Dit is een gigantisch gebeuren en een zeer uitgebreid plan.
Op deze wijze zal de nieuwe aarde ontstaan.
Ik vroeg mij af wie op die veiliggestelde gebieden zouden wonen en vernam :

“Degenen die alles overleeft hebben en zuiver bevonden worden deze plekken te bewonen en enige kennis in zich meedragen over natuur en bewoning.
Er zal een zeer krachtige eenheid ontstaan onderling en veel wijsheid hoe verder te leven onder deze omstandigheden. En alles zal omlijst worden met zeer veel Liefdeskracht en bezieling.
De gebieden die verwoest zijn, zullen door zeer veel Lichtwerkers weer opgebouwd worden.”

Ondanks alles wat plaatsvindt op aarde aan verwoesting en vervuiling, kunnen wij toch blij en dankbaar zijn, omdat wij mogen weten dat zoveel leven en wonderschone natuur gespaard zal blijven.

Wordt vervolgd!

Een Liefdesgroet voor allen.

Debora en medewerkers.


6 april 2021

DE VERBORGEN KINDEREN.

Wij horen er nauwelijks iets over in de reguliere media, maar jaarlijks verdwijnen er miljoenen kinderen. Er bestaat nl. een grote wereldwijde “markt”, waar kinderen worden verhandeld voor allerlei doeleinden. Zo komen zij o.a. terecht in de kinderhandel, de prostitutie of in netwerken van (satanisch) misbruik. Dit wordt al eeuwenlang verborgen gehouden.

Met afschuw en pijn in mijn hart, komen de berichten over de verborgen kinderen en het leed wat hen wordt aan gedaan, steeds dieper bij mij binnen.
Ongeloof en afschuw dat dit misbruik al zo lang bestaat en tot op heden nog steeds doorgaat.

Ik spreek over de miljoenen kinderen, die op welke wijze dan ook geronseld zijn en nog steeds worden.
Zij worden soms in containers verscheept en o.a. in ondergrondse gangen, kelders  en bunkers verborgen gehouden en zo geheel van de buitenwereld afgesloten, vaak langdurig.
Op velerlei wijze gebruikt en misbruikt door de zogenaamde elite, leden van koningshuizen, het Vaticaan, personen uit regeringen en meerderen, in onze ogen bekende en vooraanstaande lieden.
Het bloed van deze kinderen wordt mede afgetapt en gedronken op bepaalde seks orgieën en bijeenkomsten. Er worden zelfs ceremonieën georganiseerd, waarbij onschuldige baby’s worden geofferd aan “Satan”.
Het is werkelijk niet te geloven en te bevatten wat zich daar in het verborgene afspeelt.
Het leed wat deze miljoenen kinderen wordt aangedaan is niet in woorden weer te geven.

Het vervult mij met diepe pijn, terwijl ik dit afschuwelijke leed tracht te verwoorden.
Het moet echter naar buiten gebracht en bekendgemaakt gaan worden. Want hierdoor kan dit mensonterende kinderleed gestopt worden.
Het heeft even geduurd bij mij en misschien wel bij meerderen, voordat de werkelijkheid en de omvang van dit afschuwelijk gebeuren door begon te dringen. 
Vanuit verschillende kanten komen soortgelijke berichten aan het licht. En soms nog erger dan ik nu verwoord heb.

Onze verantwoordelijkheid wordt gevraagd om hier meer aandacht en bekendheid aan te geven.

Het volgende werd mij aangereikt:
Er dient aandacht geschonken te worden aan dit onmenselijk leed van de kinderen. Hier dienen meerderen voor bijeengevoegd te worden, om hier bekendheid aan te geven, maar ook om uit te wisselen wat er eventueel gedaan zou kunnen worden.

Aan mij, mijn Zielszuster en medewerkers werd vervolgens gevraagd of wij bereid waren om deze verantwoordelijkheid te aanvaarden. En hierin hebben wij toegestemd.
Hier dient nu meer bekendheid aan gegeven te worden, waardoor wij met elkaar krachten kunnen bundelen in wijsheid, met inzicht, maar bovenal met Liefde hoe wij samen kunnen bijdragen aan het volledig tot stoppen brengen van deze vreselijke wantoestanden.

Als eerste beginnen wij  met deze oproep te plaatsen, in de hoop dat velen zich aangesproken voelen om hieraan te willen bijdragen. Vervolgens nodigen wij meerderen uit om hier op te reageren.
Dit kan via contact of mail:  info@source-of-light.nl
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Debora en medewerkers


28 maart 2021                       
                     
Voorwoord

De ernst van de toestand op aarde neemt in hevigheid toe. Hier zijn velen van op de hoogte. 
Een gevaarlijke situatie is ontstaan, nu er ook bepaalde oorlogshandelingen worden uitgevoerd en er tevens de dreiging is, van het inzetten van nucleaire wapens.
Hierdoor zal er nog meer verwoesting, vernietiging en vervuiling zijn, mits dit vroegtijdig gestopt zal gaan worden.

Gelukkig zijn er ook andere positieve ontwikkelingen gaande.
Hier mag ik al langere tijd informatie over ontvangen en ook aan meewerken.
Nu is de tijd aangebroken dat dit bijzondere nieuws, met toestemming vanuit de Lichtwereld, naar buiten gebracht mag gaan worden.
Doordat er veel verwoestingen zullen komen op aarde, zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen om veel zuivere gebieden bij voorbaat veilig te stellen.

                “DE HOGE RAAD MET VERHEUGEND NIEUWS”

Al enige tijd mag ik, Debora, samen met mijn Zielszuster, informatie ontvangen over een groepering, die zich kenbaar heeft gemaakt als “DE HOGE RAAD”.
Dit is een groep mensen op aarde met een verhoogd bewustzijn.
Zij dragen veel kennis en wijsheid met zich mee aangaande de natuur en beseffen het gevaar, dat steeds meer zuivere natuurgebieden worden aangetast door toedoen van mensen. En dat dit gevaar in hevigheid zal toenemen, doordat de aarde wordt blootgesteld aan veel giftige stoffen en chemicaliën.
Zij hebben een plan opgesteld om veel zuivere woon- en natuurgebieden veilig te stellen.

Hierbij werken zij samen met meerdere groeperingen op aarde, op hoog niveau met sterke gedachtekracht, echter ook op zeer hoog energetisch niveau.
Dit gebeurt onder leiding van Hooggestegen Zielen vanuit het Licht en de zeer Hoge bezielde Heilige Meester, die op aarde vertoeft.
De Hoge Raad van de aarde staat in nauw contact met de Hoge Raad in de Lichtsferen.

Het is een goed doordacht en voorbereid plan, waarin dus belangrijk en goed werk wordt gedaan om te voorkomen dat veel mooie en zuivere gebieden verloren gaan. Verheugend is, dat er inmiddels goede en hoopgevende resultaten bereikt zijn door deze zeer bijzondere samenwerking. 

Ik heb vernomen dat ook bepaalde zeeën en wateren veilig gesteld worden en gletsjers, sneeuwgebieden, regenwouden enz. Wat fantastisch om dit te mogen vernemen, daar het hoop geeft voor de toekomst die ons wacht. 
Van de gebieden op aarde die al zijn veiliggesteld, zal ik regelmatig iets bekendmaken op deze website.

In liefde,
Debora.

24 maart 2021

DE VERWACHTE EXPLOSIE ZEER DICHTBIJ

Al langere tijd is er gesproken over de totale sluiting van de Profetenkring en welke gevolgen dit zal hebben voor alles op aarde.
Dit zal dus een grote verandering ten goede zijn, vanwege de gevaarlijke toestand die op aarde is ontstaan.

Tijdens de sluiting van de kring zullen enorme krachten vrijkomen, die een explosie zullen veroorzaken. Zelfs de hemellichamen zullen hieraan meewerken met krachtige lichtflitsen.
Dit alles zal tot ver over de aarde vernomen worden.

Meerdere mensen zijn hiervan op de hoogte en zullen dit met gejuich ontvangen en weer anderen zullen in angst raken, vanwege de kracht waarmee dit gepaard zal gaan.

Dit belangrijke gebeuren zal in de nacht plaatsvinden, zoals al eerder is bekendgemaakt.
Het tijdstip wordt door God bepaald en is nu heel dicht genaderd.

Na dit alles zullen alle menselijke plannen, die niet van het Licht afkomstig zijn, voor een korte tijd stilgelegd worden. Dit om erger te voorkomen.
“Het mensdom zal mede hierdoor tot een hogere Lichtfrequentie worden gebracht”

Van ons allen wordt gevraagd hier onze Licht en Liefdeskracht aan toe te voegen en ons hier met stil ontzag op voor te bereiden.

Liefdevolle Lichtgroeten voor allen.

Debora en medewerkers

p.s. Bij de teksten van 6 en 14 december 2020 op deze pagina is ook aandacht besteed aan de sluiting van de kring en de explosie.

16 maart 2021

VEEL GEBEURT ACHTER DE SCHERMEN


Nog steeds zijn er veel berichtgevingen die van veel kanten naar ons toekomen. 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan veel duistere plannen, om de mensheid en deze prachtige planeet volledig in bezit te nemen.
Met alle macht wordt getracht om te voorkomen dat deze plannen bekend gaan worden. De druk en de pressie zijn groot en veel mensen zijn inmiddels verstrikt geraakt in angst en onzekerheid.
Veel mensen denken ook echt dat deze huidige situatie slechts tijdelijk is en straks, als iedereen zich maar laat testen en vaccineren, het normale leven terugkeert.
Dat dit echter een “illusie” zal blijken, zal velen in verwarring brengen. En als de verborgen waarheden bekend gaan worden, zal de paniek pas echt uitbreken.
Ook in ons land wordt er hard gewerkt om via een nieuw wetsvoorstel een quarantaine wet in een zeer korte tijd (4 dagen!) in te voeren. Bijna niemand is hiervan op de hoogte. En nu is er opnieuw een ingrijpende wetswijziging in de maak. Wij mogen straks zonder corona paspoort niet meer naar evenementen, musea, restaurants en nog veel meer. Dit alles gebeurt zonder dat veel mensen hier weet van hebben o.a. door de onophoudelijke stroom berichtgevingen over de verkiezingen.
Wij zijn echter niet onmachtig! Laat je stem horen, daar waar het kan!
En door ons krachtig te verbinden met elkaar en het Licht, mogen we Licht en Liefdesstralen zenden naar alle plaatsen en situaties, waar duistere plannen worden beraamd en ten uitvoer gebracht. Hierdoor kan verlichting en verzachting optreden.
En laten we vooral niet vergeten dat er ook zeer goede en mooie dingen gebeuren, zoals het bericht dat het Hof in Den Haag de aanklacht wegens schending van de Neurenbergse Code van de Israëlische regering heeft aanvaard.

11 maart 2021

MISLEIDING TREEDT OP WAARDOOR GEVAAR DREIGT.

Vanuit het Licht werd ik opgeroepen dat er gevaar dreigde en dat er in spoedberaad bijeen werd gekomen.

Toen ik vroeg wat er gaande was, vernam ik de volgende zin: “Verordeningen worden teniet gedaan, wat wil zeggen dat bepaalde goede en duidelijke afspraken gevaar lopen, wat extreme gevolgen kan hebben voor de samenleving.”

Toen ik vroeg welke verordeningen er bedoeld werden, was het antwoord: “Bepaalde wetgevingen die van groot belang zijn voor de samenleving en die men op slinkse wijze wil veranderen, waardoor STEMRECHTEN NIET MEER GELDEN.”

Ons allen wordt gevraagd hier bekendheid aan te geven en er krachtig Licht aan toe te voegen, in het vertrouwen dat deze wetgeving niet door zal gaan.

Gebundelde Liefdeskrachten kunnen dit alles voorkomen

4-3-2021

LAAT ZIEN WIE JE BENT.

Zojuist hoorde ik op de radio een reclame voor mondkapjes. Ze gebruikten hiervoor wel een mooie slogan: “Laat zien wie je bent.”
De vraag is natuurlijk wel of je jezelf laat zien als je dit “masker” gebruikt, want toon je dan nog je ware gezicht? En wat moet je verbergen? Is dat misschien de mooiste lach, de glimlach?

In nog geen jaar tijd is de wereld en ook onze wereld drastisch veranderd. In een rap tempo zijn er nieuwe regels, wetten, geboden en verboden gekomen, waaraan we ons dienen te houden op straffe van boetes of erger. De psychische gevolgen zijn schrijnend onder alle leeftijdsgroepen, maar (ook) vooral onder jongeren: eenzaamheid, depressies, gedachten aan zelfdoding en veel jonge kinderen die hun levensvreugde verliezen. Er is veel aandacht voor de gevolgen van het virus, maar zo heel weinig voor de zeer ernstige gevolgen voor iedereen op sociaal en geestelijk gebied.
Vrijheden worden enorm ingeperkt en afgenomen, het nieuwe normaal.
Sociale contacten spelen zich voornamelijk af via een beeldscherm. Er zijn berichten waarvan je schrikt, zoals mondkapjes en testen op basisscholen, sterfgevallen na vaccinaties, verplichte isolatie en de avondklok. Bij velen is de nood zeer hoog!

Het “echte” nieuws wordt ons NIET getoond, het oorlogsgeweld wat overal losbarst, de enorme hongersnood, de grote vluchtelingenstromen, de gruwelijke plannen die  gemaakt zijn en worden om de mensheid te reduceren en volkomen te beheersen, de ernstige manipulatie van het weer, de enorme vervuiling van de aarde, het water en de lucht, het wereldwijd bouwen van detentiecentra, de fraude bij de verkiezingen in Amerika, de wereldwijde satanische netwerken, de enorme corruptie enz. En dan is er ook het goede nieuws, dat in heel veel landen miljoenen mensen de straat op gaan en massaal laten weten dat zij hun vrijheid opeisen.

De krachten die onze wereld willen regeren zijn gering in getal, misschien 0,001 % en ze hebben maar één doel: EEN NIEUWE WERELDORDE.
Het goed voorbereidde duistere plan, heeft bewust een onzichtbaar monster gecreëerd: ANGST, waardoor de verbinding tussen lichaam en geest ernstig wordt ondermijnd.
Zo worden wij de “makke schapen”, die zonder zelf nog na te denken alle regels opvolgen. We laten ons vaccineren, dragen gezichtsmaskers en houden ons krampachtig aan de anderhalve meter…….

Maar ook wij, als vertegenwoordigers van het Licht hebben een doel: ONZE NIEUWE WERELDORDE en wij zijn met vele miljoenen.
Wij hebben de keuze voor een leven in vrijheid, zoals wij zijn bedoeld, of een leven in gevangenschap, waarbij wij slaven worden.

Gelukkig is er ook een ander plan: HET VERNIEUWDE WERELDPLAN. Dit is gebaseerd op Licht en Liefde in vrijheid!
Veel groeperingen vanuit het Licht ondersteunen de aarde en al wat leeft tijdens het transformatieproces naar de nieuwe aarde.
Het wordt geen gemakkelijke tijd! De verdrukking is groot en zal nog in alle hevigheid toenemen.
Het oude moet verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe.
Wij worden tijdens dit proces liefdevol begeleid vanuit de Lichtwereld.

Kom, laten we opstaan, ons bewustzijn verhogen, onze Goddelijkheid voelen en voeden, het Licht en de Liefde leven, ons met elkaar verbinden en doen waarvoor we gekomen zijn.
Zo vormen wij samen één groot Licht!
En vergeet niet de prachtige uitspraak van Martin Luther King:
“Voor het slagen van het kwaad, is niets anders nodig, dan dat goede mensen niets doen.”
Dus……..laat zien wie je ECHT bent en sta op!

Een medewerkster van Source of Light.

6-2-2021

Zoals we allemaal kunnen zien en ervaren, is er wereldwijd zeer veel gaande op aarde. Regels, geboden en verboden volgen elkaar in een razend tempo op en de angst, eenzaamheid en verwarring onder de mensen nemen toe. Ook is er veel boosheid en verdriet om al het leed.
Het raakt ons allemaal en beïnvloedt ons functioneren op alle terreinen.              
Gesloten scholen, een avondklok, verplicht thuiswerken, geen of nauwelijks nog sociale contacten, veel verborgen leed, horeca en winkels die gesloten zijn, kortom een enorme inperking van ons “mens-zijn”.

Er is een Vernieuwd Wereldplan, waar velen van de aarde en vanuit het Licht aan meewerken. Dit om te zorgen dat het transformatieproces, zoals dat al heel lang geleden is voorzegt, in goede banen wordt geleid. Ook wij kunnen hieraan meewerken, door onze Licht en Liefdeskracht te laten stralen naar alle noden en we mogen weten dat dit verlichting en verzachting brengt.

De onderstaande tekst heb ik half januari 2021 mogen ontvangen en geef dit graag aan u door:

                   Het Vernieuwde Wereldplan en de situatie op aarde.                 

 “Zoals u weet, nemen de verwikkelingen op aarde in kracht toe en Wij beseffen en begrijpen, dat dit veel onrust brengt op uw aarde, zeer veel!
De maatregelen die getroffen worden, overtreffen alles en brengen u, mensen van de aarde in zeer moeilijke posities en omstandigheden.
De vrijheid om bijeen te zijn, om samen krachten te bundelen of samen te zingen, alles wordt u ontnomen.
Eenzaamheidsgevoelens treden op onder zeer velen en onbegrip over hetgeen wat plaatsvindt.

En ergens wordt dit ook noodzakelijk geacht, omdat een ieder nu met zichzelf geconfronteerd wordt en meer gericht is op zichzelf en daardoor de mogelijkheid ontstaat, om ook dieper af te dalen in zichzelf. Niet meer bekrachtigt door vele mensen om hen heen.
Wij bemerken dat dit bij meerderen ten goede gaat keren, maar ook is er de verontrusting dat velen zich afsluiten met boze gedachtegangen. Dit geeft verontrusting. 

Veel op uw aarde is momenteel in beweging, zeer veel! Maar u weet, dat velen vanuit de Lichtwereld met u, mensen van de aarde, verbonden zijn. 
Zeer velen hebben hier geen weet van en zij, deze mensen zijn zeer ongerust, angstig, boos, gefrustreerd, al deze energieën zijn bij velen aanwezig. Niet bij allen.
Deze energieën van angst en boosheid verspreiden zich ook over uw aarde en geven op bepaalde momenten, een zeer drukkend gevoel.
Maar u bent bij machte u hier uit te werken en tegelijkertijd uw Licht te laten schijnen over uw aarde. Want juist dit is zozeer noodzakelijk.
Licht, vergezeld van Liefdeskracht, stralen over uw aarde. Want u weet, zoals velen, dat alleen deze energieën werkelijk verzachting kunnen brengen, daar waar nodig is.

 Zoals u weet, dient uw aarde daar waar u vertoeft, geheel gezuiverd en gereinigd te worden. En u weet ook, dat hier nog enige tijd aan verbonden zit.
In die tijd blijven Wij u vragen, om uw Licht en Liefdeskrachten te blijven handhaven en u niet te verliezen in zorg en/of verdriet. 
Want zoals u op de hoogte bent, wordt uw aarde op deze wijze wel geschoond.
Maar weet dat dit gebeuren nog maar een begin is, van alles wat nog meer plaats gaat vinden. En daarvoor vragen Wij u, raak hier niet over in zorg of verdriet om het vele gemis wat wegvalt.”

Ja, er zal heel veel verdwijnen. Het is ons bekend dat dit hoort bij de zuivering van de aarde. Er zal echter ook veel gespaard blijven voor vervuiling en verwoesting. 
Hier mag ik regelmatig informatie over ontvangen. Ook hoe dit in zijn werk zal gaan. Hier voel ik mij steeds weer verwonderd over en dankbaar voor.
Als de tijd rijp is, zal ik dit met blijdschap bekend gaan maken. Daar dit hoop geeft voor de toekomst. Hoe ernstig momenteel alles er ook uit ziet op de aarde. 
ER IS OOK HOOP! 
En daar mogen wij ons aan vasthouden in deze verwarrende tijd.

Een liefdevolle Lichtgroet voor allen,
Debora en medewerkers.19 januari 2021

VERONTWAARDIGING OVER GEBODEN EN VERBODEN

Het gebeuren op aarde neemt ernstige vormen aan. De geboden en verboden blijven elkaar opvolgen en al deze regels brengen veel angst, onrust, eenzaamheid en zorg onder velen. 
Doordat winkels, bedrijven, werkplekken en scholen langer gesloten blijven, nemen in veel gezinnen stress en spanningen toe, met alle gevolgen van dien. De vraag is of dit echt allemaal noodzakelijk is, ook al denken velen dat dit goede maatregelen zijn.

Met verontwaardiging vernam ik steeds weer nieuwe maatregelen, die aangekondigd werden en deze nam toe, toen ik vernam dat de scholen nog langer gesloten moesten blijven en er sprake zou zijn van een “avondklok”. Nog meer isolatie, eenzaamheid, angst en afgeslotenheid. Met welk resultaat? Met welk doel? En wat zijn de gevolgen op korte, maar zeker ook op langere termijn?

Natuurlijk is Corona een ernstige ziekte en zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat er meer mensen besmet worden en de zorg op een goede wijze kan blijven functioneren.
Maar is alle ophef terecht? En zijn alle maatregelen echt allemaal nodig? Of is er iets anders gaande?
Dat hier een heel ander plan achter zit wordt mij en meerderen duidelijk.
Want waar is de oprechte zorg voor de enorme stroom vluchtelingen? De duizenden die sterven van de honger? Het grote aantal kinderen dat lijdt onder mishandeling en misbruik? En hoe kan het toch dat tijdens deze Corona crisis de rijken rijker en de armen armer zijn geworden?

Maar laten we niet vergeten, dat er ondanks dit alles toch veel goeds aanwezig is en zal blijven. Een hoger bewustzijn ontwaakt bij velen, er is meer zorg voor elkaar, mensen verleggen hun grenzen, ontdekken bij zichzelf onvermoede talenten en er ontstaat een diep verlangen naar echte verbondenheid met elkaar.
Vanuit de Lichtwereld wordt veel hulp geboden , waardoor enige verzachting optreedt.
En ook wij mogen en kunnen met positieve gedachten, meditatie, gebed en ook daadkracht, onze medewerking hieraan verlenen. En onthouden dat uiteindelijk alles goed komt.

De volgende woorden werden vanuit het Licht gesproken:

Veel op uw aarde is momenteel in beweging, zeer veel. Maar u weet, dat velen vanuit de Lichtwereld met u, mensen van de aarde, verbonden zijn. Zeer velen hebben hier geen weet van. En zij, deze mensen zijn zeer ongerust, angstig of boos. Al deze energieën verspreiden zich ook over uw aarde en geven op bepaalde momenten een zeer drukkend gevoel.
Maar u allen bent bij machte hier los van te komen en tegelijkertijd uw Licht te laten schijnen. Want juist dit is zozeer noodzakelijk! Licht, vergezeld door Liefdeskracht, kunt u laten stralen over uw aarde. Want u weet, zoals velen, dat alleen deze energieën werkelijk verzachting kunnen brengen, daar waar nodig is.”

Er is een prachtig Plan voor de aarde. De aarde wordt gezuiverd van alles wat niet van het licht is , dit om plaats te maken voor een nieuwe aarde. Dat dit gebeurt, staat vast.
Stapsgewijs zal ons bekend gemaakt gaan worden hoe dit mooie ” Plan” zich verder zal gaan ontwikkelen.

Een Lichtgroet,
Debora.16 januari 2021
Liefdevolle waarschuwing

Wij zijn enige tijd geleden liefdevol gewaarschuwd, dat de mogelijkheid bestaat, dat de elektronica voor enkele dagen zal kunnen uitvallen.
Dit bericht kunnen we naast ons neerleggen of er enige aandacht aan geven, hier is een  ieder vrij in.

Voor ongeveer drie dagen voedsel in huis hebben en bovenal extra water is aan te bevelen. Enkele kaarsen en een zaklamp bovendien.

Ik wens ons allen wijsheid en inzicht voor de tijd die aanstaande is.

Debora en medewerkers

 


1 januari 2021HET GEVAAR NOG STEEDS AANWEZIG

Een paar weken geleden werd er vanuit het Licht gesproken over het grote gevaar wat dreigt.
“Het gevaar wat dreigt en wat te maken heeft met de chemicaliën, is nog aanwezig en daarom, geliefde mensenkinderen van de aarde, blijf uw Liefdeskrachten bundelen. Blijf uw positieve gedachtegangen en uw liefdesgedachten ook voor hen stralen naar die gebieden. Want enkel en alleen door werkelijke liefdes energieën en hoogstaande positieve gedachten, gebundeld met velen, ondersteund door Ons Allen, werkt hier aan mee, dat dat gevaarlijke punt niet bereikt wordt.” 

Dit gevaar is nog steeds niet geweken en daarom wordt opnieuw gevraagd of wij ons gebed en ons Licht willen toevoegen, zodat dit gevaar afgezwakt kan worden. Doet u mee?

“De Profeten op de aarde en veel meer Hooggestegen zielen, zullen zich met zeer sterke gedachtekrachten met elkaar blijven verbinden. De kracht die hier vanuit gaat is overweldigend sterk en zal veel, zeer veel mogen en kunnen voorkomen. Overal op de aarde bundelen zich zuivere krachten met elkaar.

Er wordt getracht hier, steeds opnieuw, verwarring in aan te brengen, maar Wij zeggen u dat deze verwarring ook steeds weer spoedig zal verdwijnen, zodat het krachtige Licht gehandhaafd kan blijven.