Eerlijkheid en waarheid

Graag deel ik deze doorgeving met u, omdat de woorden zo mooi aansluiten bij hetgeen Meester Kuthumi ons op de Lichtbijeenkomst van 5 februari jl. liet weten. 

Mens-zijn en goddelijk zijn
'Eerlijkheid en waarheid, wat ontbreekt dit veelal onder de mensen. Wij nemen veel, zeer veel onechtheid waar en bemerken een zekere mate van omfloersen* van woorden en zinnen. U weet, dat hoogdravende woorden geen enkele waarde hebben, evenals de vele woorden die worden nagesproken uit bepaalde boeken of anderszins als ware het eigen ingevingen. De mens vergeet dat wij vanuit het Licht alles doorzien. Zij spreken mooie woorden, doch hun daden zijn hier veelal niet op gericht. Dit is betreurenswaardig daar zij wel weten, maar niet verstaan.

Daarentegen u, Debora, weet en verstaat. U tracht met deze gegevens verder te werken en mededeelzaam hierover te zijn. Eerlijkheid en waarheid, eenvoud bovendien. Geen van u  mensen draagt deze combinatie met zich mee. Hieraan dient natuurlijk ook de liefde  toegevoegd te worden. Zonder de liefde, de onbaatzuchtige liefde, zijn vele mooie woorden slechts holle klanken. En veel van deze holle klanken vernemen wij op onze rondgang over uw aarde.
Het mensdom heeft grote moeite om het mens-zijn af te leggen, wat hen belemmert in de weg omhoog, de weg naar het Licht. Het mens-zijn, ook wel het ego genoemd, ontvangt veelal zoveel voeding van buitenaf dat het goddelijk zijn in het verborgene blijft. Beseft u dit? Beseft u dat wij niet verder kunnen met de mens die gevangen zit in zijn eigen menselijk zijn en daar altijd aandacht, dus voeding aan geeft, waardoor dat menselijk zijn in kracht toeneemt?

Het goddelijk zijn vraagt andere voeding. Het vraagt inkeer, het vraagt soms ook berouw over gedane zaken of aangelegenheden. Berouw is het begin van schuldvergeving. Het mensdom is veelal benauwd om berouw in zichzelf te voelen. Dat geeft de mens geen gevoel van vreugde, doch berouw is wel balsem voor de ziel. Toe kunnen geven dat men verkeerd gehandeld heeft, hoort na berouw en dat dient uitgesproken te worden naar de desbetreffende persoon of personen. Dit is de tweede stap.
Wenst men dit niet omdat men denkt af te gaan, of als niet volwaardig te worden gezien, of te klein in des mensen ogen? Durft men dit niet, durft men de stap niet te doen, dan blijft het stilstaan bij berouw en heeft het geen voortgang. Er worden veel misstappen begaan door de mensheid op aarde, doch er is altijd een tijd van inkeer en berouw en van uitspreken naar de desbetreffende persoon waarin men tekort is geschoten.

Eenvoud en deemoed, eerlijkheid en waarheid
Eenvoud van hart is een voorwaarde om verder te kunnen reizen op de weg die u bent ingeslagen. Velen blijven reeds stilstaan bij dit eerste woord. Eenvoud past niet in veel levens, in de denkwereld van de mensen. Men beroemt zich wel op eenvoud, doch tegelijkertijd roept men zonder woorden: “Zie mij toch, hoor mij toch, weet toch wie ik ben. Onderschat mij niet”, en meer van deze hoedanigheden. Doch u weet, dat wij door de woorden heen zien en weten dat veel, zeer veel geen waarde heeft. Die mooie woorden behoren tot het kaf.
Deemoed. Ook zijn er velen, die zeggen deemoedig te zijn. Tegelijk weten zij dat hetgeen zij  verkondigen, niet van henzelf is. Maar van wie dan wel, dat wordt in het midden gelaten. Soms wordt er nadien aan toegevoegd dat het van God afkomstig is. Doch ook hier zien wij doorheen. Het zijn wederom slechts mooie woorden, woorden die zij de mensen liever willen laten horen.

Eerlijkheid. Beseft men op aarde wat eerlijkheid is? Eerlijkheid is durven kijken naar eigen onvolmaaktheden. Eerlijkheid is uitspreken naar de mens naar wie u iets dient uit te spreken, waarvan u weet dat hij of zij dat niet in dank zal aanvaarden. Dit zijn twee punten, die te maken hebben met eerlijkheid. Veeleer streelt men de mensen om zich heen met mooie bewoordingen, maar spreekt men achter de rug om in kwade bewoordingen. Wij doorzien ook dit gegeven.
Waarheid. Wat is waarheid? Waarheid is als u vanuit het diepst van uw hart durft te spreken naar de mensen om u heen, waar u voor gaat en waar u voor staat. Dit is een deel van de waarheid. Een tweede deel is de waarheid spreken over de ander, altijd de waarheid. En hoe vaak vernemen wij halve waarheden. Het is ons een gruwel om halve waarheden te vernemen waaruit de desbetreffende persoon zelf mooi tevoorschijn komt. En de halve waarheid wordt door de mensen om hen heen aangenomen als waarheid. Ook is er sprake van onwaarheid. En onwaarheid wordt veelvuldig waargenomen. Vergeet niet: de halve waarheid is onwaarheid’.'

14-12-2011

*omfloersen: verbloemen;  veel praten, weinig zeggen.


"Als je je identiteit ontleent aan oud zeer,
dan moet je jezelf ernstig aanpakken."
Adriaan van Dis